Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Masterplan

In november 2017 heeft de stad het definitieve masterplan goedgekeurd. Dat is een herwerking van het voorontwerp masterplan, dat in september 2016 werd goedgekeurd. Om tot het definitieve masterplan te komen, werden op basis van het voorontwerp masterplan verschillende adviezen opgevraagd bij experten en bij de buurt. Er zijn ook studies gedaan naar geluid, lucht, wind en bezonning en mobiliteit. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het masterplan. Het masterplan werd ook verder afgestemd met andere lopende planprocessen in de omgeving, zoals de mogelijke overkapping van de Ring.

De grote lijnen van het voorontwerp masterplan zijn behouden gebleven. Het openbaar domein, met pleinen, parken en verkeersinfrastructuur, vormt het vaste kader waarbinnen kan gebouwd worden. De pleinen en parken zijn onderling verbonden met elkaar en met de ruimere omgeving, en geven de buurt een groen en publiek karakter.

Let wel: sommige straatnamen van de eerste fase van de heraanleg van de publieke ruimte hebben tijdens het ontwerpproces gaandeweg een andere naam gekregen. De definitieve en correcte benamingen vind je terug onder 'Publieke ruimte' op deze pagina.

 • Noordschippersdok en Kalverpad

  In de zone Noordschippersdok is de bebouwing hertekend en in volume afgenomen, zodat een betere overgang ontstaat naar de bestaande bebouwing in de Damwijk en naar het Kalverpad. Het Kalverpad is een groene verbinding langs het Noordschippersdok, dat niet door autoverkeer wordt gekruist en ongehinderd doorloopt tot in de Kalverwei. Het Kalverpad wordt een groene openbare ruimte waarlangs buurtvoorzieningen kunnen liggen zoals een nieuwe sporthal en een kinderdagverblijf.

   
 • Kalverwei

  De Kalverwei wordt een nieuw park centraal in de buurt. Het is het hart van het masterplan en vormt de schakel tussen de bestaande buurt en de nieuwe ontwikkelingen op de Slachthuissite. In de Kalverwei komen onder andere speelplekken voor kinderen van verschillende leeftijden.

   
 • Lobroekplein

  Het Lobroekplein wordt een levendig dorpsplein aan de bestaande horeca. Het Lobroekplein ligt in het verlengde van het Hallenplein en biedt zo ook doorzichten naar de Slachthuishallen. De Lange Lobroekstraat wordt opgeschoven naar de nieuwe gevelzijde, zodat ruime terrassen voor de bestaande horeca mogelijk zijn. De nieuwe gevels aan het plein kunnen ruimte bieden voor bijvoorbeeld een buurtsupermarkt of andere buurtvoorzieningen en diensten.

   
 • Hallenplein en Hallentuin

  Het Hallenplein en de Hallentuin zullen mooi aansluiten bij een toekomstige invulling van de Slachthuishallen, zoals een school of woonzorgcentrum met ruimte voor veel groen. Een maximaal behoud van de Slachthuishallen als karakteristiek beeld in de buurt is een belangrijke ambitie in het masterplan. Het volledige behoud van de oostelijke hal, de hoogste hal en dus de hal met de meeste mogelijkheden, is prioritair. De westelijke hal kan wel gedeeltelijk worden getransformeerd om ook daar diverse invullingen mogelijk te maken.

   
 • Lobroekkade

  Uit de studie luchtkwaliteit blijkt dat bij realisatie van de Oosterweelverbinding er op de noordelijke kadezone geen actieve recreatie kan plaatsvinden. Die zone wordt dan ook meer ecologisch ingericht. Het buurtsportterrein en de jeugdvoorzieningen worden op de centrale Lobroekkade voorzien, die wordt omgevormd tot een nieuw en volwaardig Kadepark. Een passerelle over de Slachthuislaan zorgt voor een makkelijke en veilige oversteek voor voetgangers van de Kalverwei naar het Kadepark. Op de zuidelijke kadezone kan de bedrijfsbebouwing worden vernieuwd en de kwaliteit van de openbare ruimte worden vergroot.

   
 • Kalverstraat

  De hoofdtoegang tot de buurt zal gebeuren via de Kalverstraat, die verlegd wordt tot naast de Slachthuishallen. Daardoor kan de Kalverwei gevrijwaard worden van verkeer, en worden de bestaande en te ontwikkelen buurtdelen vanuit een centrale weg toegankelijk. De naam wordt 'Oude' Kalverstraat want door de straat te verleggen, komt de Kalverstraat opnieuw op haar historische plek terecht.

   
 • Verbindingen met de omgeving

  De nieuwe parken en pleinen in het masterplan sluiten aan op bestaande, geplande of gewenste fiets- en voetgangersverbindingen in de omgeving zoals die naar Park Spoor Noord, Spoor Oost, de fietsbrug over het Albertkanaal, het Singelfietspad op de Slachthuislaan en het Ringfietspad.

   
 • Overkapping van de Ring

  Het definitieve masterplan is afgestemd met de Vlaamse intendant voor leefbaarheidsmaatregelen voor de Antwerpse Ring. Een overkapping van de Ring ter hoogte van het Lobroekdok kan de kwaliteit van de buurt nog verder verbeteren. Die mogelijkheid wordt daarom mee opgenomen in het masterplan als langetermijnperspectief.

   
 • Warmtenet

  Het onderzoek rond een duurzaam warmtenet voor de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok is afgerond. Daarin wordt aangetoond dat de aanleg van een warmtenet voor de nieuwe bebouwing haalbaar is, en op termijn ook verder uitgebreid kan worden naar de bestaande wijken errond. Zo straalt de duurzaamheidsambitie van het masterplan ook af naar de ruimere omgeving. 

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vertaalt de krachtlijnen van het masterplan en legt de nodige randvoorwaarden vast. Het openbaar onderzoek voor het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok liep van 25 juli tot en met 22 september 2018. Daarover lees je meer op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP. Begin 2019 is het RUP definitief vastgesteld.

Publieke ruimte

In februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de publieke ruimte in het gebied. Die omvat deels de bestaande publieke ruimte in de Slachthuiswijk en deels nieuwe publieke ruimte binnen de geplande herontwikkeling. Zowel de opmaak van het ontwerp als de uitvoering van de publieke ruimte gebeurt gefaseerd. Het voorontwerp voor de eerste twee fases van de publieke ruimte (de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen, de zone Noordschippersdok en het Kalverpad) is goedgekeurd in oktober 2021.

Het definitieve ontwerp voor de eerste fase is in juni 2022 goedgekeurd en omvat de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen.

Groene verbinding tussen bestaande en nieuwe wijk

De publieke ruimte zal een groene verbinding vormen tussen de bestaande en de nieuwe wijk, met veel aandacht voor speel-, sport- en ontmoetingsruimtes. Het ontwerp voorziet in een aanleg van circa 39.000 m² groene publieke ruimte. Dat is voldoende om ook in de toekomst het streefcijfer van 4 vierkante meter groene publieke ruimte per inwoner te halen.

 

In het uitgewerkte groenplan ligt de nadruk op het maximale behoud van bestaande bomen, ruimte voor toekomstbomen en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen om een ‘ruig’ karakter op te roepen. Er is ook meer verblijfs- en speelruimte gecreëerd doordat een deel van de bovengrondse parkeerplaatsen is verplaatst naar een ondergrondse parking. Een integraal toegankelijk netwerk van paden voor voetgangers en fietsers, de zogenaamde ‘Dam-route’, zal alle verschillende plekken met elkaar verbinden. In het definitieve ontwerp is rekening gehouden met het gewenste parkeerprogramma, waarbij er 142 parkeerplaatsen worden voorzien.

 

In het kader van de vergroening en verblauwing die bij elk stadsontwikkelingsproject worden nagestreefd zijn ook twee ondersteunende studies rond water (duurzaam waterbeheer) en bomen (bomentoets en boominventaris) verder uitgewerkt.

Overzichtsplan van het definitieve ontwerp van fase 1 van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk
Een overzichtsplan van het definitieve ontwerp van de eerste fase van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Lobroekplein in de Slachthuiswijk
Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Vetten Osplein in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
links naast tekst
content

Deelruimten met karakter

In het definitieve ontwerp is het eigen karakter van de verschillende deelruimten van deze autoluwe nieuwe wijk tot in detail uitgewerkt. Zo zijn alle sport- en speelaanleidingen en beplanting definitief vastgelegd. De eerste drie deelruimten (Vetten Osplein, Kalverwei en Twee Stierenstraat) gaan als eerste in uitvoering.

 • Vetten Osplein

Dit buurtplein als ‘huiskamer’ van de wijk wordt een inclusieve pleinruimte met warme uitstraling. Er is plek voor een lokale markt, een buurtfeest, een rommelmarkt of muziekevent op maat van de wijk. Er komen terrassen voor de bestaande en nieuwe horecazaken, een speelfontein, een sportveld en enkele speelaanleidingen omzoomd door bloemrijke lindes. Nieuw in het ontwerp zijn onder andere fietssuggestiestroken, een robuuste groene buffer tussen het plein en de rijweg, en de uitwerking van de straten die uitgeven op het plein als groene woonerven.

Een toekomstbeeld van de Kalverwei uit het voorontwerp van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk
Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van de Kalverwei in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
rechts van tekst
content
 • Kalverwei

De Kalverwei zal een landschappelijk buurtpark met schaduwrijke plekken en een natuurlijke inrichting vormen. De indeling van het buurtpark is gewijzigd zodat er drie open ruimten ontstaan die elkaar opvolgen, en inspelen op de bebouwing rondom. De speel- en sportplekken zijn daardoor ook herschikt. De vormgeving en uitwerking van de speelvoorzieningen werden uitgewerkt in overleg met de kinderen van de wijk en de speelcel, waarbij de voorziene toestellen een voldoende speelvariatie bieden voor een brede groep aan kinderen. Bijkomend wordt de Weilandstraat een doodlopend woonerf met parkeren langsheen de bebouwing, zodat de Kalverwei één doorlopende groene ruimte vormt. Aan de overgang van de Kalverwei naar het Vetten Osplein is een locatie voorzien voor een permanent kunstwerk.

 • Twee Stierenstraat

De entree van de Slachthuiswijk wordt een ruime hoofdstraat met een groene uitstraling. De fiets- en voetpaden zijn gescheiden van de rijbaan door een groene berm. In de straat wordt onder een dubbele bomenrij geparkeerd. Nieuw is onder andere de aangepaste inrichting van het kruispunt met de Slachthuislaan tot een volledig conflictvrij kruispunt met een extra afslagstrook vanaf het noorden, bredere fietspaden, ruimere wachtplaatsen voor fietsers, conforme markeringen en voorzieningen voor een integraal toegankelijk openbaar domein.

Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Hallenplein in de Slachthuiswijk
Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Pieter Densplein in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
links naast tekst
content
 • Pieter Densplein

Dit groene autovrije plein biedt ruimte voor verblijven, spelen en sport voor alle leeftijden. Centraal komen twee grotere grasvelden die naar behoefte een andere (tijdelijke) invulling kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld een sportplek of samentuin (waarvoor alvast ontwerprichtlijnen werden opgemaakt). Bomen, gegroepeerd op drie plekken op het plein, geven de ruimte structuur en beschutting. De sport- en spelvoorzieningen zijn concreet uitgewerkt. Hier is een tweede locatie voorzien voor een permanent kunstwerk.

Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van de Hallentuin in de Slachthuiswijk
Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Moeke Bitterpeeënplein in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
rechts van tekst
content
 • Moeke Bitterpeeënplein

Deze stille watertuin krijgt een trappenpartij en zitplekken langsheen de nieuwe campus van AP Hogeschool. Een wandelroute met speelplek voor kleine kinderen loopt door de watertuin naar de centrale plataan en het bestaande paviljoen. Nieuw in het ontwerp zijn onder andere de padenstructuur met meer logische looplijnen en een andere materiaalkeuze, zodat de wortelzone van de grote plataan zo weinig mogelijk geïmpacteerd wordt.

 • Eugène De Plynstraat

De Eugène De Plynstraat is uitgewerkt als een woonerf met meer groen langs de gebouwen en extra ontmoetings- en zitplekken. De bestaande platanen in dit woonerf worden aangevuld met bomen die de parkeervakken begrenzen. Nieuw is onder andere dat een deel van de bovengrondse parkeerplaatsen is verplaatst naar een ondergrondse rotatieparking. Daardoor is er meer verblijfsruimte en ruimte voor speelaanleidingen. Het ontwerp is ook aangepast zodat de vierde grote plataan op de Slachthuissite behouden kan blijven. Bijkomend is er de mogelijkheid om te vellen bomen die na onderzoek verplantbaar blijken, hier op te nemen.

 • Lange Lobroekstraat

Dit wordt een woonstraat met een verhoogde groenstrook die ruimte biedt voor ontmoetingen, van het huidige Ceulemanshofke tot aan het Vetten Osplein. De aangrenzende Mouterijsteeg wordt ingericht als woonerf. Er komen extra bomen in functie van schaduwrijke ontmoetingsplekken en een extra verkeersplateau als snelheidsbeperkende maatregel. Nieuw is onder andere dat de bestaande bomen maximaal worden behouden en dat de plantvakken aan de noordzijde van de Lange Lobroekstraat een zitelement krijgen aan de zijde van het voetpad.

Plan met nieuwe straatnamen voor de Slachthuissite.
Naamgeving straten en pleinen in de Slachthuiswijk
links naast tekst
content

Straatnamen

Omdat er nieuwe straten worden aangelegd, moeten er ook nieuwe straatnamen komen. In maart 2021 konden buurtbewoners voorstellen voor de nieuwe straatnamen indienen tijdens een participatiemoment en via een oproep op Facebook. Na advies van het district Antwerpen en van het stadsarchief en na een openbaar onderzoek werden in juli 2022 volgende voorgestelde straatnamen goedgekeurd.

Roepnamen

 • Kalverwei: verwijzing naar de huidige Kalverstraat
 • Vetten Osplein: historische veeprijskamp tijdens de week van de vette os (tijdens de ontwerpfase gekend als 'Lobroekplein')
 • Moeke Bitterpeeënplein: mascotte van de voormalige cichoreifabriek De Beukelaar aan de IJzerlaan (tijdens de ontwerpfase gekend als 'Hallentuin')

Officiële straatnamen

 • Twee Stierenstraat: van 1877 tot 1947 sierden twee stierenbeelden de ingang van het slachthuis (tijdens de ontwerpfase gekend als 'Oude Kalverstraat')
 • Eugène De Plynstraat: de Belgisch beeldhouwer (1827-1898) van de twee stieren aan het stedelijke slachthuis (tijdens de ontwerpfase gekend als 'straten Kalverweibuurt')
 • Moeke Bitterpeeënstraat: mascotte van de voormalige cichoreifabriek De Beukelaar aan de IJzerlaan
 • Pieter Densplein: Pieter Dens (1819-1901), Antwerps stadsbouwmeester van 1863 tot 1884 (tijdens de ontwerpfase gekend als 'Hallenplein')
 • Abattoirstraat: volkse benaming van het stedelijke slachthuis

De straatnamen Lange Lobroekstraat, Weilandstraat en Eendrachtstraat blijven behouden.

Timing

De aanleg van het eerste stuk van de eerste fase (Vetten Osplein, Kalverwei, Twee Stierenstraat) start in februari 2024. Je leest er alles over onder 'Werfinfo'.

Participatietraject

Van de zomer van 2020 tot de zomer van 2022 liep een participatietraject over de publieke ruimte, met online-bevragingen, activiteiten voor kinderen, wijkwandelingen met het ontwerpteam, focusgesprekken met jongeren, de lokale horeca en moeilijker bereikbare bewoners in de wijk, een werkatelier en dialoogmarkt. Alle info daarover is onderaan deze pagina te vinden onder 'Documenten'.

 

Op 8 september 2022 vond een infomoment plaats om het definitieve ontwerp van de eerste fase van de publieke ruimte toe te lichten aan de buurt. Daarna is de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gefinaliseerd en ingediend.

Coördinatie en partners

AG Vespa coördineert het project. De heraanleg van de publieke ruimte gebeurt door AG Vespa in samenwerking met private ontwikkelaar Urban Living Belgium, die ook is gestart met de ontwikkeling. Het ontwerpteam van de publieke ruimte is Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects. Billie Bonkers – Createlli in samenwerking met Sportpret vzw nemen het participatietraject voor hun rekening. Endeavour heeft via een participatief traject het plan gemaakt voor de speelruimte in de wijk.

Werfinfo

De aanleg van het eerste deel van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk, de buurt rond de toekomstige Kalverwei en de slachthuishallen, is in februari 2024 gestart.

Op deze pagina is steeds alle informatie over de werf te vinden. Je kan je ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Slachthuiswijk, om zo al het nieuws meteen in je mailbox te ontvangen.

Overzicht werffasering heraanleg eerste deel publieke ruimte Slachthuiswijk
De fasering van de heraanleg van het eerste deel van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk
links naast tekst
content

Heraanleg in vijf fases

De werken zullen in grote lijnen in vijf verschillende fases worden uitgevoerd, die deels gelijktijdig lopen. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal dat gebeuren volgens onderstaande timing.

 • Fase 1: oktober 2023 - maart 2024

Voorbereidende nutswerken in de Lange Lobroekstraat, Mouterijsteeg, Lange Slachterijstraat, Korte Slachterijstraat en Korte Lobroekstraat door Water-link

 • Fase 2: februari 2024 - oktober 2024

Aanleg van de waterbuffer, de Twee Stierenstraat (de nieuwe hoofdtoegang tot de wijk), en de ondergrondse basis voor de Hallenparking (tussen de slachthuishallen en de Slachthuislaan)

 • Fase 3: april 2024 - september 2024

Aanleg regenwaterafvoer en kruispunt Twee Stierenstraat – Slachthuislaan en omgeving

 • Fase 4: juni 2024 - maart 2025

Aanleg Lange Lobroekstraat en het nieuwe Vetten Osplein en de zijstraten ervan

 • Fase 5: november 2024 - zomer 2025

Aanleg Kalverwei, een park met speel- en sportplekken, en Weilandstraat

Fase 2: februari 2024 - oktober 2024

Fase 2 is de eerste fase van de eigenlijke hoofdwerken voor de publieke ruimte. Aannemer Aertssen voert de werken uit. Tijdens deze fase gebeurt de aanleg van:

 • de nieuwe waterbuffer voor de wijk, op het terrein van de slachthuishallen, tegen de Slachthuislaan.
 • de Twee Stierenstraat, de nieuwe hoofdtoegang tot de wijk.
 • de ondergrondse basis voor de Hallenparking, tussen de slachthuishallen en de Slachthuislaan.
 • een drinkwaterleiding in de Lange Lobroekstraat.

Impact op de buurt

Dergelijke werken hebben onvermijdelijk impact op de buurt. Op de Slachthuislaan, van de Kalverstraat tot voorbij de slachthuishallen, kan wandelen en fietsen tijdens deze fase enkel aan de kant van het dok. Het voetpad en fietspad aan de kant van de slachthuishallen wordt ingenomen als werfzone.

Deel 1 riolerings- en wegeniswerken Lange Lobroekstraat

Op maandag 3 juni start de volgende fase, namelijk de aanleg van het eerste deel van de riolering en wegenis, tussen de Ceulemansstraat en de Lange Slachterijstraat.

De werken omvatten:

 • de aanleg van riolering en wegenis in de Lange Lobroekstraat vanaf het kruispunt met de Ceulemansstraat tot en met het kruispunt met de Lange Slachterijstraat.
 • de aanleg van nieuwe nutsleidingen langs de slachthuissite vanaf de Twee Stierenstraat tot de Ceulemansstraat.
 • de verplanting van twee haagbeuken van het Vetten Osplein naar de groenzone in de Lange Lobroekstraat.
 • de aanleg van groeiplaatsvoorzieningen voor de bestaande en nieuwe bomen.
 • de aanleg van een nieuwe sorteerstraat.

Tijdens de werken geldt een aangepaste verkeerssituatie in de wijk.

 • De Lange Lobroekstraat is volledig afgesloten van de Ceulemansstraat tot de Lange Slachterijstraat.
 • De Lange Lobroekstraat en de Ceulemansstraat zijn doodlopend en er is tijdelijk dubbelrichtingsverkeer mogelijk vanaf de Marbaixstraat.
 • Er is een doorgang voor fietsers en voetgangers aan de noordzijde van de werken, langs de slachthuissite.
 • Er is een doorgang voor voetgangers aan de zuidzijde van de werken.
 • Vanaf de Lange Slachterijstraat wordt een afzonderlijke werftoegang voorzien naar de AP Hogeschool, in combinatie met de doorgang voor fietsers en voetgangers.

Er is ook bijkomende impact op verschillende vlakken.

 • Bereikbaarheid parkeergarages: tijdens de werken zullen de parkeergarages in de werfzone niet bereikbaar zijn. Gebruikers die niet beschikken over een parkeervergunning voor bewoners kunnen een minderhindervergunning aanvragen via het e-loket van de stad Antwerpen.
 • Tijdelijke parking Slachthuislaan: in functie van deze werken werd de tijdelijke parking aan de Slachthuislaan met circa 60 plaatsen opnieuw in gebruik genomen.
 • Sorteerstraten: de twee bestaande sorteerstraten worden definitief buiten dienst gesteld en afgebroken. In afwachting van de nieuwe sorteerstraat wordt een tijdelijke bovengrondse sorteerstraat voorzien in de Lange Lobroekstraat in de omgeving van het Velo-station. De tijdelijke sorteerstraat wordt geplaatst op maandag 3 juni en zal vanaf dinsdag 4 juni de huidige sorteerstraat vervangen.
 • Buslijn 23: van 1 juni tot 4 september 2024 volgt buslijn 23 het klassieke traject door de Slachthuiswijk. De tijdelijke schuilhuisjes zullen verplaatst worden naar de halte Weilandstraat in de Lange Lobroekstraat.
 • Laden, lossen en verhuizen: wie bedrijfsmatig regelmatig goederen moet laden of lossen, vragen we om af te stemmen met aannemer Aertssen. Voor specifieke situaties, zoals een verhuis of verbouwingswerken, moet je minimaal 4 werkdagen vooraf een aanvraag indienen bij de werfleiding zodat we kunnen afstemmen met stad Antwerpen en de veiligheidscoördinator.
 • Terrassen: de terrassen op openbaar domein tussen de Ceulemansstraat en de Lange Slachterijstraat moeten uiterlijk tegen woensdag 5 juni weggenomen zijn. Na de heraanleg kan in overleg met de stad Antwerpen een nieuwe terrasvergunning worden aangevraagd.

Ingebruikname nieuwe wegenis

Tegen 4 september 2024 zal een eerste gedeelte van de nieuwe straat afgewerkt zijn, vanaf de Ceulemansstraat tot aan de huidige ingang van de slachthuissite.

Tegen 23 oktober 2024 zal de Lange Lobroekstraat vanaf de Ceulemansstraat tot de Twee Stierenstraat afgewerkt zijn en is de Marbaixwijk bereikbaar vanaf de Slachthuislaan via de afgewerkte Twee Stierenstraat.

Deze data kunnen nog wijzigen door weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.

Gelijktijdige werken in de wijk en vervolgwerkzaamheden

Deze werken overlappen gedeeltelijk met de werken in de Slachthuislaan tot midden september 2024. De werken aan de zuidelijke weghelft worden afgewerkt tegen midden augustus, zodat de Slachthuislaan op volle capaciteit beschikbaar is tijdens de volledige afsluiting van de Groenendaallaan gedurende het weekend van 15 augustus 2024.

Daarna zullen de werken aan de noordelijke zijde van de Slachthuislaan worden voortgezet in functie van de afwerking van het kruispunt met de Twee Stierenstraat.

Het tweede deel van de riolerings- en wegeniswerken in de Lange Lobroekstraat en Vetten Osplein is voorlopig gepland vanaf 4 september 2024. Die werken zijn voorzien vanaf de Korte Slachterijstraat, Korte Lobroekstraat tot aan de Lange Slachterijstraat.

Werken Slachthuislaan

Sinds donderdag 18 april werkt aannemer Aertssen ook aan de Slachthuislaan. Dat is nodig voor de aanleg van de regenwaterafvoer van de Slachthuiswijk en voor de aanleg van het zuidelijke deel van het nieuwe kruispunt met de Twee Stierenstraat, de nieuwe toegangsweg tot de wijk. De werken duren, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, tot woensdag 14 augustus.

Van 18 april tot en met 14 augustus geldt er daarom een aangepaste verkeerssituatie op de Slachthuislaan.

 • De zuidelijke weghelft van de Slachthuislaan is afgesloten vanaf de Kalverstraat tot aan de Schijnpoortweg (ter hoogte van Lidl).
 • Autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen met één rijstrook per rijrichting.
 • Fietsers en voetgangers komende vanaf de IJzerlaan richting Schijnpoortweg moeten ter hoogte van het kruispunt met de Kalverstraat oversteken naar de noordzijde van de Slachthuislaan.
 • Fietsers en voetgangers komende van de Schijnpoortweg kunnen de bestaande route behouden richting de IJzerlaan.
 • Fietsers en voetgangers komende van de Schijnpoortweg met bestemming Lidl, Basic-Fit en Albert Heijn kunnen de bestaande route aan de zuidzijde behouden tot net voorbij Albert Heijn, waar een doorsteek is voorzien naar de Eendrachtstraat.
 • Fietsers en voetgangers uit de wijk kunnen de oversteek gebruiken aan de Kalverstraat of de doorsteek aan de Eendrachtstraat.
 • De supermarkten Albert Heijn en Lidl blijven tijdens de werken zowel te voet als met de fiets bereikbaar, ook de parkings voor auto's blijven bereikbaar.
 • De supermarkten, handelszaken, sporthal, werftoegang Lantis en toegang Sportpaleis/Lotto Arena aan de noordzijde van de Slachthuislaan blijven bereikbaar. Bezoekers moeten rekening houden met een terugkeerverbod op het kruispunt Kalverstraat. De eerstvolgende keerbeweging is mogelijk ter hoogte van het kruispunt Bredastraat.
 • Langs de kade Lobroekdok is er vanaf Tegeloutlet tot aan ALDI een brandweg voorzien voor hulpdiensten. Langs het volledige traject geldt een parkeerverbod.

Verhuis voetbalveld Noordschippersdok

Van midden april tot midden juni wordt de verhuis van het voetbalveld op het Noordschippersdok uitgevoerd. Dat is nodig zodat bassischool GO! Terra op haar beurt kan verhuizen naar haar tijdelijke nieuwe locatie naast de speeltuin op het Noordschippersdok.

Minderhindervergunning

Wie niet beschikt over een vergunning voor bewoners, en eigenaar of huurder van een garage is, heeft recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee vrij mag geparkeerd worden in de buurtzone. Een aanvraagformulier invullen kan op www.parkereninantwerpen.be.

Overzicht impact werken Slachthuislaan en riolerings- en wegeniswerken Lange Lobroekstraat
Overzicht impact werken Slachthuislaan en riolerings- en wegeniswerken Lange Lobroekstraat © AG Vespa
Tijdlijn
Vanaf februari 2024
Realisatie eerste deel fase 1 publieke ruimte

De aanleg van het eerste deel van fase 1 van de publieke ruimte start in februari 2024.

Midden 2022 – eind 2023
Aanbesteding eerste deel fase 1 publieke ruimte en omgevingsvergunning

Tussen midden 2022 en eind 2023 vindt de aanbesteding van de aanleg van het eerste deel van fase 1 van de publieke ruimte plaats en is de omgevingsvergunning in aanvraag.

Juni 2022
Goedkeuring definitief ontwerp fase 1 publieke ruimte

In juni 2022 wordt het definitieve ontwerp van fase 1 van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk goedgekeurd. Fase 1 omvat de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen. Je leest er meer over in het nieuwsbericht over het definitieve ontwerp.

Begin 2020 – midden 2022
Ontwerpfase publieke ruimte

Van begin 2020 tot midden 2022 wordt er gewerkt aan het ontwerp van de publieke ruimte, en loopt ook het participatietraject met de buurt.

Begin 2020
Selectie ontwerpteam masterplan publieke ruimte

Het ontwerpteam voor het masterplan publieke ruimte wordt geselecteerd.

 

Juni 2019
Projectdefinitie masterplan publieke ruimte

De projectdefinitie van het masterplan publieke ruimte wordt goedgekeurd en de ontwerpwedstrijd voor de publieke ruimte start. Aandachtspunten in de projectdefinitie zijn: groene publieke ruimte, ruimte om te spelen en te sporten, het faciliteren van ontmoeten, langzaam verkeer in een autoluwe wijk, maximale recuperatie van regenwater en het belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit.

De ontwerpwedstrijd omvat enerzijds een conceptueel ontwerp voor het volledige gebied. Anderzijds staat er ook een specifieke opdracht tot en met uitvoering voor fase 1 van de publieke ruimte in: de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein.

begin 2019
Definitieve vaststelling RUP

Begin 2019 wordt het RUP Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok definitief vastgesteld.

25 juli - 22 september 2018
Openbaar onderzoek ruimtelijk uitvoeringsplan

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vertaalt de krachtlijnen van het masterplan en legt de nodige randvoorwaarden vast. Het RUP legt de essenties vast maar laat een zekere flexibiliteit toe bij de uitwerking. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige plan raadplegen, zowel digitaal als op papier. Je kan ook bezwaren of opmerkingen geven.

Juni 2018
De buurtsculptuur is af

Vanaf midden juni is de buurtsculptuur te bewonderen in de Damwijk. Dat is de installatie waar het kunstenaarscollectief van Archipel, een gedeelde tijdelijke werkplaats in een van de Slachthuishallen, een jaar aan heeft gewerkt samen met de buurtbewoners van 'den Dam'. Hier lees je meer over de buurtsculptuur.

November 2017
Definitief masterplan

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Maart 2017
Kunstenaarscollectief verhuist naar de Slachthuissite

Een kunstenaarscollectief verhuist voor een aantal jaar naar Archipel, een gedeelde tijdelijke werkplaats in een van de Slachthuishallen. We willen zo samen met de private eigenaar van de Slachthuishallen op een actieve manier tijdelijke invullingen in dit deel van de stad stimuleren. Het collectief bestaat uit een twintigtal kunstenaars, ambachtslui en creatieve denkers.

Drijvende kracht achter Archipel is Rooftoptiger, een artiestencollectief dat zowel artistieke als sociaal-artistieke projecten maakt. Rooftoptiger start dit voorjaar een participatietraject met de buurt. Hun doel is om samen met de buurtbewoners een installatie te bouwen in de Damwijk.

September 2016
Voorontwerp masterplan

De stad keurt het voorontwerp masterplan goed.

Januari 2016
Concept masterplan

De stad keurt het concept masterplan goed. Dat geeft de hoofdstructuur van het plan weer: de hoofdwegen, de parken en de pleinen. De grote lijnen liggen in essentie vast. De exacte positie, vorm en functie van de bebouwing wordt nog verder uitgewerkt.

Juli 2015
Wedstrijdvoorstel

Via een wedstrijdprocedure hebben AG Vespa en private partner Land Invest Group een ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak van het masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok. Het gaat om Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten (architectuur), Feddes/Olthof Landschapsarchitecten (openbare ruimte), en Goudappel Coffeng (mobiliteit). Hun wedstrijdvoorstel is een eerste schot voor de boeg en zal herwerkt worden tot een gedragen masterplan.

Februari 2015
Projectdefinitie

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Juli 2012
Stedelijke ambitienota

De stad keurt de stedelijke ambitienota Slachthuissite goed. Die nota formuleert de stedelijke ambitie voor de Slachthuissite, het aangrenzende Noordschippersdok en de kade van het Lobroekdok. De nota dient als input voor het op te maken masterplan.

Over
info left

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen

De stad heeft de ambitie om het stadsdeel Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok in de Damwijk, in het noorden van het district Antwerpen, te herontwikkelen. Het doel is een gemengd kwalitatief en ontsluitbaar project met hoofdbestemming wonen, verweven met diensten, recreatie en bedrijvigheid. Om dat te bereiken, heeft de stad samen met de private eigenaars van de Slachthuissite een masterplan opgemaakt voor het 18 hectare grote projectgebied. Het project is gestart in 2012 en zal afgerond zijn tegen 2040.

Waarom dit project?

Door de sluiting van het stedelijke slachthuis in de Damwijk is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met uitzondering van een aantal vleesverwerkende bedrijven aan de rand. Een kwalitatieve herontwikkeling van de Slachthuissite zal een enorme impuls zijn voor de hele Damwijk. Tegelijkertijd vraagt een herontwikkeling van de Slachthuissite ook een toekomstvisie voor de zone Noordschippersdok, aansluitend bij de Slachthuissite, en de kade van het Lobroekdok aan de overzijde van de Slachthuislaan.

Wat gebeurt er?

AG Vespa en private partner Triple Living hebben een samenwerkingsovereenkomst. Daarin stellen ze om een gezamenlijk traject op te starten met als finaliteit een kwalitatieve stadsontwikkeling die juridisch vertaald wordt in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), en dat gekaderd binnen een stedenbouwkundige visie op een ruimer studiegebied, met name het masterplan Singel Noord, dat het hele gebied omvat tussen het spoor, het Albertkanaal en de Theunisbrug.

Masterplan

In november 2017 heeft de stad het definitieve masterplan goedgekeurd. Dat is een herwerking van het voorontwerp masterplan, dat in september 2016 werd goedgekeurd. Om tot het definitieve masterplan te komen, werden op basis van het voorontwerp masterplan verschillende adviezen opgevraagd bij experten en bij de buurt. Er zijn ook studies gedaan naar geluid, lucht, wind en bezonning en mobiliteit. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het masterplan. Het masterplan werd ook verder afgestemd met andere lopende planprocessen in de omgeving, zoals de mogelijke overkapping van de Ring. Je leest er meer over onder 'Masterplan'.

Participatie

Voor de opmaak van het overkoepelende masterplan hebben de stad, AG Vespa, de private eigenaars, het district, het Damcomité en Elegast vzw een participatiecharter afgesloten. Zij bereidden de publieksmomenten samen voor, waarop in elke grote fase van het masterplan ideeën en wensen van de buurt konden worden meegegeven. Het definitieve masterplan is niet alleen aan de buurt toegelicht. Er heeft ook een overleg plaatsgevonden tussen het Damcomité en de ontwerpers rond het definitieve masterplan, en het masterplan is ook toegelicht aan een groep van experten. 

Ook bij de opmaak van het ontwerp van de publieke ruimte zijn opnieuw meerdere inspraakmomenten georganiseerd. Daarover lees je meer over onder 'Publieke ruimte'.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch plan dat vastlegt waar en hoe er gebouwd mag worden en welke soort functies in het gebied mogen plaatsvinden. Zo werden de grote lijnen van het masterplan vertaald naar een voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP doorloopt een verplichte adviesronde. Daarna is het RUP in openbaar onderzoek gegaan. Begin 2019 is het RUP definitief vastgesteld. Je leest er meer over op de website van de stad Antwerpen.

Uitvoering

In 2019 is de fase van de (voorbereiding van de) uitvoering gestart. In een eerste deelfase wordt de buurt rond de Kalverwei en de Slachthuishallen (her)ontwikkeld. In een tweede deelfase volgt de zone Noordschippersdok en de aanleg van het Kalverpad. In de laatste deelfase van het project kan, afhankelijk van de invloed van de overkapping van de Ring, ook de aanleg van het Kadepark gerealiseerd worden in combinatie met de herontwikkeling van het zuidelijke deel van de kade. Tijdens elke deelfase is daarbij rekening gehouden met een goed evenwicht tussen het aantal (huidige en nieuwe) bewoners en het beschikbaar buurtgroen en pleinen.

Over het definitieve ontwerp voor de eerste fase van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk lees je meer onder 'Publieke ruimte'. Onder 'Werfinfo' staat alles over de eigenlijke heraanleg: de timing, fasering, ...

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. Het masterplan wordt opgemaakt samen met de private eigenaar van de Slachthuissite, Triple Living.

Het masterplan is ontworpen door Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten (architectuur), Feddes/Olthof Landschapsarchitecten (openbare ruimte), en Goudappel Coffeng (mobiliteit).

Het masterplan publieke ruimte wordt opgemaakt door Sweco Belgium, Posad Maxwan en LOLA Landscape Architects. Billie Bonkers – Createlli in samenwerking met Sportpret vzw en Endeavour nemen het participatietraject voor hun rekening.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
stad Antwerpen
Triple Living
Ontwerper

Masterplan: Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, Goudappel Coffeng

Masterplan publieke ruimte: Sweco Belgium, Posad Maxwan, LOLA Landscape Architects

Adres
Tussen het Lobroekdok en Park Spoor Noord, in de Damwijk
Status
In realisatie

Gerelateerd

Toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Lobroekplein in de Slachthuiswijk
Nieuws

Definitief ontwerp eerste fase publieke ruimte Slachthuiswijk goedgekeurd

Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk verbinden. De wijk krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, toekomstbomen alle ruimte te geven en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan…

Een toekomstbeeld van de Hallentuin uit het voorontwerp van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk
Nieuws

Kom naar de dialoogmarkt over het voorontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk

Op maandag 8 november vindt er tussen 17 en 21 uur een dialoogmarkt plaats over het voorontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. De ontwerpers geven je graag meer uitleg en beantwoorden jouw vragen. Je bent welkom bij Elegast vzw in de Twee Netenstraat 1.

Een toekomstbeeld van het Lobroekplein uit het voorontwerp van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk
Nieuws

Voorontwerp eerste twee fases publieke ruimte Slachthuiswijk goedgekeurd

Er is een voorontwerp voor de eerste twee fases van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk: de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen, de zone Noordschippersdok en het Kalverpad.