Arenawijk

Publieke ruimte

Het schetsontwerp (het eerste ontwerp) voor de publieke ruimte van de Arenawijk is begin februari 2023 goedgekeurd. Het is opgemaakt door CLUSTER landschap & stedenbouw en Infrabo in samenwerking met Water-link en Aquafin, en trekt voluit de kaart van een groene wijk.

De nieuw aan te planten bomen komen voornamelijk aan de voorzijde van de Arenahal, en zorgen voor schaduw en geluidsbuffering. Verder zijn er veel nieuwe voorzien aan de drie bezoekersparkings langs de randen van de wijk, ter vergroening en verkoeling. Ook aan het centrale plein van de nieuwe woonontwikkelingen komen nieuwe bomen. De precieze aantallen en soorten bomen en hun inplanting wordt nog verder uitgewerkt in het voorontwerp van de publieke ruimte.

De losstaande torentjes in de wijk krijgen een uniforme groene rand. Ruim genoeg om als buffergroen te functioneren en tegelijkertijd compact genoeg om de omliggende ruimte aansluiting te laten vinden met de rest van de publieke ruimte.

Nieuw watersysteem

Een nieuw systeem zet maximaal in op infiltratie en buffering van hemelwater. Door de wegen en parkeerplaatsen te reorganiseren, onthardt de stad een groot deel van de Arenawijk. Zo maakt ze de wijk waterdoorlatend, waardoor ze klimaatrobuuster wordt. Na de heraanleg zal de wijk 14% minder verharding tellen. De stad integreert meerdere open wadi’s in de publieke ruimte, en legt een infiltratieriolering aan. Die voert water vertraagd af en laat het infiltreren in de ondergrond.

Toekomstbeelden © CLUSTER landschap & stedenbouw
links naast tekst
content

Arenaweide

De Arenahal wordt niet alleen qua oriëntatie maar ook qua beleving en ontmoeting terug het centrale element van de wijk. Door aan de achterzijde het grondniveau tegen het fort op te hogen, zal dat niet langer verscholen liggen in een kom. De zone rond het fort wordt zo het hoogste punt van de site met een goed overzicht over de Arenaweide. De bijzondere landschappelijke kwaliteiten en open zichten van de Arenaweide blijven maximaal behouden. Er wordt een langgerekte wadi aangelegd die refereert naar het historische grondplan van het fort.

Er komen drie speeltuinen in de wijk: de huidige voor kinderen tot 6 jaar wordt vervangen door twee nieuwe, en de huidige voor kinderen tussen 6 en 12 jaar (rondom de Arenahal) wordt uitgebreid. Er komen ook twee hondenweides in de wijk.

Mobiliteit

De Arenawijk wordt een autoluwe wijk. De stad reorganiseert het autoverkeer en de parkeerinfrastructuur. Doorgaand verkeer wordt beperkt tot hulpdiensten, laden en lossen en verhuisbewegingen. Het afvalbeheer wordt gedaan met sorteerstraten. De ​ bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen. Bewonersparkeren gebeurt maximaal ondergronds. Voor bezoekers komen er drie nieuwe parkings langs de randen van de wijk. Zo ontstaat meer ruimte voor groen, krijgen voetgangers en fietsers bredere paden en verbetert de verkeersveiligheid.

Arenaplein

Na het schetsontwerp is de publieke ruimte van de Arenawijk opgedeeld in twee deelprojecten. In juni 2023 is het definitieve ontwerp van het Arenaplein, het eerste deelproject, uitgewerkt. Hierna volgt het voorontwerp voor de publieke ruimte in de rest van de wijk. ​

Het Arenaplein strekt zich in de breedte uit aan de voorzijde van de Arenahal. Het gaat dus om het uiterst westelijke deel van de Arenawijk, dat momenteel nog bestaat uit een verblijfsruimte met basketbalveld, verharde parkeerplekken en een groenzone.

Toekomstbeeld van het Arenaplein
Een toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Arenaplein © CLUSTER landschap & stedenbouw
rechts van tekst
content

Groot driehoekig plein

Aansluitend op het huidige basketbalveld komt een groot driehoekig plein in kleiklinkers voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen. Er komt opnieuw een basketbalveld, en bijkomend een verdiept voetbalveld. Ook plant de stad er extra bomen, voor schaduw en geluidsbuffering. Kleinschalige evenementen en bestaande activiteiten zoals de markt en het mobiele containerpark kunnen blijven plaatsvinden. Op het vernieuwde Arenaplein komen ook twee sorteerstraten.

Mobiliteit

Bij het ontwerp van de publieke ruimte is optimaal rekening gehouden met fietsers en voetgangers. De nieuwe paden zullen bestaan uit gewassen beton. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in één parking langs de Muggenberglei, die wordt aangelegd met kasseien. De parking krijgt een zo groen mogelijk ontwerp, met veel nieuwe bomen die voor verkoeling zullen zorgen. Het gebied blijft bereikbaar voor hulpdiensten en verhuisbewegingen. Bij grotere evenementen in de Arenahal kan het voorplein ook als parking ingezet worden.

Groen

Het ontwerp stelt extensief maaibeheer voorop, wat inhoudt dat de stad er slechts één of twee keer per jaar maait. Het groen groeit zo wilder en weelderiger, en er ontstaat een grotere biodiversiteit. Er zullen vier verschillende bloemen- en graslandmengsels worden gebruikt. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. De nieuwe bomen zijn zoveel mogelijk inheems en hittebestendig voor een duurzaam bomenbestand.

Watersysteem

Er zijn vier waterbuffers voorzien die hemelwater bufferen en laten infiltreren. Bijkomend kunnen bij zeer hevige neerslag de grasvlaktes onder water lopen tot aan de zitrand voor de sportvelden. Bij nog extremer weer is voorzien dat ook de sportvelden onder water kunnen lopen en zo hemelwater bufferen.

Timing

Als alles vlot verloopt, starten de werken aan het Arenaplein in het voorjaar van 2024.

Inspraak buurtbewoners

Via een inspraakmoment in de wijk en een online bevraging is de mening van de buurt gevraagd over de inrichting van de publieke ruimte. Meer dan 450 personen gaven hun mening. Zo kwam de wens om zeker te voorzien in duurzaam en kwalitatief groen regelmatig naar voren. Bezorgdheden die eveneens meermaals geuit werden draaiden vooral rond veiligheid en overlast. Suggesties in verband met sport- en speelinfrastructuur zullen meegenomen worden in het voorontwerp van de publieke ruimte.

Het ontwerpteam kon ook putten uit eerdere inspraak- en infomomenten over het overkoepelende plan voor de Arenawijk. Op basis daarvan waren er bijvoorbeeld al meer bomen ingetekend op het voorplein van de sporthal om onder andere de akoestiek te verbeteren, is het voetbalveld verplaatst naar het voorplein en hebben de hondenweides extra aandacht gekregen.

De resultaten van de inspraak over de publieke ruimte vind je op deze pagina onder 'Downloads'.

Toekomstbeeld van het Arenaplein
Een toekomstbeeld van het definitieve ontwerp van het Arenaplein © CLUSTER landschap & stedenbouw
Tijdlijn
Juni 2023
Definitief ontwerp Arenaplein

Het definitieve ontwerp voor het Arenaplein is in juni 2023 goedgekeurd. Het betreft vooral een verdere technische uitwerking van het voorontwerp. Als alles vlot verloopt, starten de werken in het voorjaar van 2024.

Toekomstbeeld van het Arenaplein
Mei 2023
Voorontwerp Arenaplein

Het voorontwerp voor het Arenaplein is in mei 2023 goedgekeurd. Je leest er alles over in het nieuwsbericht over het voorontwerp.

Februari 2023
Schetsontwerp publieke ruimte

Het schetsontwerp (het eerste ontwerp) voor de publieke ruimte in de Arenawijk is in februari 2023 goedgekeurd. Je leest er alles over in het nieuwsbericht over het schetsontwerp.

Eind 2021
Selectie ontwerpteam zuidrand

Eind 2021 wordt Bressers Erfgoed - FVWW Architecten gekozen als ontwerpteam dat zich specifiek zal bezighouden met de renovatie en nieuwe invulling van de gebouwen van Renaat Braem in de zuidrand.

29 mei en 26 juni 2021
Twee inspraakmomenten

Op zaterdag 29 mei en op zaterdag 26 juni organiseren we samen met Woonhaven Antwerpen en het district Deurne nog twee inspraakmomenten waarin we graag met de buurtbewoners in gesprek gaan over het plan voor de publieke ruimte: de paden, doorsteken, parkeerplekken, groen, speelelementen, ... Je vindt alle info over die momenten en hoe je je kan inschrijven op de website van Antwerpen Morgen.

20 april 2021
Infomoment toekomstplannen Arenawijk

Op dinsdag 20 april tussen 20 en 21.30 uur organiseren we samen met Woonhaven Antwerpen een infomoment. Omwille van de coronamaatregelen verloopt het infomoment digitaal. Je kan je inschrijven via de website www.antwerpenmorgen.be/arenawijk.

Begin 2021
Selectie ontwerpteam

Begin 2021 is het ontwerpteam CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten gekozen om een plan te maken voor de herontwikkeling van de Arenawijk.

Juli 2020
Selectie drie ontwerpteams

Uit 14 kandidaten zijn 3 ontwerpteams geselecteerd om deel te nemen aan de laatste fase van de wedstrijd: BULK architecten, HUB en Metapolis.

April 2020
Goedkeuring ambitienota en start wedstrijd ontwerpteam

De ambitienota met de ambities en verwachtingen voor de nieuwe Arenawijk wordt goedgekeurd en de wedstrijd waarin we op zoek gaan naar een ontwerpteam start.

Over
info left

Een nieuw leven voor modernistisch erfgoed waar je kan wonen in het groen

De Arenawijk in Deurne-Zuid is een bijzonder stuk stad. Je vindt er onder meer het uitzonderlijke patrimonium van de modernistische Antwerpse architect Renaat Braem. Hij heeft in de jaren 60 enkele sociale woonblokken en de Arenahal ontworpen. Tussen de gebouwen ligt veel open groene ruimte. De Arenawijk heeft ook een mooie band met het verleden: de wijk bevindt zich op de historische site van het Fort van Deurne. Renaat Braem hield ook daar rekening mee: hij plaatste z’n gebouwen op de omtrek van het voormalige fort, en hield zo ook rekening met bestaande bomen.

Waarom dit project?

Eind 2016 gingen de stad en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen in overleg. Het modernistische patrimonium van de Arenawijk was aan renovatie toe. Er was dringend nood aan een integrale ontwikkelingsvisie voor de sociale woningen van architect Renaat Braem.

Uit een behoefteanalyse van de omgeving kwam ook de nood naar boven aan andere openbare voorzieningen zoals onderwijs en sportinfrastructuur.

  Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan
  Een mogelijke toekomstschets van de nieuwbouw in de noordrand van de Arenawijk, richting de Herentalsebaan © CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten
  links naast tekst
  content

  De stad en Woonhaven begonnen daarom, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan het project. Ze schreven (samen met veel andere stedelijke diensten en de Stadsbouwmeester) een nota met daarin de ambities en verwachtingen voor de nieuwe Arenawijk: een groene, autoluwe wijk, vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers en een duidelijke aansluiting op de omliggende publieke ruimte.

  Begin 2021 kozen de stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen een team van architecten en ontwerpers voor een plan voor de herontwikkeling van de Arenawijk: CLUSTER, BULK architecten, KARUUR architecten en WIT architecten.

  Het plan maakt duidelijk wat waar komt en legt de grote lijnen vast van hoe de wijk er zal uitzien. Je vindt het plan op deze pagina onder 'Downloads'.

  Daarna wordt een gedetailleerd ontwerp gemaakt voor de zuidrand, de noordrand en de publieke ruimte.

   Wat gebeurt er?

   De herontwikkeling van de Arenawijk bestaat uit drie delen:

   • de renovatie van de gebouwen in de zuidrand;
   • de afbraak van de gebouwen in de noordrand en de nieuwbouw van sociale woningen, een sporthal en een basisschool;
   • de heraanleg van de volledige publieke ruimte: paden, doorsteken, parkeerplekken, groen, speelelementen, …

   De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven Antwerpen volgen.

   De zuidrand

   De gebouwen van Renaat Braem in deze zone blijven behouden. Ze worden gerestaureerd en grondig gerenoveerd. De sociale woningen in deze zone worden private woningen. Daarom komen er in de noordrand extra sociale woningen. Tussen de gebouwen is een open ruimte die momenteel ingericht is als hondenweide. Kwalitatieve groene ruimte blijft zo veel mogelijk behouden.

   Voor de zuidrand heeft een team van deskundigen in 2020 een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Die studie omvatte technische en structurele onderzoeken (opmetingen, stalen nemen, metingen naar luchtdichtheid, …) en ontwerpend onderzoek.

   Eind 2021 selecteerden we een ontwerpteam dat zich specifiek zal bezighouden met de renovatie en nieuwe invulling van de gebouwen in de zuidrand. Uit de voorselectie met 20 kandidaten koos een jury in opdracht van de stad 5 ontwerpteams die een voorstel mochten uitwerken. Bressers Erfgoed - FVWW Architecten diende het meest overtuigende voorstel in en werd als ontwerpteam aangeduid. Begin 2022 zijn de ontwerpers gestart met de voorbereidende onderzoeken.

   De noordrand

   De gebouwen in deze zone worden afgebroken. Ze kunnen zelfs met een grondige renovatie niet voldoen aan de hedendaagse eisen voor sociale woningen. Bovendien hebben ze een zeer beperkte erfgoedwaarde. Daarom werd in 2018 besloten om ze af te breken en te vervangen door kwalitatieve nieuwbouw. Het gaat om 148 sociale appartementen en garageboxen, het zwembad en de noodinrichting voor de school aan de zijde van de Herentalsebaan.

   Op dit moment zijn er in de Arenawijk in totaal 470 sociale woningen, waarvan 289 ontworpen zijn door Renaat Braem. Aangezien de sociale woningen in de zuidrand private woningen worden, komen er bijkomende sociale woningen in de noordrand, zodat het aantal van 289 behouden blijft.

   Naast de nieuwe sociale woningen komen er in deze zone ook een sporthal en een basisschool.

   De torentjes

   Er zijn ook nog 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam moet voor de vrijstaande torentjes dan ook een langetermijnvisie maken.

   Publieke ruimte

   In februari 2023 is het schetsontwerp (het eerste ontwerp) voor de publieke ruimte van de Arenawijk goedgekeurd. Het trekt voluit de kaart van een groene wijk. In juni 2023 is het definitieve ontwerp van het Arenaplein goedgekeurd. Je leest er alles over op deze pagina onder 'Publieke ruimte'.

   Communicatie en inspraak

   Sinds het voorjaar van 2021 organiseren we samen met Woonhaven Antwerpen info- en inspraakmomenten over de herontwikkeling van de Arenawijk, zowel over het overkoepelende plan als over het ontwerp van de publieke ruimte in de wijk. Je kan alle informatie over de afgelopen en komende momenten vinden op de website Antwerpen Morgen.

   Wie werkt eraan mee?

   AG Vespa en Woonhaven Antwerpen, een van de drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen, coördineren samen de herontwikkeling van de Arenawijk met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid. Het district Deurne is een belangrijke partner.

   Woon je in een van de sociale woningen in de Arenawijk en heb je een vraag over je persoonlijke situatie? Dan kan je bij Woonhaven terecht via huurder@woonhaven.be of op het telefoonnummer 03 212 25 00.

   Een illustratie als situeringsplan van de Arenawijk met de noordrand, de zuidrand en de vrijstaande torentjes erop aangeduid
   Een illustratie als situeringsplan van de Arenawijk met de noordrand, de zuidrand en de vrijstaande torentjes erop aangeduid © Woonhaven Antwerpen - AG Vespa
   info right
   info-right-fields
   Partners
   Woonhaven Antwerpen
   Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
   District Deurne
   Ontwerper

   CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten

   Subsidies

   Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

   Adres
   Tussen de Herentalsebaan, Waterbaan, Pastoor Holthofplein, August Petenlei, Boekenberglei, Muggenberglei, Dokter Romain de Velstraat, Frans Baetenstraat
   2100 Deurne
   Status
   In realisatie

   Gerelateerd

   Een toekomstbeeld van het voorontwerp van het Arenaplein in Deurne-Zuid
   Nieuws

   Voorontwerp openbaar domein Arenaplein is klaar

   Het voorontwerp voor het openbaar domein van het Arenaplein in Deurne-Zuid is goedgekeurd. Er komt een groot driehoekig plein met ruimte voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen, met een basketbalveld en een verdiept voetbalveld.

   Een toekomstbeeld van het schetsontwerp van het openbaar domein rond een van de Braemblokken in de zuidrand
   Nieuws

   Eerste ontwerp voor openbaar domein Arenawijk in Deurne-Zuid

   De wijk wordt onthard en vergroend, en er komt een betere wateropvang en -opslag. De Arenahal wordt terug het centrale element van de wijk, ervoor komt een groot driehoekig plein voor sport, ontmoeting en activiteiten.

   Appartementen in de Arenawijk met gras en bomen op de voorgrond.
   Nieuws

   Ontwerpteam geselecteerd voor restauratie, renovatie en reconfiguratie van Braempatrimonium in Arenawijk-Zuid

   Het ontwerpteam Bressers Erfgoed - FVWW Architecten werd gekozen om twee sociale woonblokken in de zuidrand van de Arenawijk te restaureren, te renoveren en opnieuw in te richten.