fbpx AG VESPA | Kattendijksluis en Rijnkaai

Kattendijksluis en Rijnkaai

Kattendijksluis en Rijnkaai

Ruimtelijk uitvoeringsplan Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. De nieuwe waterkering verschuift richting kaairand. De wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen wordt smaller en zal lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte. De kaaizone voorbij de waterkering wordt daardoor breder en vooral makkelijk toegankelijk vanuit de stad. De nieuwe waterkering wordt ofwel in de bebouwing op de kaaivlakte ofwel in de publieke ruimte geïntegreerd. Verder is ook het behoud van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle havenloodsen een uitgangspunt. De havenloodsen kunnen gerenoveerd en beperkt uitgebreid worden en moeten een invulling krijgen gericht op het versterken van de relatie tussen de stad en de kaaien.

Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai liep van 16 juli tot en met 13 september 2018. Eind 2018 is het RUP goedgekeurd. Je leest meer over het RUP op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP.

Hangar 26/27 © Tom Cornille
Hangar 26/27 © Tom Cornille
links naast tekst
content
Krachtlijnen voor de toekomst

Cultuurhistorisch waardevol erfgoed behouden

De Rijnkaai wordt verder versterkt als geheugenplek in de stad met de historische aanmeerkade en directe link met de Red Star Line en het museum, de waardevolle collectie havenkranen en de cultuurhistorische waardevolle havenloodsen Hangar 26/27 en de Waagnatie.

Die havenloodsen krijgen een nieuwe invulling om hun behoud op lange termijn te verzekeren. Aanpassingen en uitbreidingen van de loodsen zijn toegestaan als er geen afbreuk wordt gedaan aan het beeldbepalend karakter van de loodsen.

Andere erfgoedelementen die worden beschermd zijn de atoomschuilkelders, de beide aanmeerpalen van de Red Star Line en archeologische restanten van de 16de-eeuwse kaaimuur en het Sint-Laureis-bastion.

Rijnkaai © Filip Dujardin
Rijnkaai © Filip Dujardin
rechts van tekst
content

Nieuwe publieke ruimte aanleggen

Op de Scheldekaaien neemt de publieke ruimte een centrale rol in. Het behoud van het publieke karakter van de kaaien en een verbeterd contact met het water zijn belangrijke doelstellingen voor de toekomstige kaaien. De kaaivlakte blijft een grote open ruimte en wordt ontworpen als een aangename, veilige en levendige plek op mensenmaat.

Het verplaatsen van de bestaande waterkering richting de kaairand zal de toegankelijkheid naar de kaaien vanuit de stad verbeteren waarbij een kwalitatieve integratie van de nieuwe verhoogde waterkering in de bebouwing of de publieke ruimte wordt voorgesteld.

Een verhoging van het grondoppervlak is op de kaaivlakte onvermijdelijk maar elke aanpassing zal gebeuren rekening houdend met de bestaande bebouwing en de relatie tussen de kaaien en de stad.

De wandeling langs de kaairand, de ‘Blauwe Steen’, wordt behouden waarbij de historische aanmeerkade, na de kaaimuurstabilisatie, wordt hersteld. Referenties naar het oorspronkelijke gebruik van de kaai, zoals kasseiverharding en sporen, blijven behouden. De kaairand zal ‘verscholen’ worden achter de nieuwe waterkering maar de connectie met de stad blijft verzekerd via onder andere poorten in de waterkering of een aantal stroken mobiele waterkering die alleen bij overstromingsgevaar in werking treden.

Rijnkaai © AG VESPA - Bart Gosselin
Rijnkaai © AG VESPA - Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Mobiliteit en parkeren

De ontsluiting van de kaaivlakte wordt zodanig aangepast dat een verkeersveilige verbinding met de kaaiweg wordt verzekerd. Er wordt bij voorkeur een nieuwe toegang naar de kaaivlakte voorzien via een extra aantakking op het kruispunt Rijnkaai met de Londen-Amsterdamstraat.

Bijkomende toegangen voor gemotoriseerd verkeer zijn enkel voor hulpdiensten en dienstvoertuigen voorzien. De toegang in het noorden van de kaaivlakte kan blijven bestaan.

Het huidige gebruik van grote delen van de kaaien als parking wordt behouden als tijdelijke overgangsmaatregel in afwachting van een definitieve parkeeroplossing afgestemd op de kaaimuurstabilisatie. De toekomstige parking kan als een ondergrondse parking of als een parkeergebouw. Een parkeergebouw bestaat uit maximaal één bouwlaag met een verplicht publiek toegankelijk dak.

Tijdlijn
16 juli - 13 september 2018
Openbaar onderzoek RUP Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Je leest er meer over onder 'RUP Rijnkaai'.

2016-2017
Aanleg weg en trambaan Rijnkaai Zuid

De weg en trambaan Rijnkaai Zuid wordt aangelegd.

2016
Start bespreking ontwikkeling

Start besprekingen met de betrokken partijen voor de ontwikkeling van de Rijnkaai.

2015
Aanleg weg Rijnkaai Noord

De weg Rijnkaai Noord wordt aangelegd.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

Definitief Masterplan Scheldekaaien

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Over
info left

Aangenaam wandelen langs de Schelde

De Kattendijksluis en Rijnkaai is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. De Rijnkaai is gekenmerkt door de historische en beschermde havenkranen en markante havenloodsen.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan.

Wat gebeurt er?

Het masterplan Scheldekaaien voorziet op deze plek nieuwe bebouwing op de kaaivlakte, beperkt in hoogte met een publieke doorsteek naar de Schelde waar het aangenaam wandelen wordt. De nieuwe waterkering zal naar de kaairand verschuiven. Zo ontstaat een eenvoudig toegankelijke ruimte aan stadszijde van de waterkering die (deels) opgehoogd kan worden. De Rijnkaai wordt zo als het ware een stedelijk balkon met een weids zicht op Schelde. De kaairand met kasseien, bolders, sporen en havenkranen wordt zorgvuldig gerestaureerd om de eigenheid van deze kaaizone te bewaren.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. Om dat mogelijk te maken en om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Dat RUP werd eind 2018 goedgekeurd. Je leest er meer over onder 'RUP Rijnkaai'.

Heraanleg wegenis Rijnkaai

In 2015 is de weg van Rijnkaai Noord al aangelegd. In het kader van de werken voor Noorderlijn, de tramverlenging op het Eilandje, is ook de weg van Rijnkaai Zuid (het stuk tussen het kruispunt met de Londen- Amsterdamstraat en Sint-Pietersvliet) aangepakt. De belangrijkste ingreep is de aanleg van tramsporen. Verder is er een voetpad van 7,5 meter breed en aan de kaaizijde een dubbel fietspad van 2,5 meter breed. Na de bouw van de nieuwe waterkering en afbraak van de bestaande keermuur wordt het fietspad verbreed tot 4 meter en wordt aan de kaaizijde een brede wandelstrook aangelegd. De rijweg voor automobilisten blijft na de heraanleg 6,2 meter breed met een rijstrook in beide richtingen.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan.

De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

info right
info-right-fields
Rol AG VESPA
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
Ontwerper

PROAP LDA

Adres
Rijnkaai
​​​​​​​2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Toekomstbeeld Schipperskwartier en centrum © PROAP
Project

Schipperskwartier en Centrum

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Schipperskwartier en Centrum maakt deel uit van de Scheldekaaien en wordt in een nieuw kleedje gestoken.

Luchtfoto Loodswezensite
Project

Bonapartedok en Loodswezen

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Een nieuwe bestemming voor de gebouwen op de site.

De Belvédère in het Droogdokkenpark © Bart Gosselin
Project

Droogdokkeneiland

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark.