Stad aan het water in 2020

Speeltuin aan de Binnenvaartstraat
De speeltuin aan de Binnenvaartstraat © AG Vespa
links naast tekst
content

Eilandje

Cadixwijk

De herontwikkeling van de Cadixwijk werd voortgezet met specifieke aandacht voor volgende projecten.

  • De ontwerp- en ontwikkelingswedstrijd voor bouwblok A4 voor innovatief gestapeld gezinswonen werd georganiseerd en afgerond. Het project is toegewezen aan Dethier i.s.m. Bulk architecten en General Architecture.
  • Het ontwerpteam Happel Cornelisse Verhoeven is aangesteld om de verkavelingsprincipes voor een gezinsvriendelijk duurzaam woonproject volgens het Antwerps Woonmodel op bouwblok B1 en C1 uit te werken alsook om aansluitend een bouwproject te realiseren binnen dit kader.
  • Het stadsproject Noorderpershuis en bouwblok B2 is goedgekeurd. De nodige ontwerprichtlijnen voor de schoolontwikkeling op bouwblok B2 zijn uitgeklaard en worden vertaald in een verkavelingsplan en een projectdefinitie.
  • Het openbaar domein in de wijk is verder aangelegd: de Rigastraat, Genuastraat, Portostraat, Piraeusstraat, Binnenvaartkade en de Kempischdok-Westkaai, Houtdok Zuidkaai, Vlissingenstraat de verlaagde kade aan het Kempisch dok zijn volledig klaar.
  • Het Kempenplein werd tijdelijk aangelegd in afwachting van de toekomstige ontwikkelingen.
  • Het definitieve ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan de New Yorkkaai Zuid en de nieuwe Tallinnstraat is goedgekeurd. De bouwaanvraag werd ingediend.

Innovatieve Stadshaven

  • Voor het Mexico-eiland en Steenborgerweert werd onder de noemer Innovatieve Stadshaven verder gewerkt aan een globale verfijning van de ruimtelijke structuur en werden, in samenspraak met partners, de mogelijke toekomstrichtingen afgetoetst.
  • De visievorming en verdere verfijning voor Kempeneiland werd voorbereid. Architectuurplatform – DuSS – Mark Brearly is aangesteld om deze zone verder uit te werken als katalysator voor het gebied, rekening houdende met de aflopende concessies in 2024.
  • Het pilootproject, de bouwhub op Kempeneiland, is afgerond en een evaluatie ervan geeft interessante inzichten voor de deelnemende actoren, de stad Antwerpen en AG Vespa. Een nieuw pilootproject werd voorbereid om plaats te bieden aan jonge, innovatieve ondernemers.
  • De eigendomsoverdrachten van een volgende fase op het Eilandje van het Havenbedrijf naar de stad Antwerpen zijn volbracht. Kempeneiland en Asiadok Oostkaai zijn overgedragen aan de stad, het beheer is opgenomen door AG Vespa.
Droogdokkensite met zicht op de gebouwenclusters en de droogdokken
Luchtfoto van de droogdokken © Seppe Koop
rechts van tekst
content

Scheldekaaien

Droogdokkeneiland

Het programma voor de herontwikkeling van de Droogdokkensite tot een maritieme belevingssite is voorbereid. Centrale opdracht is beleving, kennisoverdracht, presentatie en behoud van maritiem, haven- en industrieel erfgoed met een blik op de toekomstige (duurzame) haven.

Rijnkaai

De noodzakelijke instandhoudingswerken aan de Waagnatieloods werden opgestart, de concessie Waagnatie werd toegewezen en de overeenkomst met Mobiliteit en Parkeren Antwerpen werd verlengd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Friendshipsite is in opmaak.

Loodswezensite

De procedure voor de aanstelling van een ontwerpteam voor het openbaar domein en een monument en memoriaal ter nagedachtenis van de slachtoffers van WO II is gelanceerd. De marktbevraging voor restauratie en herbestemming van de monumenten werd voorbereid. Een haalbaarheidsstudie en de basis voor een samenwerking met Mobiliteit en Parkeren Antwerpen voor de realisatie van een ondergrondse parking werden uitgewerkt.

De reis die de verschillende onderdelen van het ponton hebben afgelegd van staalatelier via sluizen en de haven naar de Scheldekaaien aan het Steenplein © AG Vespa - Jasper Léonard
links naast tekst
content

Sint-Andries en Zuid

We wonnen met de vernieuwde Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid de prijs publieke ruimte 2020. Die prijs wordt uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte en is een onderscheiding voor de beste openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel. De herwerking van het definitieve ontwerp voor fase 2 is goedgekeurd en de vergunningsaanvraag is ingediend.

Gedempte Zuiderdokken

De heraanleg van het openbaar domein voor de eerste fase van het park (Steendok) en de heraanleg van de Vlaamsekaai en Waalsekaai is opgestart.

Centraal deel

De werken aan het nieuwe cruiseponton zijn zo goed als uitgevoerd. Er is gestart met het schetsontwerp van de kaaien, inclusief de haalbaarheidsstudie rond de verdiepte kaaiweg. Delen van de archeologische oude Burchtzone zijn blootgelegd voor onderzoek en integratie in ontwerp. Het restauratiedossier voor de wandelterrassen en beschermde hangars is opgestart. De mogelijkheden voor het realiseren van vergroening op het zuidelijke wandelterras, de ‘Kaailine’, zijn onderzocht en in beeld gebracht, als voorbereiding op het ontwerp en de uitvoering.

Nieuw Zuid

Het schetsontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein is goedgekeurd. Er komt een park met een stadsbos, paviljoenen en ruimte om er te spelen en te verblijven.

Blue Gate Antwerp

Voor Blue Gate Antwerp werd in 2020 verder gewerkt aan de tweede fase van de sanering van de terreinen en de aanleg van nieuwe infrastructuur. BlueChem opende in het voorjaar haar deuren. Ook de realisatie van BlueApp, pre-incubator van de UA voor duurzame chemie, is van start gegaan. Er werd gebouwd aan een vestiging voor DHL Express en ook de realisatie van de logistieke zone staat in de startblokken.

Voor de actieve Petroleumcluster werd gestart met de opmaak van een ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein. Ook werd onderzoek gedaan naar de daar aanwezige verontreiniging in functie van sanering. Er werd eveneens verder gewerkt aan de sanering van de naast het projectgebied gelegen Leigracht, die een belangrijke hydrologische functie heeft voor het gebied.