Ontwikkeling van bedrijventerrein Blue Gate Antwerp schiet in hogere versnelling

Kris Peeters, Vlaams minister-president, Philip Heylen, voorzitter Blue Gate Antwerp nv, Rob Van De Velde, bestuurder Blue Gate Antwerp nv, en Dirk Theuns, CEO van Atab stelden de vooruitgang en de realisaties voor op een persconferentie.Blue Gate Antwerp wordt verder ontwikkeld tot een eco-effectief watergebonden bedrijventerrein. Het project is een samenwerking van stad Antwerpen en het Vlaams gewest. Voor beide is dit een prioritair project. Blue Gate Antwerp moet Antwerpen extra ruimte geven om te ondernemen. De stad rekent op nieuwe innovatieve bedrijven die de Antwerpse economie een impuls geven.  Ook voor Vlaanderen is Blue Gate Antwerp een paradepaardje. Het innovatieve profiel van Blue Gate Antwerp past perfect in het Nieuw Industrieel Beleid van het Vlaams Gewest.

Om dat watergebonden karakter voluit te laten spelen, is de bouw van een nieuwe kaaimuur gestart. “Voor de logistieke zone investeert Vlaanderen in de grondige renovatie van een kademuur over een lengte van 200 meter,” zegt minister-president Kris Peeters. “Op die manier willen we de Schelde valoriseren en zo veel mogelijk goederen langs de rivier aanleveren. Vervoer over het water is immers duurzamer dan vervoer over de weg en heeft ook minder last van congestie.”

Waterwegen & Zeekanaal heeft al een aannemer aangewezen. De kaaimuur zal vanaf 2015 binnenvaartschepen kunnen ontvangen. In eerste instantie zal de kaaiterminal gebruikt worden voor aan- en afvoer van bouwmaterialen voor de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp en omliggende bouwprojecten zoals de Scheldekaaien.

In een volgende fase zal de kaaimuur de poort zijn naar de logistieke zone van Blue Gate Antwerp. Om die zone efficiënt te kunnen ontwikkelen, heeft Blue Gate Antwerp nv een akkoord gesloten met Atab nv, producent van dak- en waterdichtingsproducten. De buitenopslag van Atab wordt verplaatst naar onderaan het Atab-terrein. Tegelijkertijd neemt Atab een optie op een extra stuk grond om later uit te breiden. Atab is immers in volle ontwikkeling naar een meer duurzame productie en sluit daarom graag aan bij Blue Gate Antwerp. Deze optie is meteen de eerste concrete marktrealisatie van Blue Gate Antwerp nv.

Actie op het terrein

Om de ontwikkeling mogelijk te maken, heeft Blue Gate Antwerp  heel wat voorbereidende studies gedaan. Recent werden drie belangrijke stappen gezet. Het project-MER (milieueffectenrapport) wordt weldra opgeleverd. Met OVAM werd een akkoord bereikt over een beschrijvend bodemonderzoek en over een BATNEEC-studie. In die laatste studie wordt bepaald welke saneringsmethoden er gebruikt mogen worden en welke saneringsnormen er gehaald moeten worden.

Tegelijkertijd lopen de onderhandelingen over een publiek private samenwerking (PPS) verder. In 2015 moet één consortium uit de huidige kandidaten gekozen kunnen worden.

Ook belangrijk is de principiële toezegging van Infrabel en NMBS Holding om circa 7 hectare spoorbundel te verkopen aan Blue Gate Antwerp. De onderhandelingen om dit te concretiseren, zijn lopende. Daardoor wordt het mogelijk om het arresthuis op en rond het huidige Petroleum Zuid te vestigen.

Op de site zelf is het voorbereidingswerk alvast gestart. De gebouwen van het failliete International  Oil werden gesloopt, met subsidies van het Vlaams Gewest.

“Het oude Petroleum Zuid is een historisch belangwekkende site,” zegt Rob Van De Velde, schepen ruimtelijke ordening en bestuurder Blue Gate Antwerp nv. “Antwerpen was lang de grootste Europese petroleumhaven. De site draagt nog steeds de herinnering van dat roemrijke verleden. Dat willen we niet wegvegen met de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp.” Daarom sloot Blue Gate Antwerp een erfgoedconvenant af die het behoud van erfgoed vastlegt. Het APC-gebouw van International Oil werd zo gered van de sloop. Het magazijn met grote erfgoedkundige waarde zal gerenoveerd worden en in de toekomst een nieuwe functie krijgen. Daarnaast worden onder andere de petroleumpier, een deel van de bovengrondse pijpleidingen en een aantal opslagtanks behouden. Zo blijft het moderne Blue Gate Antwerp het oude verhaal van Petroleum Zuid vertellen.

Vlaams en stedelijk geld voor Blue Gate Antwerp

“In de  investeringsbegroting van stad Antwerpen, die eind deze maand aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is een bedrag van 11,5 miljoen euro voorzien die moet dienen voor de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp,” zegt Philip Heylen, schepen voor Economie en voorzitter Blue Gate Antwerp nv. “Aanvullend is er 4 miljoen euro voorzien voor een participatie in BlueChem, een incubator voor duurzame chemie die op Blue Gate Antwerp gevestigd kan worden.” Voor BlueChem wordt een business model ontwikkeld in samenwerking met essenscia Vlaanderen en Fisch (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry). Dit gebeurt met subsidies van Agentschap Ondernemen, in het kader van een call ‘Fabriek voor de Toekomst’.

Ook Vlaanderen voorziet heel wat investeringsgelden voor Blue Gate Antwerp. Er werden gronden aangekocht van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur voor een bedrag van 6 miljoen euro. In het kader van het subsidiebesluit bedrijventerreinen kunnen ontwikkelingskosten van de site tot 85% gesubsidieerd worden door Agentschap Ondernemen. Via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV staat 10 miljoen euro klaar om te participeren in het project. Voor de hoger genoemde grondruil van Atab is 1,8 miljoen vanuit Vlaanderen voorzien. De nieuwe kaaimuur wordt binnen de 80/20 subsidieregeling voor kaai-infrastructuur gebouwd. Tenslotte gebeurde de sloop van International Oil met Vlaamse subsidies.