Haalbaarheidsstudie voor stadsproject kap Groenendaal Zuid Oost

Simulatie voor stadsproject kap Groenendaal zuid Oost
links naast tekst
content

Het stadsproject kap Groenendaal Zuid Oost is één van de Hoederentiteit-projecten binnen de visie Ringstad. De ambitie is om, minstens een eerste uitvoeringsfase van, het stadsproject samen met het Ringpark Groenendaal te realiseren. Daartoe heeft AG Vespa een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de betrokken private eigenaars Colim en Werminval, voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek.

De partijen erkennen de uitgangspunten van visie Ringstad, met name het belang van sterke en levendige randen met gemengd, stedelijk programma aan het Ringpark Groenendaal en verbindingen via nerven voor een veilige en attractieve publieke ruimte. Ook erkennen de partijen het belang van de eigen gronden hierin. Voor ze hun gronden inzetten voor dit belang, willen de partijen de haalbaarheid van een nieuwe stadsontwikkeling met inbegrip van hun hoofdactiviteiten verder laten onderzoeken. Daarbij geloven de partijen dat een samenwerking en een gedeelde aanpak voor de herontwikkeling van hun gronden meer voordelen kan opleveren dan dat elke partij de eigen grond apart ontwikkelt. De opdracht omvat de ambities en de programma's van eisen van elk van de partijen en een gedeelde, gezamenlijke ambitie voor de realisatie van een  gemengd programma met wonen en voorzieningen bijkomend aan de hoofdactiviteiten van Colim (Colruyt) en Werminval (sociaal maatwerkbedrijf).

Voorwerp van de opdracht

Het voorwerp van deze samenwerkingsovereenkomst betreft de voorbereiding en de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek op vlak van:

 • ruimtelijke haalbaarheid m.i.v. vastgoedmatige overwegingen;
 • haalbaarheid in fasering;
 • financiële haalbaarheid;

voor de herstructurering, ontwikkeling en valorisatie van de gronden van Colim, Werminval en stad Antwerpen (studiegebied) voor de realisatie van het Ringstadsproject kap Groenendaal Zuid Oost (projectgebied).

De opdracht bestaat uit volgende delen:

 • Procesbegeleiding met minstens maandelijks plenair overleg tussen partijen en opdrachtnemer;
 • Ontwerpend onderzoek i.f.v.
  • Scherpstellen en bijsturen programma’s van eisen;
  • Aftoetsen bouwvolumes, programma’s en draagkracht van het gebied in tussen- en eindfase;
  • Kritische reflectie m.b.t. projectgrens tussen Ringpark en Ringstadsproject;
 • Simultaan en iteratief financieel haalbaarheidsonderzoek;
 • Advies voor verdere samenwerking.

De opmaak van de haalbaarheidsstudie is een opdracht tegen globale prijs, indicatief 100.000 euro exclusief BTW.

Plaatsingsprocedure

Voor deze opdracht wordt een team gezocht dat bestaat uit een stedenbouwkundig ontwerper, een architect, een expert financieel advies en vastgoedrekenen, en een expert vastgoedstructurering.

De plaatsingsprocedure is een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Als gunningscriteria worden gehanteerd:

 • Prijs: 30 punten, waarvan 25 punten op totaalprijs en 5 punten op regietarief
 • Kwaliteit: 70 punten, waarvan 40 punten op plan van aanpak en 30 punten op teamsamenstelling

De planning is:

 • publicatie van de opdracht voor 15 juli 2022
 • infomoment 7 september 2022
 • indienen van de offertes 14 oktober 2022
 • presentatiemoment 26 oktober 2022
 • gunning van de opdracht voor 1 december 2022

Indienen offertes

Een offerte wordt elektronisch ingediend via e-Tendering, ten laatst op vrijdag 14 oktober 2022.

Rechtstreekse link: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452823