Groene Singel 2016

Ontwikkelingskader Groene Singel
Ontwikkelingskader Groene Singel
links naast tekst
content

Het ontwikkelingskader Groene Singel is verder uitgebouwd. In 2016 is nauw samengewerkt met de intendant aan de leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse Ringzone.

In opdracht van de intendant is de catalogus met snel te realiseren leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone uitgewerkt. De catalogus is bedoeld voor ontwerpers die deelnemen aan de ontwerpwedstrijd van de intendant in 2017.

Vanuit de gebiedsregie Groene Singel heeft AG VESPA ook bijgedragen aan het proces van de intendant door deel te nemen aan een heel aantal (super)workshops, break-outsessies, klankbordgroepen, ...

AG VESPA leverde ook een bijdrage aan de documenten die door de intendant werden opgeleverd, zoals de ambitienota, de selectieleidraad en het bestek voor de ontwerpers, het mobiliteitsonderzoek voor de zuidelijke Ring, ...

AG VESPA heeft in 2016 ook een eerste bijdrage geleverd in functie van de hoederentiteit die door de intendant wordt beoogd als vehikel om de gronden in de Ringzone te beheren. Dat wordt gedaan in functie van de beoogde stadsontwikkeling en de realisatie van leefbaarheidsmaatregelen en de publieke ruimte op de kap.

In 2017 wordt de intensieve samenwerking voortgezet met een focus op de ontwerpwedstrijd en de verdere uitwerking van de hoederentiteit.

Luchtfoto van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok @ Patrick Henderyckx
Slachthuissite, Noordschippersdok en Lobroekdok © Patrick Hendereyckx
rechts van tekst
content

Ontwikkelingskader Singel Noord

Het ontwikkelingskader Singel Noord is verder verfijnd in continue afstemming met de verdere planvorming en uitwerking van het Oosterweelproject. Er werd ook actief deelgenomen en bijgedragen aan het ontwerpproces rond Lobroekpark dat door de intendant als casestudy werd uitgewerkt in functie van de ontwerpwedstrijd die voor de rest van de Ringzone in 2017 wordt georganiseerd.

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

In het kader van Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok heeft het ontwerpteam een voorontwerp masterplan voor de ontwikkeling van de site opgemaakt. De plan-MER studie is voortgezet en de opmaak van het RUP is opgestart.

Spoor Oost © AG VESPA - Bart Gosselin
Spoor Oost © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

Spoor Oost

Spoor Oost is geopend in april 2016. AG VESPA heeft het terrein van de NMBS aangekocht en het beheer is overgedragen aan de stad. De conceptsubsidie Spoor Oost fase 2 is opgestart en wordt in 2017 afgerond. Spoor Oost werd genomineerd voor de prijs Publieke Ruimte 2017.

Cultuurpark / Expo

De plan-MER studie werd opgestart. Voor Cultuurpark / Expo is een studiebureau een ruimtelijk raamwerk aan het uitwerken. Onderhandelingen met Artexis over de ontwikkeling zijn nog lopende.

Masterplan Park Brialmont Project Entree Grote_Steenweg © CLUSTER  Witteveen+Bos
Masterplan Park Brialmont Project Entree Grote_Steenweg © CLUSTER Witteveen+Bos
rechts van tekst
content

Landschapsprojecten Groene Singel

De landschapsprojecten Park Brialmont en Turnhoutsepoort zijn in 2016 verder uitgewerkt tot zelfstandige projecten in functie van uitvoering op korte termijn.

Park Brialmont

Voor Park Brialmont is een masterplan in opmaak om de parken Brilschans, De Villegas en Wolvenberg uit te bouwen tot een groene long voor Berchem.

Turnhoutsepoort

Aanvullend op het infrastructuurontwerp van AWV is in deze zone een landschapsontwerp opgemaakt en een concept voor de opwaardering van de poorten tot de stad met de focus op de fietspoort in de Karel Geertstraat. 

Terug naar jaarverslag 2016