Stad aan het water 2016

Cadixwijk Eilandje © Patrick Henderyckx
Cadixwijk Eilandje © Patrick Henderyckx
links naast tekst
content

Eilandje

In het kader van Wijk aan het Water werd de havenbevoegdheid verder overgedragen aan de stedelijke havendienst. De kaai-infrastructuur werd in overleg met het gemeentelijk havenbedrijf verder voorbereid en opgevolgd. De kaaimuur van het Kattendijkdok is gerestaureerd en de nieuwe inrichting van Houtdok-Zuidkaai is voorbereid voor uitvoering in 2017.

Cadixwijk

De herontwikkeling van de Cadixwijk is voortgezet. De heraanleg van de Kattendijkdok-Oostkaai is in 2016 grotendeels voltooid. De aansluiting op de Mexicobruggen en de Londenstraat wordt afgewerkt in het voorjaar van 2017.

De heraanleg van het Wijkplein Cadix is gestart. In 2017 wordt het oostelijke deel van het Wijkplein Cadix en de Napelsstraat opgeleverd.

Het Noorderpershuis werd aangekocht van het Havenbedrijf. De gebouwen zullen na een grondige renovatie bij voorkeur een publieksgerichte functie krijgen.

 

Montevideo Noord

De Montevideowijk wordt voort afgewerkt. Het definitief ontwerp voor het openbaar domein is goedgekeurd, de bouwaanvraag is ingediend in mei 2016. Die wordt begin 2017 verwacht.

Eilandje fase 2

Er werden denkdagen georganiseerd waar samen met verschillende instanties en stedelijke diensten werd nagedacht over het toekomstperspectief voor de tweede ontwikkelingsfase van het Eilandje. Het gebied omvat het Mexico-eiland, het Kempeneiland, de landstrip tussen de Noorderlaan en het Asiadok en de omliggende watervlakken. Innovatieve stadshaven is als werktitel gekozen om in 2017 verder uit te werken.

Wedstrijdontwerp Gedempte Zuiderdokken © Tractebel, ADR architectes sarl en Georges Descombes
Wedstrijdontwerp Gedempte Zuiderdokken © Tractebel, ADR architectes sarl en Georges Descombes
rechts van tekst
content

Scheldekaaien

Droogdokkenpark

Met het Droogdokkenpark zal een grootstedelijk park met een natuurlijke getijdenoever worden gerealiseerd. De werken zijn in 2016 gegund door nv Waterwegen en Zeekanaal en zullen aanvangen in 2017 zodra de bouwvergunning is verleend.

Sint-Andries en Zuid

Het uitvoeringsdossier voor de heraanleg van Sint-Andries en Zuid is gepubliceerd. De start van de heraanleg is gepland voor het midden van 2017. De werken zullen ongeveer 1,5 jaar duren.

Gedempte Zuiderdokken

Voor de herinrichting van het publiek domein van de Gedempte Zuiderdokken is een ontwerpbureau aangesteld. De opmaak van het schetsontwerp is in 2016 gestart.

Loodswezen

De marktbevraging voor de aanstelling van een private partner voor de herbestemming van de Loodswezensite werd doorlopen, maar stopgezet wegens technische bezwaren door de aanwezigheid van de Waaslandtunnel en vragen over de draagkracht van de site. Het voorontwerp RUP Loodswezen werd uitgewerkt.

Rijnkaai

Voor de ontwikkelingen op de Rijnkaai zijn de besprekingen met de stakeholders in 2016 gestart.

Kaaizone Nieuw Zuid

De kaaimuurstabilisatie van de Kaaizone Nieuw Zuid is in uitvoering en wordt voortgezet in 2017.

Blue Gate Antwerp

Voor de sanering en de herontwikkeling van de terreinen op Petroleum Zuid tot het duurzaam bedrijventerrein Blue Gate Antwerp is een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS) gesloten met private partner Blue O'pen (een consortium bestaande uit 2 dochters van de DEME groep en vastgoedconsultant Bopro). Inmiddels is het bouwrijp maken van de terreinen van start gegaan. 

 

Terug naar jaarverslag 2016