Kattendijksluis en Rijnkaai

Ruimtelijk uitvoeringsplan Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. De nieuwe waterkering verschuift richting kaairand. De wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen wordt smaller en zal lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte. De kaaizone voorbij de waterkering wordt daardoor breder en vooral makkelijk toegankelijk vanuit de stad. De nieuwe waterkering wordt ofwel in de bebouwing op de kaaivlakte ofwel in de publieke ruimte geïntegreerd. Verder is ook het behoud van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle havenloodsen een uitgangspunt. De havenloodsen kunnen gerenoveerd en beperkt uitgebreid worden en moeten een invulling krijgen gericht op het versterken van de relatie tussen de stad en de kaaien.

Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft stad Antwerpen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. De mogelijkheden voor toekomstige ontwikkeling van de kaaivlakte langs de Rijnkaai worden in dit plan vastgelegd.

Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai liep van 16 juli tot en met 13 september 2018. Eind 2018 is het RUP goedgekeurd. Je leest meer over het RUP op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP.

Hangar 26 op de Scheldekaaien, naast de kenmerkende historische havenkranen
Hangar 26/27 © Tom Cornille
links naast tekst
content
Cultuurhistorisch waardevol erfgoed behouden

In het RUP staat de nieuwe publieke ruimte en het behoud en de ontwikkeling van de bestaande havenloodsen en het andere cultuurhistorisch waardevol erfgoed centraal. De bestaande havenloodsen en de tussenliggende open pleinruimte op de kaaivlakte blijven behouden. De nieuwe en verhoogde waterkering verschuift richting kaairand en wordt ofwel in de bebouwing op de kaaivlakte geïntegreerd ofwel in de publieke ruimte.

De kaaivlakte aan de Rijnkaai met z'n kenmerkende havenkranen en links in beeld de Waagnatie
Rijnkaai © Filip Dujardin
rechts van tekst
content

Zo komt er een duidelijke opdeling tussen de historische aanmeerkade aan waterzijde van de nieuwe keermuur en de nieuwe kaaivlakte aan stadszijde van de keermuur. De verbinding tussen de stad en de Schelde wordt ook in de toekomst verzekerd via onder andere poorten in de waterkering of een aantal stroken mobiele waterkering die bij overstromingsgevaar in werking treden.

De historische aanmeerkade met de havenkranen en andere referenties naar het oorspronkelijke gebruik van de kade, zoals aanmeerpalen, kasseiverharding en sporen, blijven behouden of worden zo nodig hersteld na de werken voor de kaaimuurstabilisatie (2024-2027). De wandeling langs de kade en de ‘Blauwe Steen’ zal achter de nieuwe waterkeringsmuur verscholen worden.

Om een kwalitatieve integratie van de waterkering in de publieke ruimte te verzekeren, zal bij de heraanleg de kaaivlakte kunnen verhoogd worden waardoor de kaairand lager zal komen te liggen dan de toekomstige kaaivlakte. De nieuwe kaaivlakte en de bebouwing op de kaaivlakte zullen na de sloop van de huidige waterkering eenvoudiger toegankelijk en bereikbaar worden vanuit de stad.

Rijnkaai © AG VESPA - Bart Gosselin
Rijnkaai © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Nieuwe bebouwingsmogelijkheden

De bestaande loodsen blijven behouden en kunnen worden aangepast om de interactie met de omgeving te verbeteren of voor de integratie van de nieuwe waterkering. Het beeldbepalende karakter van de loodsen moet wel behouden blijven. Daarnaast worden de nieuwe bebouwingsmogelijkheden op de kaaivlakte beperkt en afgestemd op de bestaande havenloodsen. Hangar 26/27 kan aan beide kopse zijden een toevoeging krijgen. Ter hoogte van de Kattendijksluis kan er naast de Waagnatie een nieuw kopgebouw komen. Het breed perspectief vanuit de toren van het Red Star Line Museum op de Scheldebocht tussen Sint-Anneke plage en de Hogere Zeevaartschool mag niet gestoord worden.

Mobiliteit en parkeren

Er komt een verkeersveilige verbinding van de kaaivlakte met de kaaiweg, net zoals een nieuwe extra aantakking op het kruispunt Rijnkaai met de Londen-Amsterdamstraat. Het huidige gebruik van grote delen van de kaaien als parking wordt behouden als overgangsmaatregel in afwachting van een definitieve parkeeroplossing afgestemd op de kaaimuurstabilisatie. De toekomstige parking kan als een ondergrondse parking of als een parkeergebouw. Een parkeergebouw bestaat uit maximaal één bouwlaag met een verplicht publiek toegankelijk dak.

Tijdlijn
15 juli 2019 - 18 oktober 2019
Oproep ontwikkeling en concessie Waagnatiesite

Met deze oproep gaan we opzoek naar een kandidaat voor een domeinconcessie met lasten van de Waagnatiesite. Dit voor een periode van 50 jaar. Dit houdt in dat wie het domein in concessie neemt zowel de site in gebruik neemt, er een visie voor ontwikkelt als ook in investeringen voorziet.

Eind 2018
RUP Rijnkaai goedgekeurd

Eind 2018 is het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijnkaai goedgekeurd.

16 juli - 13 september 2018
Openbaar onderzoek RUP Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Je leest er meer over onder 'RUP Rijnkaai'.

2016-2017
Aanleg weg en trambaan Rijnkaai Zuid

De weg en trambaan Rijnkaai Zuid wordt aangelegd.

2016
Start bespreking ontwikkeling

Start besprekingen met de betrokken partijen voor de ontwikkeling van de Rijnkaai.

2015
Aanleg weg Rijnkaai Noord

De weg Rijnkaai Noord wordt aangelegd.

2010
Definitief masterplan

Het definitieve masterplan Scheldekaaien is klaar. Dat is een plan waarin de Scheldekaaien zijn opgedeeld in 7 deelgebieden.

Definitief Masterplan Scheldekaaien

2009
Lancering website Onze Kaaien

Inspraak met lancering website Onze Kaaien, tafelgesprekken en het KAAiLAND-festival.

2007-2010
Voortraject

Er vindt een voortraject plaats gebaseerd op veel inspraak, overleg en studie.

2005
Update Sigmaplan

De huidige waterkeringsmuur moet 90 centimeter hoger worden (2,25 meter boven de Blauwe Steen).

Over
info left

Aangenaam wandelen langs de Schelde

De Kattendijksluis en Rijnkaai is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. De Rijnkaai is gekenmerkt door de historische en beschermde havenkranen en markante havenloodsen.

Waarom dit project?

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan.

Wat gebeurt er?

Het masterplan Scheldekaaien voorziet op deze plek nieuwe bebouwing op de kaaivlakte, beperkt in hoogte met een publieke doorsteek naar de Schelde waar het aangenaam wandelen wordt. De nieuwe waterkering zal naar de kaairand verschuiven. Zo ontstaat een eenvoudig toegankelijke ruimte aan stadszijde van de waterkering die (deels) opgehoogd kan worden. De Rijnkaai wordt zo als het ware een stedelijk balkon met een weids zicht op Schelde. De kaairand met kasseien, bolders, sporen en havenkranen wordt zorgvuldig gerestaureerd om de eigenheid van deze kaaizone te bewaren.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijnkaai

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. Om dat mogelijk te maken en om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft stad Antwerpen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Dat RUP werd eind 2018 goedgekeurd. Je leest er meer over onder 'RUP Rijnkaai'.

Heraanleg wegenis Rijnkaai

In 2015 is de weg van Rijnkaai Noord al aangelegd. In het kader van de werken voor Noorderlijn, de tramverlenging op het Eilandje, is ook de weg van Rijnkaai Zuid (het stuk tussen het kruispunt met de Londen- Amsterdamstraat en Sint-Pietersvliet) aangepakt. De belangrijkste ingreep is de aanleg van tramsporen. Verder is er een voetpad van 7,5 meter breed en aan de kaaizijde een dubbel fietspad van 2,5 meter breed. Na de bouw van de nieuwe waterkering en afbraak van de bestaande keermuur wordt het fietspad verbreed tot 4 meter en wordt aan de kaaizijde een brede wandelstrook aangelegd. De rijweg voor automobilisten blijft na de heraanleg 6,2 meter breed met een rijstrook in beide richtingen.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien in de verschillende deelgebieden en legt samen met de stad het openbaar domein aan.

De Vlaamse Waterweg nv is verantwoordelijk voor de kaaimuurstabilisatie en de waterkering.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
De Vlaamse Waterweg nv
Ontwerper

PROAP LDA

Adres
Rijnkaai
​​​​​​​2000 Antwerpen
Status
In realisatie

Gerelateerd

Het ponton aan het Steenplein en het Sint-Annaveer in de achtergrond
Project

Schipperskwartier en Centrum

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Schipperskwartier en Centrum maakt deel uit van de Scheldekaaien en wordt in een nieuw kleedje gestoken.

Luchtfoto Loodswezensite
Project

Bonapartedok en Loodswezen

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Op lange termijn wordt gezocht naar een herbestemming voor de gebouwen op de site. In afwachting daarvan krijgen ze een tijdelijke invulling.

De Belvédère in het Droogdokkenpark © Bart Gosselin
Project

Droogdokkeneiland

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Het Droogdokkeneiland is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje. Op die locatie komt een nieuw park: het Droogdokkenpark.