Groene Singel

Ontwikkelingskader Singel Noord

Waarom dit project?

Singel Noord is een complex gebied dat is ingesloten tussen snelweg en spoor. Het bevindt zich aan de vooravond van een grondige transformatie. Er zijn zowel de plannen voor de Ring, als voor het gebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok. Naast die concrete plannen heeft de stad ook een beleidsvisie opgemaakt voor de hele omgeving Singel Noord, bestaande uit een stedelijke visienota en het masterplan publieke ruimte. Dat kader is continu in ontwikkeling en biedt een houvast om de talrijke plannen in de omgeving binnen een gezamenlijke visie uit te werken.

Wat gebeurt er?

De stedelijke visienota beschrijft de toekomstige mogelijkheden en geeft richtlijnen om herontwikkelingen en infrastructuurwerken uit te voeren en op elkaar af te stemmen. Met de nota reikt de stad alle betrokken partijen de hand om samen tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De opwaardering en de uitbreiding van de Damwijk staat voorop, met onder meer de herontwikkeling van de Slachthuissite, inzetten op water als troef voor de buurt en de nodige aandacht voor mobiliteit.

Het masterplan publieke ruimte biedt richtlijnen voor een samenhangende en kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. Als ontbrekende schakel in de grootschalige groenstructuur van de stad krijgt Singel Noord een netwerk van ‘groene en blauwe verbindingen’, met onder andere bomenrijen en boomgroepen op de kades en drijvende eilanden in het Lobroekdok.

De stedelijke visienota en het masterplan publieke ruimte is te lezen als een document uit 2012 – 2013. Een aantal inzichten is met de tijd gewijzigd, maar de geest van het document blijft wel behouden. Zo is het bijvoorbeeld niet meer de intentie van de stad om de Slachthuislaan te verleggen tot dichter bij het Lobroekdok.

Eind 2015 is Alexander D'Hooghe voor 2 jaar aangesteld als intendant om de leefbaarheid in de Ringzone te onderzoeken. Eind 2016 leverde hij zijn ambitienota 'Over de Ring' op. Meer informatie over de intendant en de overkapping van de Ring vind je op www.overdering.be.

Landschapsprojecten

Waarom dit project?

AG Vespa screent publieke en private projecten in de strategische ruimte op opportuniteiten om de visie van de Groene Singel en de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan te realiseren. Een aantal van die projecten groeit uit tot volwaardige opdrachten, al dan niet met een eigen financiering. Bij andere projecten geven we advies.

Wat gebeurt er?

Enkele voorbeelden van landschapsprojecten zijn:

  • Park Brialmont: een visie opmaken om het De Villegaspark, Wolvenberg en het Brilschanspark uit te bouwen tot de belangrijkste groene, centrale plek van Berchem. Meer info vind je op de fiche over Park Brialmont.
  • Corneel Jaspersstraat: een speelterrein ombouwen tot een bosrijk avontuurlijk buurtpark voor Berchem
  • Landschapsontwikkeling Groene Singel: één samenhangend landschap voor de Groene Singel als uitdaging
  • Toekomstbos Berchem: grond tussen de Zurenborgbrug en de Borsbeekbrug naast de Ring in Berchem wordt bos. In december 2014 heeft het district Berchem meer dan 2600 jonge bomen geplant met hulp van kinderen uit de omgeving.
Tijdlijn
2017
Catalogus ‘Leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone'

De stad publiceert de catalogus ‘Leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone’ als leidraad voor de verschillende ontwerpteams voor de overkapping van de Ring.

Catalogus leefbaarheidsmaatregelen Ringzone

2015
Overkappingsonderzoek deel II

De stad start met een tweede overkappingsonderzoek. Daarin wordt de mogelijkheid onderzocht van strategische korte overkappingen en andere maatregelen in functie van de leefbaarheid in de Ringzone zonder een grootschalige overkapping op termijn te hypothekeren.

Overkappingsonderzoek deel II strategische overkappingen

2014
Beeldkwaliteitplan Groene Singel

De stad werkt aan een ‘Beeldkwaliteitplan Groene Singel’ als verfijning van de stedelijke visienota met als doelstelling meer eenheid te brengen in de gefragmenteerde ruimte tussen binnen- en buitenstad.Beeldkwaliteitplan

2012
Overkappingsonderzoek

De stad start met het overkappingsonderzoek van de Antwerpse Ring.

Eindrapport Overkappingsonderzoek

2009
Durven dromen van een groene rivier

De stedelijke visienota als kader voor geplande en toekomstige projecten in de strategische ruimte rond de Singel wordt gepubliceerd.

Visie: Durven dromen van een Groene Rivier

2008
Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs

De visie van de Groene Singel wint de tweejaarlijkse Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs. Die prijs wordt sinds 2004 uitgereikt en lauwert innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame, kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. Het kan gaan om studies, plannen of ontwerpen.

Over
info left

Eén samenhangend groen landschap

Het verhaal van de Groene Singel speelt zich af in de ruimte tussen de 19de-eeuwse binnenstad en de 20ste-eeuwse buitenstad. Het betreft een 13 kilometer lange, 200 à 500 meter brede ruimte die 625 hectare open ruimte herbergt.

Waarom dit project?

De 625 hectare open ruimte rond de Singel bestaat vaak uit onderbenutte en gefragmenteerde ruimtes tussen de binnen- en buitenstad. Ongeveer 150 hectare daarvan is ‘onbestemde’ restruimte, te vergelijken met 300 voetbalvelden groot. Het doel is om die ruimtes om te vormen en met elkaar te verbinden tot één lange nieuwe groene gordel langs de Singel waarbij ook de verschillende bestaande parken met elkaar verbonden worden. Daarvoor is een flexibel ontwikkelingskader uitgewerkt.

Wat gebeurt er?

Om die doelstelling te bereiken, is voor deze grote en complexe ruimte een sterk, flexibel ontwikkelingskader uitgewerkt. Dat kader bestaat in de eerste plaats uit een stedelijke visienota 'Durven dromen van een Groene Rivier' (2009) en een ‘Beeldkwaliteitplan Groene Singel’ (2014). Daarnaast bevat het ontwikkelingskader gerichte thematische onderzoeken zoals 'Overkappingsonderzoeken' (2012 en 2015) en een catalogus met 'Leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone' (2017).

Eind 2015 is Alexander D’Hooghe voor 2 jaar aangesteld als intendant om de leefbaarheid in de Ringzone te onderzoeken. Eind 2016 leverde hij zijn ambitienota ‘Over de Ring’ op. Meer informatie over de intendant en de overkapping van de Ring vind je op www.degroteverbinding.be.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa voert de gebiedsregie voor de strategische ruimte Groene Singel. TV MAKH (Maxwan architecs + urbanists, Antea Group, Karres en Brands, HUB) maakten het beeldkwaliteitplan op voor de Groene Singel. Alexander D'hooghe en zijn team onderzoeken de leefbaarheid van de Ringzone.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
stad Antwerpen
Ontwerper

TV MAKH (Maxwan architecs + urbanists, Antea Group, Karres en Brands, HUB)

Status
In realisatie

Gerelateerd

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.

Een zicht op de Slachthuiswijk van aan de overzijde van het Lobroekdok
Project

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen

Een panorama van Spoor Oost met rechts de historische gele kranen
Project

Spoor Oost

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Nieuwe publieke ruimte, een plek voor evenementen en parking op een verlaten containerterminal in het noorden van Antwerpen.