fbpx Verkoop projectgrond Cadix B6’ – fasering | AG VESPA
Overzichtsbeeld Cadixwijk met aanduiding perceel B6' ©Bart Gosselin

Verkoop projectgrond Cadix B6’ – fasering

Verkoop projectgrond Cadix B6’ – fasering

We verkopen een lot bouwgrond (920 m²) in de Cadixwijk op het Eilandje. Het bouwblok B6', voorwerp van deze verkoop onder voorwaarden, ligt op de hoek van het Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat.

De verkoop verloopt in 3 fases:

  1. De selectiefase kandidaat-kopers

Aan de hand van een selectieleidraad hebben we geïnteresseerde ondernemers uitgenodigd om een aanvraag tot deelneming in te dienen.  De selectiefase is afgesloten op 5 april 2019.

  1. De gunningsfase kandidaat-kopers

Momenteel loopt de gunningsfase. De geselecteerde kandidaat-kopers zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 14 juni om 12 uur. De offerte bestaat uit een uitgewerkt programmavoorstel en een financieel bod. Op basis van de ingediende offertes zullen we een voorkeursbieder aanwijzen.

  1. Aanstelling architect via ontwerpwedstrijd

Parallel met de gunningsfase in functie van het toewijzen van de grond aan een kandidaat-koper, hebben we in nauwe samenwerking met de stadsbouwmeester, een selectieleidraad (selectiefase architecten) voor architecten gelanceerd. Het is immers de bedoeling dat de stadsbouwmeester samen met AG VESPA én de voorkeursbieder een ontwerpwedstrijd organiseert met als doel een projectarchitect aan te duiden

voor het ontwerp en de uitvoering van de bouwwerken op de projectgrond. De aanstelling van een architect zal in twee fases verlopen: een selectiefase en een gunningsfase.  Voor de gunningsfase is een wedstrijdvergoeding voorzien voor de geselecteerde kandidaten.

Pas na de  ondertekening van het architectencontract tussen de laureaat van de ontwerpwedstrijd en de voorkeursbieder, zullen we overgaan tot de definitieve toewijzing van de verkoop.

Voor de aanstelling van een architect door de voorkeursbieder van perceel B6' lanceerden we een oproep tot kandidatuurstellingen.

De selectieleidraad is te raadplegen via https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219411-2019:TEXT:NL:HTML.

De deadline voor indiening is 24 juni om 12 uur.

 

Gerelateerd

Londenstraat met situering bouwgrond op de voormalige parking ©Bart Gosselin
Nieuws

Verkoop projectgrond Cadix B6'

We verkopen een lot bouwgrond (920 m²) in de Cadixwijk op het Eilandje. Het bouwblok B6', voorwerp van deze verkoop onder voorwaarden, ligt op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat.

Zicht op de Cadixwijk © AG VESPA - Bart Gosselin
Project

Cadixwijk

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

De Cadixwijk op het Eilandje is een duurzame wijk in volle ontwikkeling.

Luchtfoto van het Eilandje in 2016 © Patrick Henderyckx
Project

Eilandje

Openbaar domein, Stadsontwikkeling

Van havenbuurt naar een nieuwe wijk aan het water.