Vervolg woord vooraf 2013

Dat de aanhouder wint, bewijst AG Vespa in het dossier van de dringende restauratie en invulling van de Handels- en Schippersbeurs. Het is niet eenvoudig geweest maar het gemeentebedrijf heeft op schitterende wijze het dossier kunnen ontzenuwen en door zijn optreden kon gepast ingespeeld worden op nieuwe opportuniteiten die zich voordeden door samenwerking met privé-initiatiefnemers, andere overheden en het verwerven van de toegang tot de erfgoedkluis.

Echter in een steeds veranderende maatschappij en stedelijke context is het ook van wezenlijk belang dat een autonoom gemeentebedrijf als AG Vespa flexibel kan inspelen op de toekomstige noden en problematiek. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de te verwachten groei van de bevolking waardoor er in onze stad tegen het jaar 2030 naar schatting 45.000 nieuwe woningen zullen moeten bijkomen en aansluitend bijkomende voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur nodig zijn. Ook de werkgelegenheid moet meegroeien met die bevolkingsgroei.     

Het bewandelen van de klassieke paden voor het ontwikkelen van nieuwe projecten en woongebieden zal onvoldoende zijn. Het afgelopen jaar heb ik mogen ervaren dat de medewerkers van AG Vespa in staat zijn om met de nodige creativiteit na te denken over en te experimenteren met alternatieve woonvormen zoals cohousing. Een eerste voorbeeld treffen we al aan in het project Meerlenhof te Hoboken.

Vermeldenswaardig in dat verband is het pilootproject dat opgezet wordt op de gronden gelegen aan de Dokter Veeckmanslaan te Wilrijk. In samenwerking met de Vlaams Bouwmeester wordt onderzocht hoe stadsverdichting op een kwaliteitsvolle manier kan uitgevoerd worden, met creatie van nieuwe woongelegenheden, maar waarbij tegelijkertijd de open ruimte en groen maximaal gevrijwaard blijft, een oplossing gevonden wordt voor mobiliteit, om niet te spreken over de beperking van nadelige effecten zoals geluidshinder.

Dat het niet altijd business as usual moet zijn, blijkt ook uit de ontwikkelingen in de Cadixwijk, waarbij men pioniert met deze nieuwe woonvormen.

De continuïteit van lopende projecten wordt gegarandeerd door een kwalitatieve aanpak, met oog voor beeldkwaliteit, verantwoorde architecturale inzichten, waar mogelijk met de nodige accenten voor duurzaamheid, milieu- en ecologisch verantwoord, energiezuinig, state of the art-technieken en dat alles binnen de opgelegde budgettaire beperkingen. Volgende bloemlezing aan voorbeelden vormen slechts een topje van de ijsberg: Slachthuissite – Brownfieldconvenant, ontwikkeling fase 2 Kievit, Falcon – Zeemanshuis, restauratie Neerhoeve, ...

Ook organisatorisch is er een continu streven naar optimalisatie, niet enkel binnen de eigen organisatie maar ook stadsbreed, geïllustreerd door onder andere de voorbereiding van de inkanteling van het autonoom gemeentebedrijf Stadsplanning.

In eigen naam dank ik de directie en de medewerkers van AG Vespa voor hun tomeloze inzet om de stad mee te helpen vormgeven. Bovenal prijst de stad zich gelukkig dat zij met een partner als AG Vespa de uitdagingen van de toekomst kan aanpakken. 

Rob Van de Velde

Voorzitter AG Vespa