Raamovereenkomst voor ruimtelijke en programmatorische haalbaarheidsstudies

luchtbeeld Kloosterstraat
Luchtfoto van een mogelijke deelopdracht binnen dit raamcontract.
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

AG Vespa moet snel kunnen schakelen bij bepaalde vragen en opdrachten in verband met de haalbaarheid van projecten. Hiervoor is dikwijls op korte termijn een gefundeerde visie nodig.  

We stellen daarom een pool van ontwerpbureaus samen die snel en efficiënt ingezet kunnen worden om deze visie te ontwikkelen.

Soorten opdrachten

De opdracht zal bestaan uit verschillende soorten deelopdrachten die qua schaal, tijdbesteding en expertise kunnen verschillen:

  • Het uitvoeren van kortlopende stedenbouwkundige onderzoeken (quick scans).
  • Het maken van haalbaarheidsstudies die toelaten verschillende ontwerpopties ruimtelijk, financieel en qua timing te vergelijken.
  • Het (ondersteunen in het) uitvoeren van scenario-onderzoek of strategisch ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en functionele draagkracht van een site of bouwblok. Dit gebeurt aan de hand van schematische maar doordachte schetsen en schetsontwerpen die de ruimtelijke samenhang en ontwikkeling van cruciale plekken aangeven en verbeelden en dit steeds in relatie tot de financiële haalbaarheid ervan.
  • Het adviseren bij en het uitvoeren van beleidsvoorbereidende taken die tot doel hebben AG Vespa te adviseren in ruimtelijke keuzes en nieuwe projecten inhoudelijk en procesmatig aan te sturen.

De plaatsingsprocedure is de openbare procedure in 1 fase voor de opmaak van een raamcontract waarbij een pool van maximaal 5 ontwerpbureaus wordt aangesteld.

Meer details vind je in de technische bepalingen. Alle documenten zijn terug te vinden op de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446341

Aanbestedende Overheid

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
www.agvespa.be

Contactpersoon

Elsebie Huybrechts
elsebie.huybrechts@antwerpen.be
03 432 83 02 of 0478 47 23 23

Indien van offertes

Een offerte wordt elektronisch ingediend via e-Tendering voor 11 uur op vrijdag 12 augustus  2022.