Stad keurt richtkader goed ter voorbereiding van innovatief maritiem bedrijventerrein

Stad Antwerpen wil van de noordoostkant van het Eilandje en de aansluitende kmo-zone Steenborgerweert een toekomstgericht bedrijventerrein maken om er de bedrijvigheid te behouden en verder te stimuleren. Om een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze ‘Innovatieve Stadshaven’ verder te kunnen uitwerken, maakte de stad een richtkader op dat vandaag werd goedgekeurd.

Voor de Innovatieve Stadshaven werden in 2018 een globale ontwikkelingsvisie, een ruimtelijke structuur en een ontwikkelingsstrategie opgemaakt. Deze visiedocumenten brachten het potentieel van het gebied rond het Asiadok en Kempeneiland in beeld, maar waren nog onvoldoende concreet om als basis te dienen voor toekomstgerichte initiatieven en projecten. Een verfijning van de visie met een vertaling naar een ruimtelijk-juridisch richtkader voor gebied bleek noodzakelijk.

Richtkader Asiadok en Kempeneiland

Stad Antwerpen wil van de zuidelijke omgeving rond het Asiadok en het Kempeneiland een broedplaats maken voor innoverende bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het moet een plek worden voor experimenten, productie en innovatie. Het meer noordelijke deel van het Asiadok wordt een economische cluster voor watergebonden activiteiten die de haven en de binnenvaart ondersteunen.

De globale ambitie voor het gebied als toekomstgericht bedrijventerrein wordt als volgt verwoord:

  • operationeel en levendig: het gebied wordt zodanig ingericht dat het praktisch en operationeel kan functioneren; de directe aansluiting met de stad zorgt ervoor dat er ook een levendige kant kan komen met plaats voor ontmoetingen;
  • kwaliteitsvol verblijven en verplaatsen: de stad zal verder onderzoeken hoe de fietsbereikbaarheid van de kop van Kempeneiland wordt gegarandeerd. Het toekomstige centrale park op de kop van Kempeneiland vormt daarenboven een unieke groene verblijfsomgeving tussen de uitgestrekte watervlakken;
  • actieve watervlakken: de stad wil de watervlakken zoveel mogelijk activeren, waarbij het Asiadok deels een innovatiedok voor proefprojecten wordt. De stad wil hier graag nautische of maritieme spelers een plaats geven die kunnen helpen bij de innovaties binnen hun sector.

Het richtkader dient als uitgangspunt voor de verdere uitwerking in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), waarvoor de procedure dit voorjaar opstart. In dit RUP wordt, naast de bestemming, ook het plankader verder verfijnd om de Innovatieve Stadshaven alle kansen te geven zich verder te ontwikkelen tot een toekomstgericht bedrijventerrein.

 

Gerelateerd

Innovatieve stadshaven
Te koop / Te Huur

Proefproject Innovatieve Stadshaven

Grond

Met deze oproep bieden we startende, innovatieve bedrijven de kans om zich tijdelijk te vestigen op een unieke locatie aan het Asiadok op het Eilandje.

Het Mexico-eiland en het Albertkanaal maken deel uit van de Innovatieve Stadshaven
Project

Innovatieve Stadshaven

Stadsontwikkeling

De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een Innovatieve Stadshaven maken. Het is een overgangsgebied tussen stad en haven waar vooral veel bedrijvigheid zit die in de stad moet kunnen blijven.

Luchtfoto van het Eilandje in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Eilandje

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.