fbpx Ruimtelijk uitvoeringsplan Rijnkaai in openbaar onderzoek | AG VESPA
De historische havenkranen aan de Rijnkaai © Filip Dujardin

Ruimtelijk uitvoeringsplan Rijnkaai in openbaar onderzoek

Ruimtelijk uitvoeringsplan Rijnkaai in openbaar onderzoek

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. De nieuwe waterkering verschuift richting kaairand. De wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen wordt smaller en zal lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte. De kaaizone voorbij de waterkering wordt daardoor breder en vooral makkelijk toegankelijk vanuit de stad. De nieuwe waterkering wordt ofwel in de bebouwing op de kaaivlakte ofwel in de publieke ruimte geïntegreerd. Verder is ook het behoud van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle havenloodsen een uitgangspunt. De havenloodsen kunnen gerenoveerd en beperkt uitgebreid worden en moeten een invulling krijgen gericht op het versterken van de relatie tussen de stad en de kaaien.

Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai loopt van 16 juli tot en met 13 september 2018. Dat wil zeggen dat je in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier. Je kan ook bezwaren of opmerkingen geven. Daar lees je meer over op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP Rijnkaai. De nieuwsbrief wordt midden juli verspreid in de buurt rond de Rijnkaai.

Hangar 26 en 27 © Tom Cornille
Hangar 26 en 27 © Tom Cornille
links naast tekst
content
Krachtlijnen voor de toekomst

Cultuurhistorisch waardevol erfgoed behouden

De Rijnkaai wordt verder versterkt als geheugenplek in de stad met de historische aanmeerkade en directe link met de Red Star Line en het museum, de waardevolle collectie havenkranen en de cultuurhistorische waardevolle havenloodsen Hangar 26/27 en de Waagnatie.

Die havenloodsen krijgen een nieuwe invulling om hun behoud op lange termijn te verzekeren. Aanpassingen en uitbreidingen van de loodsen zijn toegestaan als er geen afbreuk wordt gedaan aan het beeldbepalend karakter van de loodsen.

Andere erfgoedelementen die worden beschermd zijn de atoomschuilkelders, de beide aanmeerpalen van de Red Star Line en archeologische restanten van de 16de-eeuwse kaaimuur en het Sint-Laureis-bastion.

Rijnkaai © Filip Dujardin
Rijnkaai © Filip Dujardin
rechts van tekst
content

Nieuwe publieke ruimte aanleggen

Op de Scheldekaaien neemt de publieke ruimte een centrale rol in. Het behoud van het publieke karakter van de kaaien en een verbeterd contact met het water zijn belangrijke doelstellingen voor de toekomstige kaaien. De kaaivlakte blijft een grote open ruimte en wordt ontworpen als een aangename, veilige en levendige plek op mensenmaat.

Het verplaatsen van de bestaande waterkering richting de kaairand zal de toegankelijkheid naar de kaaien vanuit de stad verbeteren waarbij een kwalitatieve integratie van de nieuwe verhoogde waterkering in de bebouwing of de publieke ruimte wordt voorgesteld.

Een verhoging van het grondoppervlak is op de kaaivlakte onvermijdelijk maar elke aanpassing zal gebeuren rekening houdend met de bestaande bebouwing en de relatie tussen de kaaien en de stad.

De wandeling langs de kaairand, de ‘Blauwe Steen’, wordt behouden waarbij de historische aanmeerkade, na de kaaimuurstabilisatie, wordt hersteld. Referenties naar het oorspronkelijke gebruik van de kaai, zoals kasseiverharding en sporen, blijven behouden. De kaairand zal ‘verscholen’ worden achter de nieuwe waterkering maar de connectie met de stad blijft verzekerd via onder andere poorten in de waterkering of een aantal stroken mobiele waterkering die alleen bij overstromingsgevaar in werking treden.

Rijnkaai © AG VESPA - Bart Gosselin
Rijnkaai © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Mobiliteit en parkeren

De ontsluiting van de kaaivlakte wordt zodanig aangepast dat een verkeersveilige verbinding met de kaaiweg wordt verzekerd. Er wordt bij voorkeur een nieuwe toegang naar de kaaivlakte voorzien via een extra aantakking op het kruispunt Rijnkaai met de Londen-Amsterdamstraat.

Bijkomende toegangen voor gemotoriseerd verkeer zijn enkel voor hulpdiensten en dienstvoertuigen voorzien. De toegang in het noorden van de kaaivlakte kan blijven bestaan.

Het huidige gebruik van grote delen van de kaaien als parking wordt behouden als tijdelijke overgangsmaatregel in afwachting van een definitieve parkeeroplossing afgestemd op de kaaimuurstabilisatie. De toekomstige parking kan als een ondergrondse parking of als een parkeergebouw. Een parkeergebouw bestaat uit maximaal één bouwlaag met een verplicht publiek toegankelijk dak.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai loopt van 16 juli tot en met 13 september 2018. Dat wil zeggen dat je in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier. Je kan ook bezwaren of opmerkingen geven. Daar lees je meer over op de website van de stad Antwerpen of in de nieuwsbrief over het RUP Rijnkaai.

Gerelateerd

Rijnkaai © Filip Dujardin
Project

Kattendijksluis en Rijnkaai

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Kattendijksluis en Rijnkaai is een van de zeven deelgebieden van de Scheldekaaien. Het gebied bevindt zich in het noorden van de stad, op het Eilandje.