Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

De zoektocht naar een ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne is gestart. De nieuwe Arenawijk wordt een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van Renaat Braem met erfgoedwaarde wordt gerestaureerd en gerenoveerd. Andere delen van de wijk worden vervangen door hoogwaardige nieuwbouw. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool. Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2020 een ontwerpteam gekozen om een plan te maken voor de herontwikkeling van de Arenawijk.

De Arenawijk in Deurne-Zuid is met haar uitzonderlijke patrimonium van de modernistische Antwerpse architect Renaat Braem en open groene ruimte een bijzonder stuk stad. Braem heeft in de jaren 60 de Arenahal en enkele sociale woonblokken in de wijk ontworpen.

Eind 2016 gingen de stad Antwerpen en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen (eigenaar van de sociale woningen) in overleg. Het modernistische patrimonium van de Arenawijk was aan renovatie toe. Er was dringend nood aan een integrale ontwikkelingsvisie voor de sociale woningen. Uit een behoefteanalyse van de omgeving kwam ook de nood naar boven aan andere openbare voorzieningen zoals onderwijs en sportinfrastructuur.

De stad en Woonhaven begonnen daarom, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan het project. Ze schreven een nota met de ambities en verwachtingen voor de nieuwe Arenawijk: een groene, autoluwe wijk, vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers en een duidelijke aansluiting op de omliggende publieke ruimte. Op basis van die ambitienota start nu de zoektocht naar een ontwerpteam.

Aanpak op maat voor zuid- en noordrand

De herontwikkeling van de Arenawijk bestaat uit drie delen:

  • de renovatie van de gebouwen in de zuidrand;
  • de sloop van de gebouwen in de noordrand en de nieuwbouw van sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en een basisschool;
  • de herinrichting van de volledige publieke ruimte (paden, groen, speelelementen, …).

De zuidrand

De gebouwen van Renaat Braem in deze zone blijven behouden. Ze worden gerestaureerd en grondig gerenoveerd. De sociale woningen in deze zone worden herbestemd tot private woningen. Als compensatie komen er in de noordrand bijkomende sociale woningen.

De noordrand

De gebouwen in deze zone worden afgebroken. Ze kunnen zelfs met een grondige renovatie niet voldoen aan de hedendaagse eisen voor sociale woningen. Bovendien hebben ze een zeer beperkte erfgoedwaarde. Daarom werd in 2018 besloten om ze af te breken en te vervangen door kwalitatieve nieuwbouw. Het gaat om 148 sociale appartementen en garageboxen, het zwembad en de noodinrichting voor de school aan de zijde van de Herentalsebaan.

Op dit moment zijn er in de Arenawijk 289 sociale woningen ontworpen door Renaat Braem, in de zuidrand en noordrand samen. Aangezien de sociale woningen in de zuidrand private woningen worden, komen er bijkomende sociale woningen in de noordrand. Er zijn ook nog 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam moet voor de vrijstaande torentjes dan ook een langetermijnvisie maken.

Naast de 289 nieuwe sociale woningen komen er in deze zone ook openbare voorzieningen zoals een sporthal en een basisschool.

Groene, autoluwe wijk

Het plan is om van de Arenawijk een autoluwe wijk te maken waar alle verschillende vervoersnetwerken en modaliteiten op elkaar aansluiten. Zo is voor elke verplaatsing het juiste vervoersmiddel beschikbaar. Bestaande voetgangersdoorsteken worden behouden en indien mogelijk versterkt om de verbindingen met de omliggende buurt en winkelstraat te optimaliseren. De Arenaweide is een belangrijke speelzone voor kinderen en jongeren en moet voor hen dus goed bereikbaar zijn. Er komen vlotte fietsverbindingen langs en door het gebied. Verder komen er kwalitatieve fietsenstallingen en een Velo-station. Het autoluwe karakter van de wijk wordt verzekerd door parkeren naar de rand te verwijzen en door inpandig parkeren voor nieuwe woningen.

De open ruimte in de wijk wordt zo veel mogelijk omgevormd tot parkomgeving. Er zijn speelaanleidingen voor alle leeftijden voorzien en een hondenloopzone. De bewoners van de appartementen hebben zo het park als tuin.

Fasering en participatie

Deze week wordt een bewonersbrief verdeeld om de start van de zoektocht naar een ontwerpteam kenbaar te maken. Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2020 een ontwerpteam gekozen om een plan te maken voor de herontwikkeling van de Arenawijk. Op dat moment brengen de stad en Woonhaven Antwerpen de buurtbewoners opnieuw op de hoogte en nodigen ze hen uit voor een infomoment dat begin 2021 zal plaatsvinden. De stad start dan ook een participatietraject op. De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven volgen.

Coördinatie

AG VESPA coördineert de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid.

Een illustratie als situeringsplan van de Arenawijk met de noordrand, de zuidrand en de vrijstaande torentjes erop aangeduid
Situeringsplan Arenawijk in Deurne-Zuid © AG VESPA

Gerelateerd

Een van de gebouwen van architect Renaat Braem in de zuidrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid
Project

Arenawijk

Stadsontwikkeling, Wonen

In dit bijzonder stuk stad vind je het uitzonderlijke patrimonium van de Antwerpse architect Renaat Braem en veel open groene ruimte. Enkele gebouwen worden na renovatie omgevormd tot private woningen. Er komen nieuwe sociale woningen, een sporthal, basisschool en Huis van het Kind.