Eerste ontwerp voor openbaar domein Arenawijk in Deurne-Zuid

Het schetsontwerp voor het openbaar domein van de Arenawijk, opgemaakt door CLUSTER landschap & stedenbouw en Infrabo in samenwerking met Water-link en Aquafin, trekt voluit de kaart van een groene wijk. De nieuw aan te planten bomen komen voornamelijk aan de voorzijde van de Arenahal, en zorgen voor schaduw en geluidsbuffering. Verder zijn er veel nieuwe voorzien aan de drie bezoekersparkings langs de randen van de wijk, ter vergroening en verkoeling. Ook aan het centrale plein van de nieuwe woonontwikkelingen komen nieuwe bomen. De precieze aantallen en soorten bomen en hun inplanting wordt nog verder uitgewerkt in het voorontwerp van het openbaar domein.

De losstaande torentjes in de wijk krijgen een uniforme groene rand. Ruim genoeg om als buffergroen te functioneren en tegelijkertijd compact genoeg om de omliggende ruimte aansluiting te laten vinden met de rest van de publieke ruimte.

Nieuw watersysteem

Een nieuw systeem zet maximaal in op infiltratie en buffering van hemelwater. Door de wegen en parkeerplaatsen te reorganiseren, onthardt de stad een groot deel van de Arenawijk. Zo maakt ze de wijk waterdoorlatend, waardoor ze klimaatrobuuster wordt. Na de heraanleg zal de wijk 14% minder verharding tellen. De stad integreert meerdere open wadi’s in het openbaar domein, en legt een infiltratieriolering aan. Die voert water vertraagd af en laat het infiltreren in de ondergrond.

Zones voor sport, spel en ontmoeten

De Arenahal wordt niet alleen qua oriëntatie maar ook qua beleving en ontmoeting terug het centrale element van de wijk. Door aan de achterzijde het grondniveau tegen het fort op te hogen, zal dat niet langer verscholen liggen in een kom. De zone rond het fort wordt zo het hoogste punt van de site met een goed overzicht over de Arenaweide. De bijzondere landschappelijke kwaliteiten en open zichten van de Arenaweide blijven maximaal behouden. Er wordt een langgerekte wadi aangelegd die refereert naar het historische grondplan van het fort.

Aan de voorzijde van de Arenahal, aansluitend op het huidige basketbalveld, komt een groot driehoekig plein voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen. Er komt opnieuw een basketbalveld en bijkomend een verdiept voetbalveld. Hier komen ook extra bomen. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in één parking langs de Muggenberglei die zo groen mogelijk wordt ontworpen. Kleinschalige evenementen en bestaande activiteiten zoals de markt en het mobiele containerpark kunnen daarop blijven plaatsvinden.

Er komen drie speeltuinen in de wijk: de huidige voor kinderen tot 6 jaar wordt vervangen door twee nieuwe, en de huidige voor kinderen tussen 6 en 12 jaar (rondom de Arenahal) wordt uitgebreid. Er komen ook twee hondenweides in de wijk.

Mobiliteit

De Arenawijk wordt een autoluwe wijk. De stad reorganiseert het autoverkeer en de parkeerinfrastructuur. Doorgaand verkeer wordt beperkt tot hulpdiensten, laden en lossen en verhuisbewegingen. Het afvalbeheer wordt gedaan met sorteerstraten. De ​ bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen. Bewonersparkeren gebeurt maximaal ondergronds. Voor bezoekers komen er drie nieuwe parkings langs de randen van de wijk. Zo ontstaat meer ruimte voor groen, krijgen voetgangers en fietsers bredere paden en verbetert de verkeersveiligheid.

Inspraak buurtbewoners

Via een inspraakmoment in de wijk en een online bevraging is de mening van de buurt gevraagd over de inrichting van het openbaar domein. Meer dan 450 personen gaven hun mening. Zo kwam de wens om zeker te voorzien in duurzaam en kwalitatief groen regelmatig naar voren. Bezorgdheden die eveneens meermaals geuit werden draaiden vooral rond veiligheid en overlast. Suggesties in verband met sport- en speelinfrastructuur zullen meegenomen worden in het voorontwerp van het openbaar domein.

Het ontwerpteam kon ook putten uit eerdere inspraak- en infomomenten over het overkoepelende plan voor de Arenawijk. Op basis daarvan waren er bijvoorbeeld al meer bomen ingetekend op het voorplein van de sporthal om onder andere de akoestiek te verbeteren, is het voetbalveld verplaatst naar het voorplein en hebben de hondenweides extra aandacht gekregen.

Nieuwe toekomst voor de Arenawijk

De heraanleg van het openbaar domein in de Arenawijk past binnen een groter plan voor een nieuwe toekomst voor de wijk, een project dat stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen samen realiseren en dat AG Vespa coördineert. Het district Deurne en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zijn belangrijke partners. De gebouwen in de zuidrand worden gerenoveerd tot private woningen. De gebouwen in de noordrand worden afgebroken en er komt een nieuwbouw van sociale woningen, een sporthal en een basisschool. Daarvoor is een inrichtingsplan gemaakt door het ontwerpteam CLUSTER landschap & stedenbouw, BULK architecten, KARUUR architecten en WIT architecten. Dat plan bepaalt waar wel en niet kan worden gebouwd en wat de maximale bouwhoogte is.

Het inrichtingsplan en de resultaten van de inspraak over het openbaar domein vind je op de projectpagina van de Arenawijk onder 'Downloads'.

Gerelateerd

De Arenahal in de noordrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Nieuws

Resultaten online bevraging publieke ruimte Arenawijk

publieke ruimte

Van 28 juni tot en met 15 augustus 2022 liep er een online bevraging over de inrichting van de publieke ruimte in de Arenawijk. De resultaten zijn verwerkt. De ontwerpers gaan hier nu mee aan de slag.

Appartementen in de Arenawijk met gras en bomen op de voorgrond.
Nieuws

Ontwerpteam geselecteerd voor restauratie, renovatie en reconfiguratie van Braempatrimonium in Arenawijk-Zuid

Het ontwerpteam Bressers Erfgoed - FVWW Architecten werd gekozen om twee sociale woonblokken in de zuidrand van de Arenawijk te restaureren, te renoveren en opnieuw in te richten.

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Project

Arenawijk

Gebiedsontwikkeling, Wonen

In dit bijzonder stuk stad vind je het uitzonderlijke patrimonium van de Antwerpse architect Renaat Braem en veel open groene ruimte. Enkele gebouwen worden na renovatie omgevormd tot private woningen. Er komen nieuwe sociale woningen, een sporthal en basisschool.