Stad aan het water in 2018

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
De Cadixwijk op het Eilandje
links naast tekst
content
Eilandje

Cadixwijk

De herontwikkeling van de Cadixwijk werd voortgezet met specifieke aandacht voor volgende projecten.

  • De aanleg van het Schengenplein en de heraanleg van Houtdok Zuidkaai met de woonbootcluster werd gerealiseerd.
  • De projectvoorbereidingen voor de heraanleg van de binnenstraten van de Cadixwijk en het Schengenplein (fase 2) en New Yorkkaai (fase 1) zijn lopende.
  • De haalbaarheidsstudie voor de renovatie van de Kempische brug werd afgerond.
  • De evaluatie van de afgelopen ontwikkelingen werd gebruikt om de ontwikkeling van twee volgende bouwblokken op te starten.
  • De ontwikkeling van de reeks bouwblokken aan het Houtdok wordt voorbereid.
  • Een stadsproject voor de omgeving van het Noorderpershuis werd opgestart waarbij onder andere een nieuwe basisschool en secundaire school in de Cadixwijk wordt geïntegreerd.

Montevideo Noord

In 2018 kreeg ook de herontwikkeling van de Montevideowijk verder vorm: de herontwikkeling van de Montevideopakhuizen kreeg een doorstart en de straten in Montevideo Noord werden heraangelegd, net zoals het Limaplein. De Necapsite kreeg een tijdelijke invulling. In 2018 werd ook de haalbaarheidsstudie van de Montevideobrug opgeleverd.

Friendshipsite

In 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met private ontwikkelaar Cores en werd via een gezamenlijke internationale ontwerpwedstrijd een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een stadsontwerp Friendshipsite binnen de ontwikkeling van de Rijnkaai.

Eilandje fase 2

De visievorming voor de tweede ontwikkelingsfase van het Eilandje en Steenborgerweert onder de noemer ‘innovatieve stadshaven’ werd opgeleverd en goedgekeurd. Bijkomend werden ook enkele pilootprojecten opgestart.

Ligging concessie mobiele drank- en eetgelegenheid in het Droogdokkenpark
Luchtbeeld Belvédère in het Droogdokkenpark
rechts van tekst
content
Scheldekaaien

Droogdokkenpark

In 2018 werden de werken voor de eerste fase van het Droogdokkenpark, de Belvédère, gerealiseerd en werd de Belvédère feestelijk geopend.

Sint-Andries en Zuid

In 2018 werden de werken voor de heraanleg van de kaaivlakte Sint-Andries en Zuid, van de Scheldestraat tot aan de Namenstraat, opgestart. De werken van fase 1 zijn volop in uitvoering om in 2019 te worden afgerond.

Gedempte Zuiderdokken

In 2018 werd het definitieve ontwerp van de Gedempte Zuiderdokken goedgekeurd. Voor de eerste fase van de bovengrondse heraanleg (afwerking dak parking Steendok, aanleg Waterpoortplein en een deel van de Waalsekaai) werd het uitvoeringsdossier opgemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd. De werken van de parking werden echter stilgelegd en stonden on hold omwille van juridische stappen van buurtbewoners. De werken van de eerste fase konden daardoor niet worden opgestart in 2018.

Loodswezen

In 2018 verwierf AG Vespa het gebouw en werd het onderzoek opgestart naar een definitieve herbestemming van het Loodswezen passend binnen de gebiedsontwikkeling van de ruimere kaaizone. Het Loodswezen en de boeienloods kregen een tijdelijke invulling.

Schipperskwartier en Centrum

In 2018 werd voor het centrale deel van de Scheldekaaien gestart met de uitvoering van het cruiseponton samenhangend met de werken voor de kaaimuurstabilisatie door De Vlaamse Waterweg. Via een Vlaamse conceptsubsidie werd de visievorming opgestart met betrekking tot de toekomstige heraanleg van de kaaivlakte van het centrale deel.

Rijnkaai

In 2018 werd voor de ontwikkelingen op de kaaizone Rijnkaai het RUP definitief vastgesteld. De marktbevraging voor de concessie Waagnatie werd voorbereid in functie van een lancering in 2019.

Kaaizone Nieuw Zuid

De heraanleg van fase 1 van de kaaiweg, kaaiweg Zuid, werd in 2018 gestart.

Blue Gate Antwerp

In 2018 werd, na sanering van de eerste fase door BGAD nv, gestart met het bouwrijp maken van het terrein en met de aanleg van nieuwe infrastructuur (nieuwe wegenis, brug over groene corridor en gedeelte groene corridor). De realisatie van het gebouw voor de eerste vestiger, BlueChem, werd opgestart.