Stad aan het water in 2019

De heraangelegde Houtdok-Zuidkaai met ligplaatsen voor woonboten © AG VESPA - Bart Gosselin
De heraangelegde Houtdok-Zuidkaai met ligplaatsen voor woonboten © Bart Gosselin
links naast tekst
content
Eilandje

Cadixwijk

De herontwikkeling van de Cadixwijk werd voortgezet met specifieke aandacht voor volgende projecten.

  • De heraanleg van de Houtdok-Zuidkaai met de woonbootcluster werd afgerond. De voorbereiding voor verdere inname van de woonbootcluster is na overdracht naar AG Vespa opgestart.
  • De uitvoering van de werf ‘Binnenstraten Cadix’ is gestart. De projectvoorbereidingen voor de heraanleg van fase 2 van het Schengenplein en fase 1 van de New Yorkkaai zijn in uitvoering.
  • De haalbaarheidsstudie voor de renovatie van de Kempische brug is afgerond.
  • De evaluatie van de afgelopen ontwikkelingen is gebruikt om de ontwikkeling van de volgende bouwblokken op te starten.
  • De verkoopprocedure voor bouwblok B6' op de hoek van de Londenstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai is doorlopen.
  • Voor de bouwblokken aan het Houtdok (B1 en C1) is de ontwerpprocedure opgestart.
  • Het stadsproject Noorderpershuis is uitgetekend. Het wordt een combinatie van de renovatie van het Noorderpershuis en de ontwikkeling van een school en woningen. Dat resulteert in verschillende uitvoeringsprojecten.
Het Mexico-eiland en het Albertkanaal maken deel uit van de Innovatieve Stadshaven
Een deel van de Innovatieve Stadshaven © Bart Gosselin
rechts van tekst
content

Montevideowijk

In 2019 kreeg de herontwikkeling van de Montevideowijk verder vorm met de herontwikkeling van de Montevideopakhuizen, de heraanleg van het openbaar domein Montevideo noord (inclusief het Limaplein) en de voorbereiding van de herontwikkeling van Necap.

In 2019 is het stadsontwerp Friendshipsite binnen de ontwikkeling van de Rijnkaai opgemaakt, inclusief de vertaling van het stadsontwerp in een RUP Friendshipsite, waarbij de start- en procesnota midden 2019 is goedgekeurd.

Innovatieve Stadshaven

De visievorming voor de tweede ontwikkelingsfase van het Eilandje en Steenborgerweert onder de noemer Innovatieve Stadshaven is na opmaak en goedkeuring in juli 2018 verder uitgewerkt in de eerste concrete acties en deelprojecten. Het studietraject resulteerde in enkele pilootprojecten, zoals stadsdistributie over water (Kempeneiland en/of omgeving Albertkanaal) en het innovatiedok met test- en makerspaces op het Kempeneiland-Asiadok (onderzoekstraject opgestart). Samenwerkingsverbanden met het Havenbedrijf zijn in 2019 opgezet. De volgende eigendomsoverdrachten op het Eilandje van het Havenbedrijf naar de stad zijn voorbereid.

Iemand van het ontwerpteam is in gesprek op het Sint-Annaveer over het nieuwe ontwerp van het centraal deel van de Scheldekaaien
Het tiendaagse participatiemoment 'Driewerf Hoera!' vond onder andere plaat op het Sint-Annaveer tussen Linkeroever en Rechteroever © Sepp van Dun
links naast tekst
content
Scheldekaaien

Droogdokkeneiland

In 2019 is voor de Droogdokkensite een gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan Droogdokkeneiland opgestart in functie van de inplanting van het Havenbelevingscentrum. De contacten met de provincie Antwerpen voor het Havenbelevingscentrum zijn voortgezet. In afstemming met het nieuwe bestuursakkoord is het programma voor de site bijgesteld.

Rijnkaai

In 2019 is voor de ontwikkelingen in de kaaizone Rijnkaai de marktbevraging voor een nieuwe concessieovereenkomst voor de Waagnatiesite gepubliceerd.

Loodswezensite

In 2019 is de definitieve herbestemming van het Loodswezen verder bestudeerd en opgestart (restauratiedossier, gebiedsontwikkeling, parking). Met de nv Vlaamse Waterweg is afgestemd over de kaaimuurstabilisatie.

Centraal deel

In 2019 zijn de werken voor het cruiseponton samenhangend met de werken voor de kaaimuurstabilisatie door De Vlaamse Waterweg nv voortgezet. De visievorming van de toekomstige heraangelegde kaaivlakte is ook voortgezet waarbij een multidisciplinair team door middel van een conceptsubsidie een schetsontwerp opmaakt van het centrale deel van de Scheldekaaien, op basis van het bestaande masterplan Scheldekaaien. Het tiendaagse participatiemoment 'Driewerf Hoera!' op het terrein heeft dit traject naar buiten gebracht en voor input gezorgd. Er is een haalbaarheidsstudie opgestart voor de ongelijkvloerse kruising van de Via Sinjoor en de Kaaiweg ter hoogte van de Suikerrui.

De heraangelegde Scheldekaaien in het deelgebied Sint-Andries en Zuid
De heraangelegde kaaivlakte Sint-Andries en Zuid © Frederik Beyens
rechts van tekst
content

Sint-Andries en Zuid

In 2019 is de aanleg van de kaaivlakte Sint-Andries en Zuid, van de Scheldestraat tot aan de Namenstraat, afgerond. Fase 1 van de kaaiweg Sint-Andries en Zuid (Kaaiweg Zuid) is in 2019 gerealiseerd.

Gedempte Zuiderdokken

Voor de eerste fase van de bovengrondse heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken (de afwerking van het dak van parking Steendok en de aanleg van het Waterpoortplein en een deel van de Waalsekaai) is op basis van het in 2018 goedgekeurde definitieve ontwerp de omgevingsvergunning verkregen en gestart met de opmaak van het uitvoeringsdossier. In 2019 is een dading gesloten met de buurt over de in 2018 stilgelegde werken aan de ondergrondse parking Steendok en zijn de plannen, waar nodig, aangepast.

Blue Gate Antwerp

Voor Blue Gate Antwerp zijn in 2019 via de publiek-private samenwerking de werken aan de aanleg van de nieuwe infrastructuur fase 1 afgerond (nieuwe wegenis, brug over groene corridor en gedeelte groene corridor). De tweede fase van de saneringswerken is aangevat. Van de eerste gebouwen is de realisatie van BlueChem op het terrein gestart. Ook DHL nam de beslissing om zich te vestigen op de site. De BP-site werd verkocht voor de realisatie van een Maritieme Campus.