Ringstad

Visie Ringstad

Visie Ringstad

Visie Ringstad probeert zowel de gewenste ontwikkelingszones als de beoogde dichtheid van die zones duidelijk af te bakenen. Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp grijpt daarvoor terug naar 6 “Leitfiguren”. Deze helpen bij de argumentatie van de gemaakte keuzes. Welke ontwikkelingslocaties worden wel of net niet in acht genomen? Waar is er ruimte voor verbindingen?  Hoe kunnen we de grens tussen landschap en stad definiëren? 

Volgende 6 “Leitfiguren” vormen de basis van de Visie Ringstad:

  • Grootschalige Overkapping

De Grootschalige Overkapping creëert zowel de voorwaarde als de noodzaak om het stedelijk weefsel rondom de ringzones aan te pakken en te activeren.

  • Singel

Door toevoeging van nieuwe randbebouwing langs de binnenzijde van de Singel zal het zicht op de toekomstige Ringparken aan de buitenzijde maximaal worden vrijwaard. Op deze manier wordt de Singel omgevormd tot een stedelijke boulevard.

  • Connecterende Vallei

Dit omvat de aaneengesloten groene ringruimte die de bestaande grote parkenclusters en de groene restanten van de Brialmontomwalling extra muros met elkaar verbindt. Deze groene vallei kan bjkomend versterkt worden door royale verbindingen over en onder de radiale bruggen te realiseren.

  • Spoorpark

Het Spoorpark zal zich uitstrekken van het Eilandje via Park Spoor Noord, naar een toekomstig Spoorpark Oost aan de binnenzijde van het spoor, langs de centers in Borgerhout tot aan een nieuw park met een fiets- en voetgangersverbinding op de verhoogde spoorterreinen en over de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei tot aan de Draakplaats in Zurenborg. Ook dit Spoorpark kan een waardevolle bijdrage leveren aan het wegwerken van grote groentekorten in deze dichtbevolkte wijken.

  • Nerven

Nerven zijn de zachte verbindingen naar de Ringparken vanuit de omliggende wijken. Ze zorgen voor een fijnmaziger netwerk voor voetgangers en fietsers als aanvulling op de bestaande radiale bruggen waar de beperkte ruimte ook met gemotoriseerd verkeer gedeeld moet worden.

  • Multimodale Knopen

Naast de drie bestaande stationsomgevingen in de ringzone: Luchtbal, Berchem en Zuid wordt een multimodale knoop toegevoegd ter hoogte van Schijnpoortweg. De bedoeling is om op deze plekken kantoren, bovenlokale publieke voorzieningen of andere grootstedelijke functies te realiseren. In de zones tussen de knopen is er plaats voor gemengde woongebieden met lokale publieke voorzieningen voor de omliggende wijken en buurten.

Ringstad in beeld

Om dit alles in één beeld samen te vatten, werd er een synthesekaart ontwikkeld. Deze toont de bestaande en nieuwe stadsranden van de ringruimte, de afbakening van de ontwikkelingsgebieden en de ruimte die voor verbindingen, pleinen en lokale publieke ruimte voorzien wordt.

Synthesekaart Ringstad
Synthesekaart Ringstad

Stad maken over de Ring

Visie Ringstad is neergeschreven in een publicatie 'Ringstad. Stad maken over de Ring'. Download de publicatie hieronder.

Over
info left

Als bijzonder dynamische stad onderging Antwerpen door de eeuwen heen vele spectaculaire stedelijke transformaties. Met de creatie van Ringstad zorgt de stad mogelijk voor de meest intrigerende wending qua stadsontwikkelingen.

Door de  overkapping van de Ring zal de binnenstad via verschillende deelprojecten slim en organisch aan de buitenstad gelinkt worden op een open en groene manier. Nieuwe levendige stadsdelen zullen daarbij ontstaan vlakbij elk van de zeven nieuwe Ringparken. Deze Ringstad levert daarbij meteen een uiterst belangrijke bijdrage aan de bouw- én modal shift.

Waarom dit project?

Van verbindingen tussen de toekomstige Ringparken en de omliggende wijken is vandaag amper sprake. Om de nieuwe Ringparken echt een wezenlijk deel te laten worden van de stad zal ook het omliggend stedelijk weefsel errond aangepast moeten worden. 

Nieuwe ontwikkelingen aan de randen van de parken zorgen voor betere verbindingen tussen de bestaande wijken en de Ringparken. Dat creëert kansen voor betere toegangen, sociale controle en zorgt voor de nodige levendigheid, waar goed functionerende parken net om vragen.

Tegelijkertijd draagt Ringstad zo ook bij tot de realisatie van de bouw- en modal shift door op zowel multimodaal bereikbare locaties als op voorlopig onderbenutte terreinen te bouwen. Hierdoor kunnen andere potentiële bouwlocaties gevrijwaard blijven.

Wat gebeurt er?

Om de stadsontwikkeling in de ringzone en de realisatie van deze nieuwe stadsdelen rond ringparken actief in goede banen te begeleiden, heeft de stad Antwerpen een visie en een uitvoeringsinstrument ontwikkeld.

De Visie Ringstad bouwt verder op de inzichten en ideeën die tijdens het participatief ontwerpproces tot stand zijn gekomen. Visie Ringstad is dan ook nog niet in steen gebeiteld, maar juist de start van een proces. De plannen zullen de komende jaren in overleg met alle partijen steeds concreter worden, op maat van het specifieke stadsdeel.

Hoederenentiteit

Parallel aan de Visie Ringstad werkt AG Vespa het instrument ‘Hoederentiteit’ uit. De strategische grondpositie van stad en Vlaanderen blijkt de grootste troef voor een doorgedreven publieke regie van de Ringstad. De hoederentiteit werkt met een financiële stolp over een deel van de stadsprojecten binnen Ringstad.

De meerwaarde op publieke gronden zal hierdoor terugvloeien naar de maatschappelijke doelstellingen zoals wijk- en buurtgroen, publieke voorzieningen voor de wijk, betaalbaar wonen of zal geherinvesteerd worden in een volgende fase van de leefbaarheidsprojecten. Door dit principe toe te passen op een eerste selectie Hoederentiteit-projecten kan een ambitieus programma van stadsprojecten gerealiseerd worden.

Wie werkt er aan mee?

Atelier stadsbouwmeester en AG Vespa in samenwerking met Stadsontwikkeling stad Antwerpen/afdeling Ruimte en Departement Omgeving Vlaanderen.

info right
info-right-fields
Status
In realisatie

Gerelateerd

Perron 1 van het station Antwerpen-Oost met z'n mooie gietijzeren overkapping is al even niet meer in gebruik
Project

Spoorpark

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Met het Spoorpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein wil de stad de open ruimte ontharden en vergroenen en een conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers maken.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.

Bosschagelandschap
Project

Groene Singel

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Het verhaal van de Groene Singel speelt zich af in de ruimte tussen de 19de-eeuwse binnenstad en de 20ste-eeuwse buitenstad.