Restauratie en herinrichting pakhuis van voormalige Stadsmagazijnen

Tijdlijn
Voorjaar 2026
Einde werken

In het voorjaar van 2026 zijn de werken afgelopen en wordt het gebouw opnieuw in gebruik genomen.
 

Augustus 2024
Start werken

De werf start op. Voordat de bouwwerken starten, staan er eerst nog archeologische
opgravingen op de planning.
 

Maart 2022
Vergunning

De vergunningsaanvraag voor de geplande werken wordt ingediend.

 

December 2021
Voorontwerp

De stad Antwerpen keurt het voorontwerp voor de restauratie en renovatie goed.

 

Mei 2019
Toekenning subsidie

De Vlaamse Regering kent een subsidie in het kader van sociale infrastructuur toe.

 

Over
info left

Waarom dit project?

De historische gebouwen zijn aan vernieuwing toe. De restauratie- en herinrichtingswerken zorgen ervoor dat het pand in ere hersteld wordt en in de toekomst voldoet aan de hedendaagse vereisten van een kantoorgebouw.

Wat gebeurt er?

Het project omvat alleen het pakhuis en het binnengebied waaraan het gelegen is.

Gebouwen

  • Om de historische structuur terug leesbaar te maken, krijgen de open pakhuisdelen een nieuwe ten opzichte van het gevelvlak terugspringende buitengevel.
  • De later toegevoegde elementen, zoals de recente bijbouw aan de inkompoort en de luifel aan de koer, verdwijnen.
  • De vensteropeningen en de oorspronkelijke kleuren van het pakhuis worden maximaal in ere hersteld. Zo komt de gevel weer tot zijn recht en vormt het pakhuis opnieuw een architecturale eenheid met de bebouwing aan de Keistraat.
  • Ook bij de binneninrichting zal de oorspronkelijke pakhuisstructuur zoveel mogelijk behouden blijven.

Binnengebied

Niet alleen de huidige verharding van de binnenkoer wordt vervangen. Er komen ook regenwater- en septische putten.

Deze werken bieden de unieke gelegenheid om archeologisch onderzoek uit te voeren. Het is mogelijk dat de onderzoekers er sporen van bewoning en artisanale/rurale activiteit van de middeleeuwen en later aantreffen. Sporen die zouden kunnen teruggaan tot de 10de eeuw.
 

zicht op verschillende pakhuisdelen vanop het binnengebied
Zicht op het gerestaureerde pakhuis met terugspringende gevel

Geschiedenis van deze unieke site

De site bevond zich aanvankelijk in een eerder landelijke zone buiten de stadsvesten. Ze bestond uit een aantal weidegronden die ook gebruikt werden als bleekweiden.

Pas bij de tweede stadsuitbreiding van Antwerpen rond 1250 komt de omgeving van de Leguit binnen de stad te liggen.

In de 16de eeuw werd er een halle met overdekte gaanderijen opgetrokken. Na de sloop daarvan in 1820 volgde de bouw van de Stadsmagazijnen.

Het beschermd monument is ontworpen door architect Pieter Dens. De site is bijzonder goed bewaard gebleven en is bovendien uniek, door de aanwezigheid van zowel open als gesloten pakhuisdelen.

Industriële havenstad

De 19de- en 20ste-eeuwse pakhuizen maken een essentieel deel uit van de geschiedenis van
industriële havensteden zoals Antwerpen. De aanwezigheid van pakhuizen in een stad getuigt van het specifieke handelskarakter van de stad. Ze werden gebruikt om de gigantische hoeveelheden goederen in op te slaan die via de haven en het spoor werden geïmporteerd en geëxporteerd. Deze opslaggebouwen werden zowel door handelaren, fabrikanten als de stad zelf gebouwd en gebruikt.
De stad kende menige stads- en havenuitbreidingen en infrastructuurwerken, die toelieten om steeds meer pakhuizen te bouwen om de groeiende import en export te faciliteren.
De pakhuizen kwamen voornamelijk voor in pakhuiswijken zoals bijvoorbeeld bij de Zuiderdokken. De Stadsmagazijnen in het Schipperskwartier vormen daarop een uitzondering.

De ligging van de Stadsmagazijnen in deze wijk zou verklaard kunnen worden door het feit dat de pakhuizen gebruikt werden door onder andere de ‘Ingenieur van de Stad’, vermoedelijk voor de opslag van allerlei verschillend werkgerei en mogelijks zelfs voor specifieke bouwmaterialen of bouwonderdelen. Er waren verschillende soorten opslagmogelijkheden: open pakhuizen met zolders, een gesloten pakhuis en een magazijn voor lood, koper en ijzerwaren. Daarnaast beschikte het complex over een schrijnwerkersatelier. Het was dan ook logisch dat een dergelijk pakhuiscomplex in dienst van de stad zo centraal mogelijk gelegen was én in de directe omgeving van de arbeiders.
 

 

info right
info-right-fields
Rol AG Vespa

Bouwheer

Architect

Origin Architecture & Engineering

Thema

Stedelijk patrimonium

Publiek gebouw

Adres
Leguit 4
2000 Antwerpen
Status
In realisatie