Start onderzoek naar herbestemming Stuivenbergsite

De stad Antwerpen wil de site van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen-Noord een nieuwe bestemming geven. Daarvoor start het bureau Stramien & Partners een herbestemmingsonderzoek op, binnen de krijtlijnen voor de vernieuwing die de stad heeft vastgelegd. In 2019 moet er een haalbaar gemengd stedelijk programma op tafel liggen waarin ook de mogelijkheden voor een tijdelijke invulling zijn onderzocht.

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Stuivenbergsite voor de stad en het OCMW Antwerpen die eigenaar zijn van de site. Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is erfpachthouder en gebruiker van de site en wordt ook actief betrokken.

Historische zwart-witfoto van het Stuivenbergziekenhuis met zicht op de kapel
Historische foto van het Stuivenbergziekenhuis met zicht op de kapel
links naast tekst
content

In 2016 besliste ZNA om het Stuivenbergziekenhuis in 2020 te verhuizen naar het nieuwe ZNA Cadix op Kop Spoor Noord. Enkel het psychiatrisch ziekenhuis en de polikliniek blijven op de Stuivenbergsite. Daardoor komt er ruimte vrij om de hele site opnieuw te ontwikkelen, tot een plek met een mix van woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte.

Hefboom voor Antwerpen-Noord

De site van het Stuivenbergziekenhuis ligt in Antwerpen Noord, tussen de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat en is ongeveer 5 hectare groot. De verhuis van het ziekenhuis geeft de kans om de site grondig aan te pakken met een strategisch en duurzaam stadsvernieuwingsproject. Dat kan als hefboom fungeren voor Antwerpen-Noord. De omvang en de ligging van de site biedt namelijk een unieke kans om de ruimtelijke en socio-economische opwaardering van de wijk te ondersteunen.

Totaalvisie met inzet op vijf pijlers

De stad wil een totaalvisie voor de volledige site die inzet op:

  • De kwalitatieve integratie van het psychiatrisch ziekenhuis en de polikliniek in de site en een meervoudig en gedeeld ruimtegebruik dat ook ten goede komt aan de buurt en het psychiatrisch ziekenhuis;
  • Het maximale behoud van het waardevolle historische ziekenhuiscomplex met een belangrijke rol voor de samenhang tussen de bebouwing en de omliggende open ruimte en een evenwicht tussen de monumentale bebouwing en nieuwe toevoegingen;
  • Groene publieke open ruimte die minimaal 50% van de site moet uitmaken en die een meerwaarde is voor de gebruikers, (toekomstige) bewoners van de site en de omliggende buurt;
  • De realisatie van een nieuw maatschappelijk programma dat bijdraagt aan de buurt;
  • Een vernieuwend en gemengd aanbod van woningen en werkplekken voor verschillende doelgroepen, onder andere voor sociale stijgers die overwegen uit de wijk te verhuizen.
Historische zwart-witfoto van een van de ronde ziekenzalen van het Stuivenbergziekenhuis
Historische foto van een van de ziekenzalen van het Stuivenbergziekenhuis
rechts van tekst
content

Herbestemmingsonderzoek

Het ontwerpteam Stramien & Partners voert een herbestemmingsonderzoek, dat mee mogelijk wordt gemaakt door een conceptsubsidie van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds. Het team van Stramien koos als werktitel ‘Stuivenberg KuurNoord’ waarbij het de zorg in de brede zin onderstreept en met die missie aan de slag gaat. Het ontwerpteam zal samen met de stad zoeken naar manieren om buurtbewoners, het middenveld en andere mogelijke partijen te betrekken zodat ook van onderuit wordt bijgedragen aan het herbestemmingsonderzoek.

Het eindresultaat van het onderzoek volgt in 2019 en zal bestaan uit een haalbaar gemengd stedelijk programma waarin ook de mogelijkheden voor een tijdelijke herbestemming zijn onderzocht. Een belangrijke deeldoelstelling is immers om de periode van leegstand of onderbenutting van de gebouwen zo kort mogelijk te houden.

Projectdefinitie

Na het herbestemmingsonderzoek volgt de daarop gebaseerde projectdefinitie, waarin AG VESPA samen met de stad, OCMW Antwerpen en ZNA de richting aangeeft voor het verdere project.

Gerelateerd

Ontwerp voor de toekomst van de Stuivenbergsite.
Project

Stuivenbergsite

Gebiedsontwikkeling

De site van het Stuivenbergziekenhuis wordt herontwikkeld tot een plek met een mix van stedelijke diensten, woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte.