Eerste ontwerp fase 2 Park Brialmont goedgekeurd

Na de opening van natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, in het voorjaar van 2020, is nu het schetsontwerp voor fase 2 van Park Brialmont goedgekeurd. Die fase omvat de aanleg van de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Er komen verblijfsplekken aan het water, nieuwe parkpaden, comfortabele verbindingen voor fietsers en een zone voor lokale evenementen. Het landschap met afwisselend hoogtes en laagtes roept het militaire reliëf van de Brialmontvesting op. Iedereen kan nog tot 21 juni een digitale bevraging invullen over het park.

Het masterplan Park Brialmont, opgeleverd in 2017, is een gezamenlijke toekomstvisie voor drie parken in district Berchem: het De Villegaspark, Wolvenberg en het Brilschanspark. De deelprojecten natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg werden eerst heraangelegd. In het voorjaar van 2020 zijn deze beide delen van Park Brialmont opengesteld voor het publiek. In fase 2 wordt het toekomstbeeld voor de resterende deelzones van het Brilschanspark en Wolvenberg vastgelegd in een ontwerpproces en met de opmaak van een nieuw natuurbeheerplan voor het natuurgebied Wolvenberg.

Schetsontwerp Brilschanspark

Het schetsontwerp stelt een vernieuwd padennetwerk voor. Er wordt zo veel mogelijk ingezet op parkpaden in halfverharding. Het hoofdpad verbindt de belangrijkste verblijfsplekken langs de vijver. Voor het doorgaande fietsverkeer worden wel paden aangelegd in verharding als comfortabele verbindingen tussen de belangrijkste fietsroutes.

Het ontwerp houdt rekening met het historische reliëf van de Brialmontvesting en de waardevolle natuur in het park. Het plan stelt voor het groenbeheer en het parkgebruik beter op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door extensief te maaien in de luwe parkzones waardoor de natuurwaarde verhoogd kan worden.

Toekomstbeeld uit het schetsontwerp van fase 2 van Park Brialmont - oeverzone ter hoogte van de Entree Henri Prost
Toekomstbeeld uit het schetsontwerp van fase 2 van Park Brialmont - oeverzone ter hoogte van de Entree Henri Prost © CLUSTER landschap & stedenbouw
links naast tekst
content

Er komen enkele specifieke plekken in het park:

  • Verblijfsplekken aan het water: Net zoals aan de kop van de vijver ter hoogte van de Entree Grotesteenweg worden de koppen ter hoogte van de Entree Henri Prost en de Berchembrug ingericht als verblijfsplekken aan het water. De plek ter hoogte van de Entree Henri Prost is gebaseerd op het historische profiel van de Brialmontomwalling. De ruimte ter hoogte van de Berchembrug is ontworpen als een picknickweide gekoppeld aan een U-vormige bomenweide met een vlonder aan het water. In de picknickweide wordt een standplaats voorzien voor een foodtruck.
  • Entree Henri Prost: De inkom aan de kruising tussen Henri Prostlaan en Marcel Auburtinlaan ligt in het verlengde van de Stanislas Leclefstraat. Deze dubbele, symmetrische toegang, rondom een waardevolle bomengroep, komt uit op een verblijfsplek aan het water en takt aan op het hoofdpad over het glacis.
Toekomstbeeld van het schetsontwerp voor fase 2 van Park Brialmont - oeverzone ter hoogte van de Berchembrug
Toekomstbeeld uit het schetsontwerp van fase 2 van Park Brialmont - oeverzone ter hoogte van de Berchembrug © CLUSTER landschap & stedenbouw
rechts van tekst
content
  • Glacis: Het glacis, de dijkvormige structuur rondom de gracht, is nog duidelijk aanwezig in het Brilschanspark en is typisch voor het militaire reliëf van de Brialmontvesting. Het schetsontwerp wil het glacis dan ook in ere herstellen. Waar het onderbroken wordt door een pad en aan de hoofdingangen zal het glacis geaccentueerd worden met een helling of muurtje, net zoals aan de Entree Grotesteenweg.
  • Eventzone: Op het glacis langs de Marcel Auburtinlaan voorziet het schetsontwerp in een uitgeruste eventzone voor lokale evenementen zoals Bar Brilschans. Het ontwerp houdt rekening met de tijdelijke opbouw van podia, foodtrucks en andere standen langs de straatkant. Dit uiteraard met respect voor de natuur en de buurt.
  • Schans: Centraal in het Brilschanspark ligt de schans, momenteel een open plek waar de sporen van de voormalige militaire vesting bijna volledig uitgewist zijn. Het schetsontwerp wil de structuur van de militaire vestiging opnieuw verbeelden met hellingen in gras om zo de erfgoedwaarde van Park Brialmont onder de aandacht te brengen. De schans vormt het luwe hart van het Brilschanspark met aandacht voor rust en natuur, in het bijzonder de waardevolle graslanden van Natuurpunt. Het wordt een plek voor de ontdekkers, waar natuur en erfgoed samenkomen.

Schetsontwerp natuurgebied Wolvenberg

Het natuurgebied Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Antwerpse Ring, staat voor grote uitdagingen. Verbossing door veelal (invasieve) uitheemse soorten, verlanding van de poelen en betreding buiten de reguliere paden vormen een bedreiging voor de natuurwaarde van het gebied. Samen met Natuurpunt zal de stad de komende maanden onderzoeken welke beheer- en inrichtingsmaatregelen de komende twee decennia nodig zijn om de biodiversiteit van het gebied te behouden en te verbeteren. In het schetsontwerp is ook een zone aangeduid voor het Natuurhuis Brialmont.

Digitale bevraging

Iedereen kan nog tot 21 juni een digitale bevraging invullen over het park. Met die input gaat het ontwerpteam vervolgens aan de slag om het ontwerp voor fase 2 van Park Brialmont te verfijnen. De bevraging is te vinden op de website van het district Berchem: www.berchem.be/parkbrialmont.

Onderdeel van Ringpark Groene Vesten

Park Brialmont maakt deel uit van het Ringpark Groene Vesten. Dat Ringpark is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het station Antwerpen-Zuid tot aan de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van die zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad. Het ontwerp van fase 2 van Park Brialmont sluit volledig aan op het ontwerp van het Ringpark Groene Vesten en omgekeerd.

Gerelateerd

Een van de twee kommen in het natuurpark Wolvenberg
Nieuws

Gefilterd regenwater van omliggende wegen wordt opgevangen in natuurpark Wolvenberg om wateroverlast tegen te gaan

In het natuurpark Wolvenberg komt een uniek waterzuiveringssysteem. Via een ontvangstbuffer, filter en infiltratiebekken in de vorm van twee kommen zal het regenwater van de Singel en een deel van de omliggende wijk opgevangen worden in het park. Zo wordt de buurt behoed voor wateroverlast.

De wandelpaden van Park Brialmont zijn open © AG VESPA
Nieuws

Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte.

De Brilschansvijver in Park Brialmont
Project

Park Brialmont

Publieke ruimte, Gebiedsontwikkeling

Eén groot 'groen hart' in het district Berchem.