Privacyverklaring AG Vespa

1. Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door AG Vespa, een autonoom gemeentebedrijf met maatschappelijke zetel aan het Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, België.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De volgende persoonsgegevens worden door AG Vespa verzameld: uw voornaam en familienaam, uw adres, telefoon nummers en e-mail adres, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, IP adres en  andere informatie die u ons bezorgt, zij het  schriftelijk, in de vorm van formulieren of gesprekken of in contacten die u hebt met AG Vespa vertegenwoordigers, en die AG Vespa helpen om u te informeren of om u diensten te verlenen.

AG Vespa verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens. AG Vespa verwerkt geen persoonsgegevens van kinderen.

3. Waar bekomen we uw persoonsgegevens?

AG Vespa verwerkt persoonsgegevens die door uzelf rechtstreeks aan AG Vespa bezorgd zijn of die AG Vespa bekomen heeft naar aanleiding van het bezorgen aan u van informatie die u of uw instelling gevraagd heeft.

Op sommige plaatsen op deze website kan om uw persoonsgegevens verzocht worden om u toe te laten van bepaalde mogelijkheden te genieten die deze website biedt (zoals nieuwsbrieven). U kan ook persoonsgegevens doorgeven op de  “Contact” pagina.

Bij het bezoek van deze website kunnen we bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Voor meer informatie daarover kan u ons cookies beleid raadplegen.  

4. Welk gebruik maken we van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door AG Vespa, of door derden op vraag van AG Vespa, gebruikt worden om u de informatie te bezorgen die u van AG Vespa gevraagd hebt of waarvoor u belangstelling betoond hebt of om een contract voor te bereiden en uit te voeren dat u met AG Vespa wenst aan te gaan. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van AG Vespa of om uw bezoek aan AG Vespa te plannen.

Met alle derde dienstverleners die voor AG Vespa persoonsgegevens verwerken heeft AG Vespa een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze verwerkingsovereenkomsten bevatten waarborgen voor het gebruik en de veiligheid van persoonsgegevens die  van hetzelfde niveau zijn als de waarborgen die AG Vespa zelf verschaft. AG Vespa blijft verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die dat op haar verzoek doen.

Wij maken gebruik van derden dienstverleners voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden overgedragen behalve aan derden die ze voor rekening van AG Vespa gebruiken.

AG Vespa zal geen persoonsgegevens uit de Europese Unie uitvoeren en zal de derden waarop het beroep doet niet toestaan persoonsgegevens uit de Europese Unie uit te voeren indien dergelijke uitvoer niet gaat naar een land waarvoor de EU Commissie niet vastgesteld heeft dat het een passende bescherming biedt. Indien de EU Commissie vastgesteld heeft dat een land een passende bescherming biedt, betekent dit dat dat land een bescherming biedt die wezenlijk gelijkwaardig is aan de bescherming door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

AG Vespa verwerkt uw persoonsgegevens op één van de volgende gronden:

(a) de verwerking is noodzakelijk om u de informatie te kunnen bezorgen waarom u gevraagd hebt of om een contract voor te bereiden en uit te voeren dat u met AG Vespa wenst aan te gaan;

(b) ons gerechtvaardigde belang bij de normale werking van de onderneming zolang uw belangen of rechten niet zwaarder wegen.

6. Het bewaren van uw persoonsgegevens

AG Vespa zal uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan: (i) nodig voor het doel waarvoor die gegevens verwerkt worden, (ii) nodig om AG Vespa toe te laten haar wettelijke verplichtingen na te komen, (iii) nodig om klachten of verzoeken om inlichtingen te beantwoorden.

Persoonsgegevens die u zelf aan AG Vespa hebt bezorgd  naar aanleiding van een verzoek tot informatie of het inschrijven op een nieuwsbrief zal slechts tot één jaar na dat verzoek worden opgeslaan of tot één jaar na het beëindigen van het abonnement op de nieuwsbrief.  

7. Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kan nadere informatie vragen over de persoonsgegevens die we van u houden. AG Vespa geeft u toegang tot uw persoonsgegevens om deze nauwkeuring en actueel te houden. Indien u wilt dat AG Vespa deze gegevens corrigeert of wist of de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, of indien u zou willen weten of AG Vespa al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt, indien u toegang tot uw persoonsgegevens wilt of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wenst uit te oefenen of uw toestemming tot de verwerking wenst in te trekken, gelieve ons hier te contacteren.

9. Vragen en klachten

Indien u andere vragen hebt of indien u een inbreuk vermoedt door AG Vespa op de privacywetgeving of op andere regelen die uw persoonsgegevens beschermen,  dan kan u AG Vespa contacteren op volgend adres: AG Vespa – Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, agvespa@antwerpen.be.

Indien u vindt dat AG Vespa uw klacht niet naar behoren behandelt, dan kan u klacht indienen bij de  Belgische Privacy Commissie :

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission@privacycommission.be

 

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een officieel document van AG Vespa. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. AG Vespa kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie. De e-mails en bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn.