Thema's

Jachthaven aan het Willemdok met op de achtergrond het Museum aan de Stroom © Tom Cornille - Neutelings Riedijk Architects
Jachthaven aan het Willemdok met op de achtergrond het Museum aan de Stroom © Tom Cornille - Neutelings Riedijk Architects
rechts van tekst
content

Stad aan het water

Het programma Stad aan het Water omvat drie gebiedsontwikkelingen Eilandje, Scheldekaaien en Blue Gate Antwerp. In deze voormalige havengebieden willen de stad en AG Vespa via een gebiedsgerichte aanpak de band tussen stad en Schelde weer versterken. Meerdere stadsprojecten rond wonen, cultureel programma, bedrijvigheid en de heraanleg van de publieke ruimte, maken deze gebieden stilaan weer tot aantrekkelijke plekken om te wonen, werken of vertoeven.

 

Woonproject in Jan De Laetstraat 37 © Bart Gosselin
Woonproject in Jan De Laetstraat 37 © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Wonen

Grond- en pandenbeleid

AG Vespa pakt met het stedelijk grond- en pandenbeleid leegstaande en verkrotte panden aan en brengt ze als kwaliteitsvolle en duurzame woningen opnieuw op de markt. Op die manier krijgt de opwaardering van een aantal stadswijken een impuls. Zo is de stad sinds 2003 al meer dan 300 nieuwe wooneenheden rijker. Met het grond- en pandenbeleid wil de stad 3 uitdagingen aangaan: de snelle bevolkingsgroei, betaalbaarheid en kwaliteit en veranderende gezinssamenstellingen. Daarom gebeuren er proefprojecten met alternatieve woonvormen zoals collectief ontwikkelen, kangoeroewonen, meegroeiwonen en betaalbaar huren.

Wonen boven winkels

AG Vespa renoveert zijn eigen handelspatrimonium om de leegstand boven winkels aan te pakken en het wonen boven winkels aantrekkelijker te maken.

 

 

Voor de restauratie moesten houten latten aan de portiek bevestigd worden zodat de stenen niet verder beschadigd werden.
Rubenshuis © Ans Brys
rechts van tekst
content

Stedelijk patrimonium

Het stedelijk patrimonium zijn alle gebouwen die de stad als organisatie nodig heeft om haar kerntaken uit te voeren. De medewerkers van de stad kennen dit vastgoed in de eerste plaats als de eigen werkplekken. Daarnaast omvat het ook alle gebouwen die ten dienste staan van de Antwerpenaars: sportinfrastructuur, musea, culturele centra, bibliotheken, jeugdcentra, districtshuizen, ...

Brandweervoorpost Berendrecht © AG VESPA - Bart Gosselin
Brandweervoorpost Berendrecht © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Publieke gebouwen

AG Vespa bouwt heel wat publieke gebouwen voor de stad Antwerpen: scholen, politiekantoren, brandweervoorpostenkinderdagverblijven, musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal.

AG Vespa-patrimonium

AG Vespa optimaliseert steeds zijn patrimonium. We doen plaatsbezoeken, maken audits op en optimalisatieplannen. Die plannen richten zich op de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het patrimonium. Zo kunnen we ons patrimonium zo rendabel mogelijk verhuren of verkopen.

 

Mediaplein
Aanleg van het Mediaplein © Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Stedelijke ontwikkeling

Het programma Stedelijke Ontwikkeling zet in op gemengde stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten op verschillende schaalniveaus, in samenwerking met publieke en private partners én verspreid over de stad en haar districten. Het kan gaan om strategische stedenbouwkundige interventies op schaal van een bouwblok, maar evengoed grootschalige complexe stadsuitbreidingen, binnenstedelijke gemengde projectontwikkelingen en landschapsprojecten.

Heraangelegd Sint-Andries en Zuid
Heraanlegde Scheldekaaien deelgebied Sint-Andries en Zuid © Frederik Beyens
links naast tekst
content

Publieke ruimte

AG Vespa legt in het kader van stads- en bouwprojecten ook de publieke ruimte aan. Dat gaat van voetpaden, wegen, speeltuinen, kaaimuren tot de aanleg van pleinen, parken en bruggen. Onze projectleiders volgen zowel het ontwerp als de uitvoering ervan op. Van zodra het openbaar domein aangelegd is, dragen we het beheer ervan over aan de stad Antwerpen. 

Park Brialmont
Park Brialmont © Frederik Beyens
rechts van tekst
content

Groene Singel

Het programma Groene Singel omvat meerdere stadsprojecten rond de Singel en gebiedsontwikkeling Singel Noord. Met de visie voor de Groene Singel willen de stad en AG Vespa het unieke karakter en potentieel van het landschap, de infrastructuur en de bebouwing in de Ringruimte optimaliseren. De stad wil het reliëf en de bermvegetatie inzetten in een samenhangend en open groenblauw landschap op schaal van de hele stad. Tegelijk wil ze in dit landschap kleinschalige, groene rust-, speel- en sportplekken aanleggen en een aantal bescheiden gebouwde voorzieningen inbedden om tekorten in de aanpalende buurten op te lossen.