Stopzetting project Kielsevest

Het college keurde de stopzetting goed van het ontwikkelingsproject voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne met kantoorruimte op de hoek van de Kielsevest en de Singel. De brandweer zoekt al geruime tijd een nieuwe locatie in het zuiden van de stad, onder meer om de huidige, verouderde kazerne aan de Paleisstraat te vervangen. Maar door nieuwe inzichten in de waterproblematiek blijkt de bouw aan de Kielsevest op een aanvaardbare termijn niet langer haalbaar. De stad laat nu een haalbaarheidsstudie uitvoeren die bekijkt of de brandweerkazerne kan ondergebracht worden in één van de kantoorgebouwen aan de Emiel Vloorsstraat, waaruit Digipolis binnenkort verhuist.

Eind 2021 startte AG Vespa met de voorbereidende werken voor de bouw van een brandweerkazerne voor Brandweer Zone Antwerpen op de hoek van de Singel en de Kielsevest. Het gebouw zou ook kantoren en een commerciële ruimte krijgen. Maar een actualisatie van de waterkaarten dwong de betrokken partijen tot een herevaluatie. Nieuwe waterkaarten tonen aan dat de kans op overstromingen op de Kielsevest mogelijk groter is dan voorzien op de kaarten die gehanteerd werden tijdens de vergunningsaanvraag. Daardoor zijn extra studies en maatregelen, zoals de aanleg van een groot bufferbekken voor dit gebied, mogelijk noodzakelijk, waardoor de bouw van de kazerne jaren vertraging zou oplopen.

Perceel Kielsevest in Ringstadproject

De toekomstige ontwikkeling van deze site aan de Kielsevest wordt meegenomen in de uitwerking van een Ringstadproject. In samenwerking met de stadsbouwmeester wordt deze site -gelegen aan de overzijde van het toekomstige Pomppark- bekeken in het ruimere perspectief van een Ringstadproject. Er wordt gewerkt aan een grondige oplossing voor de bestaande waterproblematiek van de Brederodewijk. Tegelijkertijd worden de verdere ruimtelijke mogelijkheden van heel deze site - inclusief de parking aan de Desguinlei onderzocht.

Haalbaarheidsstudie Digipolis

Voor de bouw van een brandweerkazerne Post Zuid kijkt de stad nu naar de site van Digipolis aan de Emiel Vloorsstraat. Digipolis verlaat op termijn de site en neemt intrek in Den Bell, het administratief gebouw van de stad Antwerpen. De Digipolissite bestaat momenteel uit twee kantoorgebouwen met een ondergrondse en een bovengrondse parking.

De stad besloot in samenspraak met Brandweer Zone Antwerpen om een haalbaarheidsstudie voor deze locatie op te starten. In tussentijd blijft de huidige kazerne in de Paleisstraat in gebruik als Post Zuid, waar alvast enkele noodzakelijke en grondige onderhoudswerken gepland zijn om de leef- en werkomstandigheden voor de brandweerploegen te verbeteren.

Tags