Projectgrond Kwade Velden te koop

We starten vandaag met de verkoop van een projectgebied aan de wijk Kwade Velden in Merksem. We zoeken een kandidaat-koper die in het gebied een kleinschalig woonproject realiseert van maximaal 47 woonunits met een omliggend publiek park. Kandidaat-kopers kunnen een bod onder gesloten omslag met projectvoorstel uitbrengen tot 27 november 2020.

Het projectgebied omvat 19 percelen grond gelegen tussen de Laaglandlaan en de Zwaantjeslei in Merksem. De gronden hebben samen een oppervlakte van 27.870 m². Ze zijn volgens het gewestplan Antwerpen volledig gelegen in woongebied. Volgens het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Kwade Velden’ is ongeveer 2 hectare van de projectgrond gelegen in woonzone en ontwikkelbaar.

De bebouwing is beperkt tot een maximum van 47 wooneenheden. Dat kan zowel appartementen als woningen omvatten. Bij het ontwikkelen van deze verkaveling stelt het district Merksem enkele belangrijke principes voorop waaraan de koper zich dient te houden. Die principes moeten ervoor zorgen dat het uiteindelijke gebied een groen en divers karakter krijgt, met een toegevoegde waarde voor de wijk:

UItzicht over projectgrond Kwade Velden vanuit oogpunt van Zwaantjeslei.
Projectgrond Kwade Velden
links naast tekst
content
Groen karakter

Gezien het groene karakter van de buurt is het belangrijk dat het aantal bouwvolumes en de bebouwde oppervlakte beperkt blijft. Daarbij is het wenselijk om dat groen ook zoveel mogelijk door te trekken in de verkavelingen, door de wooneenheden te voorzien van tuinen met daarrond voldoende groen- en speelvoorzieningen. De zone die vrij blijft van bebouwing kan als publiek toegankelijke parkzone aangelegd worden. Ook het open zicht op de groene zone zal zoveel mogelijk gevrijwaard worden.

Waterbuffering

De wijk waarin het projectgebied zich bevindt is gedeeltelijk overstromingsgevoelig. Daarom is het belangrijk dat er in de nieuwe ontwikkeling gekeken wordt naar een efficiënte manier van waterbuffering.  Zo is het cruciaal om een waterinfrastructuur uit te werken met bijvoorbeeld een grachtenstelsel en waterpartijen. De waterbuffer kan een leuke plek worden die door de ruimere buurt gebruikt wordt.

Ontsluiting van wagens en parkeren

De kandidaat-koper zal het aantal verharde wegen voor wagens tot een minimum beperken en de ontsluiting voor wagens zal steeds fiets- en voetgangersvriendelijk gebeuren. Parkeermogelijkheden moet voorzien worden binnen de bouwvolumes.

Aandacht voor fietsers en voetgangers

Het creëren van nieuwe doorsteken voor fietsers en voetgangers is een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling. Maar ook de huidige verbindingen met de bestaande straten en functies moeten in de nieuwe verkaveling maximaal gegarandeerd blijven. Zo moet de bestaande voetweg worden behouden.

Projectvoorstel

Kandidaat-kopers dienen hun bod te vergezellen van een uitgewerkt projectvoorstel. Hierin moeten volgende elementen zeker zijn opgenomen:

  • het team, bestaande uit minstens een kandidaat-koper en een ontwerpteam;
  • een eerste schetsontwerp van het gebied;
  • een typologisch voorstel van een representatieve bouwstempel uit het binnengebied;
  • referenties van zowel de beoogde publieke ruimte als architectuur;
  • een visienota ter ondersteuning van het schetsontwerp;
  • het domein, grachtenstelsels en waterpartijen, mobiliteit, relatie van het projectgebied tot de omgeving, et cetera.

Bod onder gesloten omslag

Het projectgebied staat te koop voor een minimum bod van 2.800.000 euro. Geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen met projectvoorstel onder gesloten omslag tot 27 november 2020 om 14 uur. Alle details over de verkoop kan je ook hier op onze verkooppagina vinden.

UItzicht over projectgrond Kwade Velden vanuit oogpunt van Laaglandlaan.
Projectgrond Wijk Kwade Velden

Gerelateerd

Districtshuis Merksem © Lucid
Project

Districtshuis Merksem

Publieke gebouwen

Het districtshuis van Merksem ondergaat een noodzakelijke restauratie. Dit gebeurt met respect voor de historische elementen van het beschermde monument.

De kasteel- en dienstvleugel en het koetshuis van het Runcvoorthof voor de werken © Geert Van Hertum
Project

Runcvoorthof

Openbaar domein, Wonen

De historisch site Runcvoorthof in Merksem krijgt een nieuwe bestemming. In een latere fase wordt ook het openbaar domein rond het kasteel heraangelegd.