Ringpark Het Schijn krijgt verder vorm

Ringpark het Schijn is het park dat start aan de zuidkant van Schijnpoort en zuidwaarts doorloopt tot aan het Rivierenhof. De rivier het Schijn en de Schijnvallei spelen de hoofdrol in het park. De waterloop wordt opnieuw helemaal bovengronds gelegd en vertakt, met twee eilanden en glooiende oevers. De bestaande toegangen tot het park worden buurtpleinen.

 

In maart 2023 besliste het Antwerpse stadsbestuur in samenspraak met Vlaanderen om vijf extra overkappingen te voorzien op de Ring. Twee van die vijf zullen zich in Ringpark Het Schijn bevinden: Kap Schijnvallei en de verlenging van Kap Hof Ter Lo. Daarvan is nu het voorontwerp goedgekeurd.

Een toekomstbeeld vanuit vogelperspectief van het voorontwerp van de kap Schijnvallei in Ringpark Het Schijn
Een toekomstbeeld vanuit vogelperspectief van het voorontwerp van de kap Schijnvallei in Ringpark Het Schijn © ontwerpteam Ringpark Het Schijn
links naast tekst
content

Kap Schijnvallei

De bijkomende kap Schijnvallei bevindt zich achter de Ten Eekhovelei, tussen het Aansluitingscomplex Schijnpoort en de Kap Schijnpoort. De kap heeft een lengte van circa 590 meter en loopt over de Antwerpse Ring in de noordelijke rijrichting.

 

De onderbouw wordt ontworpen door Lantis en bestaat uit een gesloten kokerconstructie voor de oprit vanaf het Aansluitingscomplex Schijnpoort, die aansluit op een halfopen luifelconstructie over de snelweg.

Een toekomstbeeld van sportvelden uit het voorontwerp van de kap Schijnvallei in Ringpark Het Schijn
Een toekomstbeeld van sportvelden uit het voorontwerp van de kap Schijnvallei in Ringpark Het Schijn © ontwerpteam Ringpark Het Schijn
rechts van tekst
content

De bovenbouw wordt ingericht als een landschappelijke parkruimte die deel uitmaakt van de Schijnvallei. Op de bijkomende ruimte van de kap is plek voor een ligweide en natuur, en sport- en spelinfrastructuur, in het bijzonder voor urban sports. Het Ringfietspad schuift mee op richting de Ring en maakt vanop de kap verbinding met een ongelijkvloerse kruising over de Schijnpoortweg. Daarnaast ontstaat dankzij de integratie van deze kap de mogelijkheid om een verbinding te realiseren tussen het Ringpark en Borgerhout intra muros.

 

Op termijn wordt de hele Schijnvallei achter de Ten Eekhovelei een groene ruimte om rustig te kuieren langs het water, waarin ook de huidige volkstuintjes een plek krijgen.

Een vogelperspectief van het toekomstbeeld van het voorontwerp van de verlengde kap Hof Ter Lo in Ringpark Het Schijn
Een vogelperspectief van het toekomstbeeld van het voorontwerp van de verlengde kap Hof Ter Lo in Ringpark Het Schijn © ontwerpteam Ringpark Het Schijn
links naast tekst
content

Kap Hof Ter Lo

Kap Hof Ter Lo, een overkapping over beide rijrichtingen van de Ring, wordt verlengd in noordelijke en zuidelijke richting. Naar het noorden met circa 20 meter over beide rijrichtingen. Naar het zuiden met circa 75 meter over de zuidelijke rijrichting, en met circa 55 meter over de noordelijke rijrichting.

 

De onderbouw wordt ontworpen door Lantis en bestaat uit een gesloten kokerconstructie over de snelweg.

De bovenbouw wordt ingericht als een landschappelijke parkruimte met een uitkijkpunt. Op de bijkomende ruimte van de kap is plaats voor een ligweide met kunstheuvel, volkstuinen en een multisportveld. Deze kap vormt de belangrijkste verbinding tussen Borgerhout intra muros en Deurne-Noord. Vanaf de kap wordt een ongelijkvloerse verbinding gemaakt met Spoor Oost over de Noordersingel. Vanaf het zuiden van de kap ontstaat een potentiële verbinding naar de Turnhoutsebaan via de snelwegberm.

Opmaak nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan van start

Om de toekomstvisie voor Ringpark Het Schijn en de daarrond gelegen stadsontwikkelingsprojecten te realiseren, zijn er bestemmingswijzigingen nodig. Dat blijkt uit een analyse die door stad Antwerpen samen met het departement Omgeving, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Lantis en team intendant werd opgemaakt.

 

Het stadsbestuur keurde de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ringpark Het Schijn goed. Zo komt er een juridisch instrument om de stedelijke ambities in dit gebied te kunnen waarmaken.

 

Het plangebied ligt in de districten Borgerhout en Deurne. Centraal ligt een onderdeel van de noordelijke Ringzone (R1). Deze Ringzone deelt het plangebied op in een oostelijk en westelijk gebied. Het oostelijk gebied wordt begrensd door de Ten Eekhovelei en de Lakborslei. Het westelijk gebied wordt begrensd door de Noordersingel. De Turnhoutsebaan en de Schijnpoortweg–Bisschoppenhoflaan vormen de zuidelijke respectievelijk de noordelijke begrenzing van het plangebied.

Een toekomstbeeld van het voorontwerp van de zone voor urban sports uit het voorontwerp van Ringpark Het Schijn
Een toekomstbeeld van de zone voor urban sports uit het voorontwerp van de kap Schijnvallei in Ringpark Het Schijn © ontwerpteam Ringpark Het Schijn
rechts van tekst
content

Ringstad zorgt voor aantrekkelijke randen

Het Ringpark ligt tussen de huidige Ring en een dichtbevolkte woonwijk. Om het park wezenlijk deel te laten uitmaken van de stad moet ook het omliggende stedelijke weefsel aangepast worden. Zo wordt het park verbonden met de omliggende wijk. Die verbinding zal de vorm aannemen van nieuwe stadsdelen die samen met de Ringparken een heuse Ringstad doen ontstaan, langs de randen van de overkapping van de Ring. De nieuwe ontwikkelingen creëren kansen voor betere toegangen, sociale controle en levendigheid.

Verdere stappen

De terinzagelegging van het RUP start op 22 april 2024 en loopt tot en met 20 juni 2024. Op 6 mei zal er een infomoment plaatsvinden. De buurt ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. De ambitie is om tegen eind 2025 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben.

 

Alle informatie over Ringpark Het Schijn is te vinden op www.degroteverbinding.be.

Plan van het voorontwerp van Ringpark Het Schijn
Plan van het voorontwerp van Ringpark Het Schijn © ontwerpteam Ringpark Het Schijn

Gerelateerd

De proefopstelling van de geluidswerende wanden voor het toekomstige Pomppark Zuid
Nieuws

Proefopstelling geluidswerende wanden Ringparken onderworpen aan geluidstest

Vandaag vond een geluidstest plaats bij vijf proefopstellingen van geluidswerende wanden. Die wanden moeten het geluid van de naastliggende Ring en spoorweg reduceren, zodat de Ringparken aangenaam zijn om in te vertoeven.

Luchtbeeld Antwerpen
Project

Ringstad

Commercieel vastgoed, Publieke ruimte, Publieke gebouwen, Gebiedsontwikkeling, Wonen

Naast de zeven Ringparken die de verbinding maken tussen de wijken, maken we ons klaar voor de realisatie van nieuwe levendige stadsdelen langs de randen van de overkapping, de Ringstad.