fbpx AG VESPA | Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Schipperskwartier en Centrum

Centraal deel Scheldekaaien

Het centrale deel van de Scheldekaaien is het deel tussen het Zuiderterras en het Noorderterras. In het masterplan Scheldekaaien, dat dateert uit 2010, maakt het gebied deel uit van het deelgebied Schipperskwartier en Centrum. In het masterplan is bepaald dat de waterkering er veel dichter bij het water komt dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is. De historische hangars blijven bewaard en vormen de perfecte plaats voor bijvoorbeeld een overdekte markt of beurs.

  Illustratie centraal deel Scheldekaaien
  Illustratie centraal deel Scheldekaaien © Palmbout Urban Landscapes
  links naast tekst
  content

  Conceptschets met de grote lijnen

  Een ontwerpteam heeft een conceptschets voor het centrale deel gemaakt. Door middel van een haalbaarheidsstudie is ook onderzocht of de kaaiweg tussen de Suikerrui en het Steenplein ondergronds kan worden gebracht om bovengronds een veilige voetgangerszone te creëren, als eindpunt van de Via Sinjoor.

  De conceptschets omvat de heraanleg van het openbaar domein, de inpassing van een mobiele waterkering, het programma onder de hangars en aan het Steenplein en de herwaardering van het maritiem erfgoed en de archeologie. De conceptschets zet de krijtlijnen uit voor het verdere ontwerpproces.

  • De mobiele waterkering wordt conform het masterplan Scheldekaaien dicht tegen de Schelde gerealiseerd zodat de ruimte onder de hangars continu benut kan worden.
  • De wandelterrassen zelf kunnen door een aangenamere inrichting en extra trappen een betere relatie krijgen met de kaaien zelf en een betere verblijfskwaliteit krijgen. Daarbij wordt ook bekeken of de wandelterrassen kunnen vergroenen.
  • De noordelijke hangars worden een gastvrije ruimte die bezoekers kan meenemen in het verhaal van Antwerpen, aansluitend op het toeristisch onthaal in Het Steen. Onder deze hangars ligt immers de verloren middeleeuwse stadplattegrond. De Walburgiskerk, de oude stadsmuur en het middeleeuwse stratenpatroon zijn waardevolle onderdelen die op verschillende wijze zichtbaar kunnen worden gemaakt bij de heraanleg. Dit is ook een plek om enkele functies of paviljoenen toe te voegen die extra leven brengen onder de hangar en zowel voor de Antwerpenaar als toeristen interessant kunnen zijn.
  • De zuidelijke hangars sluiten aan op de wijken rond de Nationalestraat en de Kloosterstraat, waar het creatieve en innovatieve karakter van Antwerpen tot uiting komt. Het maakt de zuidelijke hangars tot de geschikte plek voor een scala aan tijdelijk programma waarmee de stad dit creatieve facet van haar karakter kan tonen: een plek voor kleinschalige optredens, openluchtfilm, jeugd of markten. Er kan met hoogtes en laagtes gespeeld worden die de archeologische resten van de Bierwerf blootleggen en als podium en speelaanleidingen kunnen dienen voor kinderen en jongeren.
  • Op het Steenplein kunnen bij de heraanleg waardevolle elementen zoals het Flandriapaviljoen, het groendak dat de huidige bomen vormen en de Scheldeboord weer goed in beeld komen. Het Steenplein heeft de potentie om uit te groeien tot een stedelijk plein met een hoge verblijfskwaliteit, de ontvangstruimte van de stad voor wie over land of water de stad betreedt (via cruiseterminal, waterbus, veer, Via Sinjoor, …). Het is ook een plein voor evenementen zoals de kerstmarkt. Het ponton Steenplein zou op termijn een verblijfsplek aan het water kunnen worden en zo de binnenstad helemaal tot aan de Schelderand brengen, met zicht op Linkeroever.

  Haalbaarheidsstudie ondertunneling kaaiweg

  De stad wil verschillende verkeersstromen zo veel mogelijk scheiden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Specifiek wil ze het autoverkeer op de Scheldekaaien tussen de Suikerrui en het Steenplein ondergronds brengen om bovengronds een veilige voetgangerszone te creëren, als eindpunt van de Via Sinjoor. Daarom is een haalbaarheidsstudie voor de ondertunneling van de kaaiweg uitgevoerd, die vier tunnelvarianten en een gelijkvloerse variant onderzocht. De vier tunnelvarianten zijn:

  • een van 800 meter van Koolvliet tot Sint-Jansvliet
  • een van 450 meter ter hoogte van de Burchtzone
  • een van 210 meter ter hoogte van het Steenplein
  • een van 30 meter ter hoogte van de Suikerrui

  Van elke variant werden de voor- en nadelen, potenties en conflicten in kaart gebracht om de meest potentiële optie te selecteren. Criteria waren onder andere de oversteekbaarheid van de kaaiweg, de ruimtelijke kwaliteit, tunnelveiligheid, kostprijs en realiseerbaarheid.

  De voorkeursvariant is de verdiepte kaaiweg van 210 meter ter hoogte van het Steenplein. Die variant laat toe om de relatie tussen de stad en de Schelde te herwinnen over de breedte van het volledige Steenplein, met vlotte doorstroming van bezoekers en passanten tussen de kaaien en de binnenstad. Daarnaast ontstaat ook de mogelijkheid om deze verdiepte kaaiweg te combineren met een fietssnelweg onder de kaaien, en om circa 300 extra parkeerplaatsen te creëren onder de verdiepte kaaiweg. Die parkeerplaatsen kunnen mee ingezet worden om het aantal verdwenen parkeerplaatsen elders op de kaaien te compenseren. In een vervolgstap van de haalbaarheidsstudie zou ook kunnen onderzocht worden of er een ondergrondse fietsenstalling aan kan worden gekoppeld.

  Als alternatief is ook onderzocht welke ingrepen nodig zijn om een optimalisatie van de huidige situatie (de gelijkvloerse kaaiweg) te bereiken. Dat scenario wordt enkel ingezet als de verdere uitwerking van de voorkeursvariant alsnog onhaalbare randvoorwaarden oplevert. In een vervolgstap van de haalbaarheidsstudie moet voor de gelijkvloerse kaaiweg bijkomend onderzocht worden hoe het snelle fietsverkeer verder kan gescheiden worden van het langzaam verkeer en de dwarsstromen van voetgangers.

  Participatie

  Om iedereen de kans te geven om mee na te denken over het ontwerp, is Driewerf Hoera! in het leven geroepen. Dat is een reeks participatiemomenten over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien. Gedurende tien dagen, van vrijdag 3 tot en met zondag 12 mei 2019, was iedereen welkom om mee na te denken over de toekomst van dat stukje Scheldekaaien.

  Driewerf Hoera! is een samenwerking tussen Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP), Palmbout Urban Landscapes en Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid.

  Jeugdparticipatie

  De stad en AG VESPA hebben ook een inspraakproject voor jeugd georganiseerd. Om het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Zuiderterras en Noorderterras, leuker en aangenamer te maken voor iedereen luisterden we graag naar jullie ideeën. De bevraging liep van 27 augustus tot en met 30 september 2019 op de website van OOR Antwerpen. De stedelijke jeugddienst verwerkt alle meningen tot een inspraakdossier.

  Timing

  Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2020 een schetsontwerp klaar met een duidelijke keuze voor een al dan niet verdiepte kaaiweg.

  Ponton cruiseterminal

  Zee- en riviercruises meren in de toekomst aan ter hoogte van Het Steen

  Ter hoogte van Het Steen komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. Passagiers zullen onthaald worden in Het Steen, dat volledig gerestaureerd en uitgebreid wordt. De werken aan het ponton zijn in november 2018 gestart en worden, als alles vlot verloopt, eind 2020 afgerond.

  Het Sint-Annaveer en het ponton aan het Steenplein © Gianni Camilleri
  Toekomstbeeld ponton van op Linkeroever © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)

  Waarom dit project?

  Antwerpen is een groeiende bestemming voor zee- en riviercruises. Er is nood aan extra capaciteit en een betere infrastructuur om de schepen te ontvangen. De huidige cruiseterminal bevindt zich onder hangar 21 aan het Zuiderterras. De stad besliste om de nieuwe cruiseterminal te integreren in het toekomstige toeristische onthaalcentrum, dat zal ondergebracht worden in en rond Het Steen. Zo kunnen passagiers van zee- en riviercruises meteen optimaal ontvangen worden in de stad Antwerpen.

  Daardoor moet ook de aanmeerplaats voor schepen naar het noorden verplaatst worden, naar een locatie ter hoogte van Het Steen. Het nieuwe ponton zal bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Twee toegangsplatformen leiden via twee bruggen naar het ponton. Op het ponton komt een drijvend, transparant paviljoen. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton aan het Steenplein.

  Wat gebeurt er?

  Ten noorden van het ponton Van Dijck, het populaire toegankelijke ponton aan het Steenplein, wordt een uitbreiding voorzien van 350 meter met een ponton dat geschikt is voor het aanmeren van zee- en riviercruises.

  Eerst wordt de kaaimuur gestabiliseerd, net zoals dat over de volledige lengte van de Scheldekaaien gebeurt. Daarna beginnen de werken aan het ponton, dat uit een aantal verschillende onderdelen bestaat. Schepen meren aan langs het afmeerponton. 2 toegangsplatformen, een ter hoogte van Het Steen en een ten noorden van het paviljoen Noorderterras, leiden via 2 bruggen naar het ponton. Op het ponton dat verbonden is met Het Steen komt een drijvende, transparante schuilconstructie. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton Van Dijck aan het Steenplein.

  Het Steen, vlak bij het nieuwe ponton, wordt volledig gerestaureerd en uitgebreid en krijgt een nieuwe functie als toeristisch onthaalcentrum. Ook de passagiers van de zee- en riviercruises zullen in Het Steen onthaald worden.

  Het Sint-Annaveer en het ponton aan het Steenplein © Gianni Camilleri
  Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
  rechts van tekst
  content
  Het ontwerp

  Op het aanmeerponton komt een mooi vormgegeven luifel die passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen.

  De hoofdstructuur van de toegangsbruggen is geschilderd staal. De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

  Het Sint-Annaveer en het ponton aan het Steenplein © Gianni Camilleri
  Toekomstbeeld ponton © Ney & Partners (ontwerp) - bmd3d (visualisatie)
  links naast tekst
  content

  Timing en uitvoering

  De constructie van het ponton wordt in de loop van 2019 en begin 2020 gemaakt in een staalbouwatelier. Na de zomer worden alle onderdelen via de Schelde tot aan het Steenplein gevaren. Nadien worden de verschillende onderdelen ter plekke gemonteerd en afgewerkt. Als alles vlot verloopt, zijn de werken aan het ponton eind 2020 afgerond en kan de cruiseterminal verhuizen naar zijn nieuwe locatie. Vanaf het cruiseseizoen in voorjaar 2021 worden de eerste cruises aan het nieuwe ponton ontvangen.

  Wie werkt eraan mee?

  Het cruiseponton wordt gerealiseerd in opdracht van de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv. AG VESPA is gedelegeerd bouwheer. Het ontwerp is van NEY & Partners, SBE – Technum is het studiebureau. De tijdelijke handelsvereniging Artes – Victor Buyck voert de werken uit.

  De tewaterlating van het eerste grote ponton van de nieuwe cruiseterminal © Jasper Léonard
  Tijdlijn
  Eind 2020
  Ingebruikname Het Steen en einde werken ponton

  Als alles vlot verloopt, wordt eind 2020 Het Steen opnieuw in gebruik genomen, nu als toeristisch onthaalcentrum, en worden de werken aan het nieuwe ponton afgerond.

  Midden 2020
  Conceptschets centraal deel Scheldekaaien

  In juli 2020 ligt er een conceptschets voor het centrale deel van de Scheldekaaien, van Zuiderterras tot Noorderterras. Je leest er alles over in het nieuwsbericht over de conceptschets.

  27 augustus - 30 september 2019
  Inspraak voor jeugd over ontwerp centraal deel Scheldekaaien

  Na Driewerf Hoera!, de reeks participatiemomenten voor het grote publiek over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, organiseren de stad en AG VESPA een inspraakproject voor jeugd. Om het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Zuiderterras en Noorderterras, leuker en aangenamer te maken voor iedereen luisteren we graag naar jullie ideeën. De bevraging loopt van 27 augustus tot en met 30 september 2019 op oor.antwerpen.be/scheldekaaien.

  Daarna verwerkt de stedelijke jeugddienst alle meningen tot een inspraakdossier.

  3 - 12 mei 2019
  Driewerf Hoera!

  Van 3 tot en met 12 mei 2019 vindt er een reeks participatiemomenten plaats onder de noemer Driewerf Hoera! Tijdens die participatiemomenten kan iedereen mee nadenken over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien, van Zuiderterras tot Noorderterras.

  Driewerf Hoera! aan de hangars naast Het Steen © AG VESPA - Sepp van Dun
  November 2018
  Start werken ponton

  In november 2018 zijn de werken aan het ponton gestart.

  Juli 2018
  Conceptsubsidie schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien

  Het Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid verleent een conceptsubsidie aan het centrale deel van de Scheldekaaien. Zo kan een multidisciplinair onderzoeksteam een schetsontwerp maken voor dat stukje Scheldekaaien.

  Mei 2018
  Start werken Het Steen

  In mei 2018 starten de werken aan Het Steen.

  2010
  Definitief masterplan

  Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

  Definitief masterplan Scheldekaaien

  2009
  Lancering website Onze Kaaien

  Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

  2007-2010
  Voortraject

  Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

  2005
  Update Sigmaplan

  De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

  Over
  info left

  Meer plaats en open ruimte aan het water

  Schipperskwartier en Centrum is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Door de waterkering dichter bij het water te brengen, komt er veel meer ruimte vrij waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is.

  Waarom dit project?

  Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal zeven deelgebieden aan.

  Wat gebeurt er?

  Op de kaaizone tussen Sint-Pietersvliet en Sint-Jansvliet komt de waterkering veel dichter bij het water dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten waarvoor in de nauwe binnenstad te weinig plaats is. De prachtige historische hangars blijven bewaard en vormen de perfecte plaats voor bijvoorbeeld een overdekte markt of beurs. Ter hoogte van het Schipperskwartier komt een plein voor activiteiten in openlucht. Er wordt nog onderzocht of hier ook mobiele waterkeringen geplaatst kunnen worden. Die treden enkel in werking bij overstromingsgevaar. Zo blijft het prachtige zicht op het water vrij.

  Een ontwerpteam heeft een conceptschets voor het centrale deel van de Scheldekaaien gemaakt, dat is het deel tussen het Zuiderterras en het Noorderterras. Je leest er meer over onder ‘Centraal deel Scheldekaaien’.

  Het Steen wordt hét nieuwe onthaal van de stad

  De plaats van waaruit Antwerpen is gegroeid, wordt binnenkort dé vertrekplaats om het leven in en rond de stad te ontdekken. Aan het water komt een prachtige vertrekhal en wachtzone voor wie een cruise wil maken. Het Steen wordt gerenoveerd. Op het eerste niveau kan je terecht voor alle informatie over de stad. We voorzien een infobalie, ticketshop, stadswinkel en een rustruimte met zicht op het water. Hier start ook het bezoek aan het belevingsparcours waar je het ontstaan en de rijke geschiedenis van Antwerpen ontdekt. Op het tweede niveau geniet je van een adembenemend uitzicht op het panoramisch dakterras. De echte durvers of romantische zielen klimmen nog wat hoger in de toren naar het hoogste punt.

  Niet enkel op het land, maar ook op het water wordt deze plek het nieuwe onthaal van de stad. Een nieuw ponton zal alle faciliteiten bieden voor het optimaal ontvangen van zee- en riviercruises.

  Wie werkt eraan mee?

  AG VESPA coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan. De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering. noAarchitecten tekenden de ontwerpplannen voor Het Steen. Ney & Partners tekent het ontwerp voor het nieuwe ponton. Palmbout Urban Landscapes, Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP) en Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid werken samen aan het schetsontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien.

  info right
  info-right-fields
  Partners
  De Vlaamse Waterweg nv
  stad Antwerpen
  Ontwerper

  PROAP LDA - WIT Architecten - D-recta SRL (deelgebied Scheldekaaien)

  Ney & Partners (ponton)

  Palmbout Urban Landscapes en Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP) (centraal deel Scheldekaaien)

  Tractebel (haalbaarheidsstudie verdiepte kaaiweg)

  Architect

  noAarchitecten (Het Steen)

  Subsidies

  Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen

  Team Stedenbeleid Vlaamse overheid (conceptsubsidie centraal deel Scheldekaaien)

  Adres
  Ernest Van Dijckkaai, Jordaenskaai, Orteliuskaai
  2000 Antwerpen
  Status
  In realisatie

  Gerelateerd

  Luchtfoto van het centraal deel van de Scheldekaaien © Patrick Henderyckx
  Nieuws

  Ontwerp centraal deel Scheldekaaien krijgt vorm

  Er is een conceptschets van het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Zuiderterras en Noorderterras, en een haalbaarheidsstudie van een verdiepte kaaiweg.

  Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer © Gianni Camilleri
  Nieuws

  Start heiwerken voor nieuwe cruiseterminal aan de Scheldekaaien

  Vanaf maandag 20 april kan je in de buurt van Het Steen opnieuw trillingen en geluidshinder ondervinden.

  Het centrale deel van de Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras © Filip Dujardin
  Nieuws

  Inspraak voor jeugd over ontwerp Scheldekaaien tussen Zuiderterras en Noorderterras

  We organiseren een inspraakproject voor jeugd over het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien. Meedoen kan tot en met 30 september 2019.