Conceptontwerp Ringpark Groene Vesten is klaar

Er is een conceptontwerp voor het Ringpark Groene Vesten. Dat park zal, op de grondvesten van de vroegere Brialmont-omwalling, bestaande en nieuwe ‘Vestenparken’ aan elkaar rijgen. Wadi’s, infiltratiezones en waterbuffers zorgen er voor een robuuste waterhuishouding. Een afwisseling tussen schermen en bermen, die zo dicht mogelijk tegen de Ring liggen, draagt bij tot een beter lucht- en geluidsklimaat. Zachte verbindingen vormen aangename en veilige routes vanuit de wijken naar het park. Ten slotte wordt het Ringfietspad geoptimaliseerd door het te voorzien van veilige en comfortabele ongelijkvloerse kruisingen en door voldoende ruimte te geven aan alle gebruikers.

Ringpark Groene Vesten is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het station Antwerpen-Zuid tot aan het knooppunt met de E34/E313 op de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van deze zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad.

Ring van Vestenparken

Het ontwerpteam grijpt terug naar de vroegere Brialmont-omwalling als inspiratie voor het nieuwe Ringpark Groene Vesten. Het glooiende landschap tussen geluidsbermen, schermen en wadi’s geeft, net als de vroegere omwalling en verdedigingsgrachten tussen stad en daarbuiten, een uniek karakter aan het Ringpark waarin nieuwe en reeds bestaande ‘Vestenparken’ en verbindende parkzones elkaar afwisselen.

De bermen en schermen doorheen het Ringpark worden zo dicht mogelijk tegen de Ring geplaatst. Zo vergroot niet enkel het effect ervan op het lucht- en geluidsklimaat in de achterliggende wijken en parken, maar komt er lokaal extra parkruimte bij. Voor de eerstelijnsbebouwing en de groene zones het dichtst tegen de Ring streeft het ontwerpteam dezelfde geluidskwaliteit als het Stadspark in het centrum van Antwerpen na.

Slimme investeringen

Met het oog op een toekomstige overkapping moeten er nog heel wat aanpassingen gebeuren aan de huidige Ring. Ook de ruimte die de snelweg vandaag inneemt, zal daardoor veranderen. Het ontwerpteam houdt er in hun ontwerp rekening mee dat een deel van het Ringpark Groene Vesten zal worden aangepast aan de overkapping. Daarbij wordt steeds de afweging gemaakt tussen duurzame investeringen in het permanente deel van het park, en tijdelijke ingrepen die noodzakelijk zijn om op korte termijn heel wat mensen een betere omgevingskwaliteit te geven. Door slim met die investeringen om te gaan, kunnen ze later hergebruikt worden in een andere toepassing op of naast het dak van de Ring.

Aangename en veilige verbindingen met de wijken

Het Ringpark zorgt niet enkel voor een verbinding langs de Ring, ook de verbindingen naar de wijken errond en naar de beide kanten van de Ring spelen een belangrijke rol in het ontwerp. Via een netwerk van ‘nerven’, of zachte verbindingen, kunnen bewoners van de omliggende wijken op een aangename en veilige manier het park of de overzijde van de Ring bereiken.

Het conceptontwerp geeft een eerste indicatie van hoe dat netwerk van nerven kan doorlopen tot diep in de wijken. De stad Antwerpen bekijkt samen met de betrokken districten hoe de uitwerking ervan verder kan opgenomen worden binnen hun eigen werking.

Een Ringpad voor alle parkgebruikers

Een belangrijke verbinding doorheen het Ringpark is het bestaande Ringfietspad. Dat wordt door het ontwerpteam omgevormd tot een breed en comfortabel Ringpad, als een hoogwaardige verbinding rond de stad. Door het zo dicht mogelijk naast de bermen en schermen te plaatsen, vormt het geen barrière in of naar het park.

Op verschillende plekken zorgen nieuwe verbindingen onder of over de autowegen dat het Ringfietspad extra aantrekkelijk wordt voor fietsers en voetgangers. Bestaande onderdoorgangen worden waar mogelijk verbreed zodat naast fietsers ook voetgangers en de lokale fauna uit de Ringzone hier kunnen passeren. Ook worden er zoveel mogelijk ecologische barrières en knelpunten weggewerkt, zodat de unieke bestaande habitats en rijke biodiversiteit langs de Ring verder kunnen uitbreiden en groeien.  

 Voorstel ligging Ringpad doorheen het Ringpark Groene Vesten met aanduiding van huidige en nieuwe onderdoorgangen of bruggen om de autowegen te kruisen © BUUR - LATZ - GREISCH - S333 ontwerpteam Ringpark Groene Vesten
Voorstel ligging Ringpad doorheen het Ringpark Groene Vesten met aanduiding van huidige en nieuwe onderdoorgangen of bruggen om de autowegen te kruisen © BUUR - LATZ - GREISCH - S333, ontwerpteam Ringpark Groene Vesten

Input en feedback welkom

Niet alleen experten en ontwerpers kunnen dit nieuwe Ringpark vorm geven, ook de Antwerpenaar kan tijdens het ontwerpproces input en feedback geven op deze plannen. Vanaf 2 november 2020 kunnen alle geïnteresseerden hun feedback op dit conceptontwerp geven op het online participatieplatform. Op belangrijke en drukke knooppunten in en rond het toekomstige Ringpark Groene Vesten kunnen buurtbewoners en passanten op grote infopanelen meer informatie terugvinden over het plan.

Het college van de stad Antwerpen nam kennis van dit conceptontwerp, dat nu wordt voorgelegd voor advies aan de betrokken districtsraden (Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne).

Van conceptontwerp naar landschapsontwerp

Het ontwerpteam gaat met alle feedback aan de slag om het conceptontwerp verder uit te werken naar een landschapsontwerp dat uit verschillende, los van elkaar uit te voeren, delen of zones zal bestaan. Daarin worden de verschillende parken, verbindingen en verblijfsruimtes verder uitgewerkt, gebudgetteerd en voorzien van een mogelijke invulling of programma. In een volgende stap wordt gekeken welke delen of zones uitgevoerd kunnen worden binnen het beschikbare leefbaarheidsbudget en volgt de verdere concrete invulling ervan. In het voorjaar 2021 wordt deze fase van het landschapsontwerp afgerond.

De Grote Verbinding

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt Antwerpen aan haar internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Zo wordt gezorgd voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schonere lucht, en worden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring verbonden.

De afgelopen jaren hebben de Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen en Lantis samen met de intendant voor de Oosterweelverbinding de plannen vormgegeven. Tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk lokaal talent aan het werk gezet.

Conceptontwerp Ringpark Groene Vesten © BUUR - LATZ - GREISCH - S333, ontwerpteam Ringpark Groene Vesten
Het conceptontwerp van het Ringpark Groene Vesten © BUUR - LATZ - GREISCH - S333, ontwerpteam Ringpark Groene Vesten

Gerelateerd

De stop 'Mastvest' van de Expeditie Groene Vesten © AG VESPA
Nieuws

Ga op expeditie door het Ringpark Groene Vesten

Expeditie Groene Vesten is een kunsttraject in openlucht langs beide kanten van de Ring. Je ontdekt 37 kunstwerken op 20 locaties doorheen het Ringpark Groene Vesten. Zo ontdek je het park en krijg je een zicht op de toekomstige veranderingen en mogelijkheden van dit gebied.

De Ringzone © Luchtfotografie Henderyckx
Nieuws

Kom naar de eerste Ringdag Groene Vesten

Dit jaar start de uitwerking van het ontwerp van het Ringpark Groene Vesten: de nieuwe groene ruimte langs de Ring van aan het Zuidstation tot aan het Rivierenhof. Kom op 4 maart kennismaken met het ontwerpteam, krijg meer informatie over de stappen die we gaan zetten en laat jouw stem horen!…

De Ringzone © Luchtfotografie Henderyckx
Nieuws

Ontwerpteams Ringpark Groene Vesten en Ringpark West bekend

De ontwerpteams van Ringpark Groene Vesten en Ringpark West zijn bekend: BUUR-Latz-Greisch-S333 in samenwerking met Antea en Levuur voor Ringpark Groene Vesten en DE URBANISTEN-OMGEVING-COBE voor Ringpark West.