Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Impressiebeeld mastergebouw politie Antwerpen - zijde Singel

Mastergebouw - politie

Aanstelling van een multidisciplinair studiebureau voor technische advisering en controle (ontwerp en uitvoering)

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Technische begeleiding, advisering en kwaliteitscontrole bij het ontwerp en de uitvoering van het Mastergebouw van de Lokale Politie Antwerpen tot en met de afgifte van het Voltooiingscertificaat.

LOCATIE DIENSTEN
Kantoren AG VESPA (Paradeplein 25, 2018 Antwerpen)
en werf mastergebouw LPA (Borsbeeksebrug 8, 2600 Berchem) 

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA | Projectleider: Pieter Devillé
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
www.agvespa.be

INLICHTINGEN EN BESTEK
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 21 maart 2018 bij de Aanbestedende Overheid registreren per e-mail op het adres mastergebouw@vespa.antwerpen.be

Elke vraag met betrekking tot deze opdracht kan uitsluitend schriftelijk gesteld worden tot uiterlijk 26 maart 2018.

INDIENEN OFFERTES 
AG VESPA
Paradeplein 25 2018 Antwerpen

tav. Pieter Devillé 
Uiterlijk op vrijdag 27 april 2018 om 10 uur

PROCEDURE
Openbare procedure

UITVOERINGSTERMIJN
De diensten worden uitgevoerd binnen een termijn van ongeveer 42 maanden te rekenen vanaf de dag die volgt op deze waarop de dienstverlener de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen. Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de opdracht tweemaal verlengd worden met een periode van één jaar. Desgevallend zullen verlengingen de contractuele duurtijd van 4 jaar overschrijden. De verlengingen zullen desgevallend gebeuren in functie van de wijziging van de uitvoeringstermijn voor de realisatie van het Object.

VEREISTE DOCUMENTEN
Papieren versie niet verkrijgbaar
Digitale versie gratis. Te verkrijgen via e-mail bij aanbestedende overheid, mastergebouw@vespa.antwerpen.be.