Historiek

Oprichting 

Op 1 maart 2003 ontstond AG Vespa als vastgoeddochter van de stad. In volle visacrisis kreeg het nieuwe autonome gemeentebedrijf vier opdrachten mee van haar moeder de stad: vastgoedbeheer, projectontwikkeling, grond- en pandenbeleid en fondsenbeheer. 

Van AG Vespa werd verwacht dat het een belangrijke bijdrage zou leveren aan kwaliteitsvol wonen in de stad en dat het namens de stad een strategische positie zou innemen in stadsontwikkeling en vastgoed. AG Vespa stond toen ook in voor de verkoop van gebouwen en terreinen van de stad, voortaan binnen een strategisch kader en met oog voor het financieel rendement. We startten met een 30-tal medewerkers, uit ander stedelijke diensten en andere stedelijke vzw’s.

Tijdlijn AG Vespa

Waarom een autonoom gemeentebedrijf en niet een stedelijke dienst?

AG Vespa moet vooral actief zijn op terreinen waarop overwegend privéondernemingen aan de slag zijn en waar bijgevolg bedrijfseconomische wetmatigheden gelden. In de werking van AG Vespa staan daarom - binnen het stedelijk beleidskader - verantwoorde autonomie en bedrijfseconomische logica voorop.

In de loop van de jaren is het takenpakket van AG Vespa en ook het aantal medewerkers geëvolueerd en gevoelig uitgebreid. Vanuit onze bouwexpertise in het grond- en pandenbeleid worden we ook bouwheer voor dochters van de stad zoals het stedelijk onderwijs, de kinderdagverblijven en de brandweer en krijgen we enkele specifieke opdrachten vanuit het schepencollege, zoals het MAS en het Red Star Line museum.

Handelspand Leysstraat 7
Handelspand in de Leysstraat
links naast tekst
content
Financieel patrimonium

Vanaf 2010 wordt AG Vespa eigenaar van een heel aantal panden en terreinen: het zogenaamde financieel patrimonium. We ontvangen niet langer een jaarlijkse dotatie van de stad en zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor de op- en uitbouw en het beheer van de eigen vastgoedportefeuille. Die portefeuille moet dus zowel opbrengsten voor de stad als eigen werkingsmiddelen genereren. We zijn van dan af ook eigenaar van patrimonium en terreinen van de lokale politie Antwerpen. AG Vespa neemt de eigenaarstaken op zich en staat in voor zowel het onderhoud en de renovatie van het bestaande politiepatrimonium, als voor de nieuwbouw. We evolueren ondertussen naar een bedrijf van 65 medewerkers.

Belvédère Droogdokkenpark
Ontwikkeling Scheldekaaien © Bart Gosselin
rechts van tekst
content
Integratie stadsplanning

Op 1 april 2014 is de inkanteling van een deel van het bestaande AG Stadsplanning in AG Vespa een feit: het takenpakket en het personeelsbestand breidden substantieel uit. Brede stadsprojecten die een specifieke en gebiedsgerichte aanpak vergen, die verbonden zijn aan een strategische vastgoedpositie, overleg met zowel private als publieke actoren vereisen of die specifieke financiële en juridische belangen moeten samenbrengen, worden voortaan ook opgenomen binnen AG Vespa. Ook geïntegreerde projecten in de publieke ruimte, de zogenaamde openbaar domein projecten, worden onze taak. We ronden de kaap van 100 medewerkers, onze kantoren aan de Generaal Lemanstraat worden stilaan te klein.

De Drie Torekens: tweede locatie van AG Vespa
De Drie Torekens: tweede locatie van AG Vespa
links naast tekst
content
Integratie vastgoed

Begin februari 2017 neemt AG Vespa zijn intrek in de Generale Staf. Als sluitsteen in het ontwikkelingsproject Militair Hospitaal, dat we zelf mee hebben begeleid, krijgen we eindelijk ruime en comfortabele bureauruimte. Al moet er in het begin nog wat gekampeerd en geïmproviseerd worden. Maar lang kunnen we niet uitblazen, want eind 2017 keurt het college goed dat voortaan geïntegreerd vastgoedbeheer onder de regie van AG Vespa wordt opgenomen. Sinds medio 2018 nemen de bestaande medewerkers van AG Vespa, samen met de voormalige stedelijke dienst Vastgoed van de stad en het OCMW het vastgoedbeheer geïntegreerd samen op binnen één bedrijf. Plotsklaps tellen we 400 medewerkers, verdeeld over 2 sites. In allerijl wordt nog bijkomende ruimte in de Generale Staf aangekocht en verbouwd en ook op onze tweede site 'De Drie Torekens' in Deurne wordt extra kantoorruimte gecreëerd.

Deze laatste integratieoefening is er eentje om ‘u’ tegen te zeggen. We startten pragmatisch en pakten dit in stappen aan. De eerste twee jaar hebben we vooral ingezet op het samenbrengen van onze medewerkers en het integreren van verschillende processen en tools. Op die manier konden we toch de continuïteit van onze werking waarborgen in deze nieuwe context. 

1 + 1 = 3

Een nieuw bedrijf moet meer ambitie hebben dan louter de som van de verschillende delen: 1 + 1 = 3! Onder de werktitel AG Vespa³, startten we daarom in 2021 een groot veranderingstraject dat in 2024 een hoogtepunt kent wanneer de medewerkers aan de slag gaan in een geherstructureerd bedrijf, met nieuwe afdelingen, nieuwe teams en een vernieuwd duurzaam bedrijf dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.