Kievit II

Openbaar domein

Het ontwerp voor het nieuw openbaar domein geeft de buurt groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Het ontwerp houdt rekening met de suggesties van de buurt en de gebruikers van het gebied, met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen en geeft de stationsbuurt opnieuw een internationale uitstraling.

Het openbaar domein is in 3 fasen heraangelegd, aansluitend op de realisatie van 3 grote bouwontwikkelingen. De gebouwen en het openbaar domein zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Spelen, voetballen, basketballen of skaten op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei
Spelen, voetballen, basketballen of skaten op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei © AG Vespa - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Openbaar domein zuidelijk deel

In september 2015 is de aanleg van het zuidelijke deel van het nieuw openbaar domein gestart. Dat is vanaf de Somersstraat, over de Plantin en Moretusbrug, tot aan de Baron Joostensstraat. Het openbaar domein bestaat onder andere uit verhoogde groenkussens met nieuwe bomen en bloemen en rode zitbanken waarin spelborden zijn verwerkt. Er is een ‘multicourt’, een sportkooi voor voetbal en basketbal, en een verticale speelwand om op te klimmen en te spelen op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei, tussen de Van Immerseelstraat en de Baron Joostensstraat. In juni 2017 was er een feestelijke opening.

Een toekomstbeeld van het noordelijke deel van het openbaar domein
Toekomstbeeld van het noordelijke deel van het openbaar domein Kievit II © BUUR - HOSPER
rechts van tekst
content

Openbaar domein noordelijk deel

Het noordelijke deel van het openbaar domein strekt zich uit langs de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot aan de grens met het Mediaplein (het vroegere Kievitplein). Ook hier vind je verhoogde groenkussen met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen. Ter hoogte van de Delacenseriestraat, waar er volle grond is, is een grote es geplaatst.

In een van de groenvakken is een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten ingewerkt. De speeltuin heeft een combinatie van speelaanleidingen (in de vorm van hellende vlakken en vormen in rubber) en traditionele speeltoestellen.

In de Van Spangenstraat en aan de Somersstraat zijn er fietsnietjes om fietsen te stallen. De onderdoorgang van de spoorwegberm, richting de Simonsstraat, heeft een betonnen voorzetwand gekregen.

In maart 2019 zijn de werken gestart. In juli 2020 is het noordelijke deel van het openbaar domein geopend.

Mediaplein

Tot slot is in juli 2022 ook de heraanleg van het Mediaplein afgerond. Het Mediaplein, waaronder zich een ondergrondse parking bevindt, werd licht verhoogd aangelegd. Dat is noodzakelijk om de wortels van de bomen voldoende groeimogelijkheden te geven. Er is gekozen voor gleditisia’s (valse christusdoorn), die ook op de De Keyserlei groeien, wat voor een groene eenheid zorgt.

De bomen zorgen voor gefilterd zonlicht en geven een mooie verkleuring in de herfst. Daardoor ontstaat een aangename plek om te vertoeven op alle momenten in het jaar. De bomen bieden de nodige schaduw op warme dagen en ze breken ook de wind op het plein. Samen met de grote zitbanken werd het Mediaplein zo een schaduwrijke rustplek in de dynamische stationsomgeving. Ondiepe waterkanaaltjes creëren verkoeling voor bezoekers en water voor de bomen, en dienen ook als spelelement. Het verhoogde plein is langs alle zijden te betreden via een trap en een lange helling aan de zuidzijde. De huidige trappen naar de ondergrondse parking zijn geïntegreerd in het verhoogde plein. Een verlichtingsmast in het midden verlicht de omgeving. Grondspots zetten de kruinen van de bomen in de kijker.

Groter en verhoogd plein zorgt voor vlottere verkeersstromen

Op het Mediaplein komen voetgangers en fietsers uit alle richtingen. Het verhoogde plein en een aantal ontwerpelementen leiden fietsers via een comfortabele fietsverbinding langs de Lange Kievitstraat, die werd uitgewerkt als fietsas. Dat leidt tot minder kruisend fietsverkeer op de rest van het plein. In de zone onder de sporen heeft deze fietsas extra verlichtingsspots tegen de kolommen gekregen.

Naast deze comfortabele fietsverbinding valt ook de herpositionering van de keerlus voor gemotoriseerd verkeer op. Die is verkleind en volledig onder de sporen geschoven. Daardoor ontstond meer ruimte voor verblijfs- en rustplekken in open lucht. Het aantal opstelplaatsen op de keerlus is gelijk gebleven en er is een oplaadzuil voor elektrische taxi’s voorzien.

Nieuwe gebouwen

Er zijn ook 3 nieuwe gebouwen bijgekomen in de Kievitwijk. Ze zorgen voor een mix van wonen, werken, winkels en horeca.

  • Bouwblok III: een kantoor voor Electrabel, een 30-tal woningen en gelijkvloerse ruimtes voor winkels en horeca. Bouwblok III grenst aan de Plantin en Moretuslei en aan een doorgang onder de spoorwegberm die de Diamantwijk en de Kievitwijk met elkaar verbindt. Stéphane Beel is de architect.
  • Bouwblok II b: de doorsteek onder de sporen wordt langs de andere zijde begrensd door een bouwblok met kantoren en woningen, naar een ontwerp van SVR-ARCHITECTS.
  • Bouwblok I: het laatste bouwblok dat gerealiseerd is, bevindt zich recht tegenover het station aan het Mediaplein. De Persgroep Publishing heeft er zijn hoofdkantoor gerealiseerd, met kantoren en commerciële functies zoals een horecazaak. Het ontwerp is van Crepain Binst Architecture. De Persgroep heeft in 2019 zijn intrek genomen in het gebouw.
Tijdlijn
Juli 2022
Opening Mediaplein

De werken aan het Mediaplein zijn in juli 2022 opgeleverd. Daarmee is het stadsproject Kievit II afgerond.

September 2021
Start heraanleg Mediaplein

De heraanleg van het Mediaplein start in september 2021.

Juli 2020
Definitief ontwerp Mediaplein

Er is een definitief ontwerp voor het Mediaplein. Je leest er meer over in het nieuwsbericht over het definitief ontwerp.

Een toekomstbeeld van het Mediaplein na de heraanleg
Maart 2019 - juli 2020
Heraanleg noordelijk deel openbaar domein

Het noordelijke deel van het openbaar domein wordt heraangelegd.

Maart 2020
Schetsontwerp Mediaplein

De heraanleg van het Mediaplein (het vroegere Kievitplein) is de derde fase van de heraanleg van het openbaar domein. In maart 2020 werd het schetsontwerp goedgekeurd. Je leest er meer over in het nieuwsbericht over het schetsontwerp.

2017-2019
Realisatie bouwblok I

Bouwblok I, een ontwikkeling van De Persgroep Publishing nv, wordt gerealiseerd. Het bouwblok bevindt zich recht tegenover het station aan het Kievitplein en zal het kantoor van De Persgroep huisvesten en commerciële functies zoals een Grand Café. Hier zie je het wedstrijdontwerp van Crepain Binst Architecture.

Het laatste bouwblok dat gerealiseerd wordt, het nieuwe kantoor van De Persgroep Publishing, bevindt zich aan het Kievitplein © De Persgroep Publishing - Crepain Binst Architecture
17 oktober 2017
Infomarkt RUP 'Kievit II - wijziging'

Om het nieuwe RUP en de terinzagelegging van de proces- en startnota toe te lichten, organiseert de stad een infomarkt.

Infomarkt RUP Kievit II
2016-2017
Realisatie bouwblok II b

Bouwblok II b, een private ontwikkeling door L.I.F.E. en Kairos nv, wordt gerealiseerd tot kantoren en woningen.

29 november 2016
Wedstrijdfiche bouwblok Kievit I

In november 2016 wordt het winnend ontwerp voor het bouwblok Kievit I bekendgemaakt.

2015-2017
Aanleg zuidelijk deel openbaar domein

Het zuidelijke deel van het openbaar domein wordt heraangelegd.

2013-2015
Realisatie bouwblok III

Bouwblok III, een private ontwikkeling door Kairos nv, wordt gerealiseerd tot het kantoor van ENGIE en woningen.

21november 2012
Wedstrijdfiche Kievit II

In november 2012 wordt het winnend ontwerp voor het bouwblok Kievit II bekendgemaakt.Wedstrijdfiche Kievit II

Oktober 2012
Keuze ontwerpteam openbaar domein

Er wordt een winnend ontwerpteam gekozen voor het openbaar domein: BUUR en Hosper, in samenwerking met ARA. Hier zie je hun wedstrijdontwerp.

Een overzichtsbeeld van het winnende ontwerp voor Kievit II met ruimte voor sport en spel, groen, kantoren, woningen en publieke functies
Maart 2012
Ontwerpwedstrijd openbaar domein

De ontwerpwedstrijd voor het openbaar domein start.

januari 2012
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kievit II

De Vlaamse regering keurt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Kievit II goed.

Over
info left

Werken, wonen, spelen en sporten op een unieke plek naast de treinsporen

Met het stadsproject Kievit II is de omgeving van een verlaten spoorweginfrastructuur in de dichtbebouwde Kievitwijk omgevormd tot een nieuwe groene plek met ruimte voor sport en spel, kantoren, woningen en publieke functies. Kievit II strekt zich uit vanaf het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, tot aan de Van den Nestlei. Dat gebied is ongeveer 2 hectare groot. Kievit II is gestart in 2012 en is afgerond midden 2022.

Waarom dit project?

De omvorming van het station Antwerpen-Centraal tot een internationaal doorgangsstation vormde de aanleiding voor de nieuwe ontwikkelingen in de Kievitwijk. Samen met de ondertunneling van het station werd aan de zijde van de Kievitwijk een nieuwe toegang tot het station gebouwd. Zo kwam de voormalige achterzijde plots op het voorplan te liggen.

Een overzichtsbeeld van het winnende ontwerp voor Kievit II met ruimte voor sport en spel, groen, kantoren, woningen en publieke functies
Wedstrijdontwerp Kievit II © BUUR - Hosper - Ara
links naast tekst
content

De ontwikkeling in de Kievitwijk begon tussen 2004 en 2006 met het stadsproject Kievit I. Toen werd de Van Immerseelstraat verbreed en ondertunneld. Er kwamen 5 kantoorgebouwen, 2 hotels en een appartementsgebouw. Het zijn hoge langwerpige volumes, met daartussen smalle publieke ruimten met relatief weinig verscheidenheid. Vanuit de buurt kwam er kritiek omdat er in Kievit I geen mix aan functies is, omdat er een groot verschil is tussen de hoogbouw en de bestaande bebouwing, en omwille van het weinig aantrekkelijke openbaar domein.

Naar aanleiding daarvan ontstond het stadsproject Kievit II. In samenwerking met de eigenaars en de buurt werd in 2007 een stadsontwerp opgemaakt met een mix van functies, beperktere bebouwing en openbaar domein met voldoende groen en sport- en spelmogelijkheden.

Wie werkt eraan mee?

AG Vespa coördineert de ontwikkeling van Kievit II. Het ontwerpteam van het openbaar domein is BUUR en HOSPER, in samenwerking met ARA. Het ontwerp van het Mediaplein is van CLUSTER landschap & stedenbouw en Infrabo.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe gebouwen is samengewerkt met privépartners Kairos nv en De Persgroep Publishing nv.

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa
Partners
stad Antwerpen
District Antwerpen
Vlaamse overheid
Rio-Link
Kairos nv
De Persgroep Publishing
Ontwerper

Openbaar domein: BUUR - HOSPER - ARA

Mediaplein: CLUSTER landschap & stedenbouw en Infrabo

Architect

Stéphane Beel Architects

Crepain Binst Architecture

SVR-Architects

Subsidies

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Adres
Tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, van het Mediaplein tot aan de Van den Nestlei
2018 Antwerpen
Status
Gerealiseerd

Gerelateerd

Een toekomstbeeld van het Mediaplein na de heraanleg
Nieuws

Definitief ontwerp van het Mediaplein en opening openbaar domein noord

De herontwikkeling van de Kievitwijk gaat voort: op het nieuwe Mediaplein komt een verhoogd pleingedeelte met tien bomen, zitbanken en een ondiep waterkanaaltje als speelaanleiding. De keerlus voor het verkeer wordt compacter en wordt onder de spoorwegbrug geschoven.

De verticale speelwand op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei © AG VESPA - Bart Gosselin
Nieuws

Openingsfeest nieuw stukje Kievitwijk

Leef je op zaterdag 3 juni uit in de speelwand of op het sportveld op de brug over de Plantin en Moretuslei.

Het winnende wedstrijdontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van De Persgroep Publishing aan het Mediaplein
Nieuws

Bouwblok I aan het Kievitplein toegewezen aan De Persgroep Publishing

Dat heeft de raad van bestuur van AG VESPA op maandag 19 december beslist.