Droogdokkeneiland
Onze Kaaien
Menu

Droogdokkeneiland

Grootstedelijk park met natuurlijke getijdenoever
In het Masterplan Scheldekaaien kreeg het Droogdokkeneiland, gelegen in het noorden van Antwerpen, een bestemming als grootstedelijk park en uitwaaiplek. Door de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde vormt het projectgebied een scharnierpunt tussen stad en haven, dat beide werelden kan samenbrengen.

Het Droogdokkeneiland bestaat uit een natuurlijke oever langs de Schelde en het achterliggende gebied van de droogdokken zelf en moet in zijn totaliteit benaderd worden. Waar de beschermde droogdokken nog volop voor havenactiviteiten gebruikt worden, vormt de Scheldeoever eerder een geheime uitwaaiplek voor de stad. Het nieuwe park tussen stad en haven wordt uitgerust met een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde en een parkzone met wisselende gebruiksintensiteit en ruimte voor tijdelijke evenementen.

Het verhogen van de dijken tot op het geactualiseerd sigmapeil (9,25 meter TAW: De 'Tweede Algemene Waterpassing'. Een waterkering van 9,25 meter TAW is 90 centimeter hoger dan de huidige waterkering op de kaaien, ofwel 2,25 meter boven de Blauwe Steen) vormt een belangrijk vormgevend element in deze overgang tussen natuur- en cultuurlandschap.

Gefaseerde heraanleg
Momenteel is er nog havenbedrijvigheid in het gebied tussen de Droogdokkenweg en het Kattendijkdok, waar ook de droogdokken gelegen zijn. De ontwikkeling van het Droogdokkeneiland tot een grootstedelijk park gebeurt bijgevolg gefaseerd, zodat de havenactiviteiten niet gehypothekeerd worden. In een eerste fase wordt het gebied tussen de Droogdokkenweg en de Schelde aangepakt.

Met het beschikbare budget is het mogelijk om de basisinfrastructuur van het park aan te leggen, gekoppeld aan de noodzakelijke realisatie van de waterkering door Waterwegen en Zeekanaal nv. Concreet betekent basisinfrastructuur de realisatie van de nieuwe topografie van het park, de aanleg van de Droogdokkenweg en het gedeeltelijk aanplanten van de groenstructuur. In de toekomst kan het park verder ingericht en aangevuld worden met een fijnmazig padennetwerk, stadsmeubilair, verlichting, speelaanleidingen, paviljoenen, enzovoort. Op dat moment zullen de bebouwde delen van het Eilandje in volle ontwikkeling zijn en wordt de nood aan een park in de buurt groter.

Bijzonder contact met de Schelde
De natuurlijke getijdenoever maakt met zijn slikken en schorren onderdeel uit van de groene Scheldeboorden, die een ecologisch en recreatief belang hebben op regionale schaal. Door de getijdenoever ontstaat een bijzonder contact met de Schelde, met een specifieke fauna en flora en bijgevolg ook een uitzonderlijke sfeer. 

Groene parkzone
Het park vormt bovendien een belangrijke uitbreiding van de stedelijke groenvoorziening en creëert ruimte voor recreatie, publieke evenementen en activiteiten in open lucht. Met de ontwikkeling van het Eilandje tot nieuwe stadswijk aan het water neemt het park in de toekomst een centrale plaats in. Het Droogdokkeneiland is 18 hectare groot. De eerste fase, de aanleg van het Droogdokkenpark, beslaat ongeveer 11 hectare.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
In het gewestplan is het Droogdokkeneiland bestemd als gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's. De oeverstrook tussen dijk en Schelde is ingekleurd als gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Om de doelstellingen van het Masterplan Scheldekaaien te kunnen realiseren en het Droogdokkeneiland te kunnen aanleggen, was een bestemmingswijziging noodzakelijk. Daarvoor werd een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Droogdokkeneiland opgemaakt. Het RUP is op 28 november 2013 goedgekeurd door de deputatie.

Het Droogdokkeneiland krijgt door dit RUP de bestemming 'Zone voor Gemengde Functies'. De gewenste functies zijn hier enerzijds 'groen', omwille van het te realiseren slikken- en schorrengebied en parkgebied. Anderzijds worden binnen deze zone ook 'centrumfuncties' als gelijkwaardige bestemming opgenomen. Onder 'centrumfuncties' verstaan weondermeer: maatschappelijke activiteiten, recreatie, publiek domein, bedrijvigheid maar ook groen en natuur.

Verdere planning
In mei 2017 is de stad gestart met de eerste fase van de aanleg van het Droogdokkenpark. Dan wordt de Belvédère, het plein aan de ingang van het park en de parking voor 90 wagens aangelegd.


Droogdokken – Participatietraject

Terugkoppelingsmoment over voorontwerp voor Droogdokkenpark op 13 september 2012
Op donderdag 13 september is het voorontwerp voor Droogdokkenpark toegelicht en is er ingegaan op de suggesties op het schetsontwerp die verwerkt zijn in het voorontwerp. Hier vind je de presentatie. Het verslag van het terugkoppelingsmoment vind je hier. Geïnteresseerden vinden hier ook de projectdefinitie terug.

Participatiemoment over schetsontwerp voor Droogdokkenpark op 4 september 2011
In het Kaaienplan kreeg Droogdokkenpark, gelegen in de Scheldebocht naast het Eilandje, een bestemming als grootstedelijk park en uitwaaiplek. In het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien is in januari 2010 de studieopdracht voor het ontwerp en de uitvoering van het Droogdokkenpark in de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester gepubliceerd. Via deze procedure is de opdracht aan een ontwerpteam toegekend.

Eind mei 2011 is de studieopdracht aan één van de ontwerpteams toegewezen. Op basis van hun voorstel vond op 4 september 2011 een participatiemoment plaats. Een honderdtal betrokken Antwerpenaars namen deel. Na een wandeling in het projectgebied, lichtte Kurt Van Belle van het ontwerpbureau Van Belle & Medina, het schetsontwerp toe in de Hogere Zeevaartschool. Nadien konden de deelnemers in kleine groepjes meepraten over de heraanleg van Droogdokken.

Droogdokkenpark © Van Belle & Medina Architects
Droogdokkenpark- slikken en schorren © Van Belle & Medina Architects
Droogdokkenpark- plein © Van Belle & Medina Architects
 Belvédère © Van Belle & Medina Architects
Droogdokkenweg © Van Belle & Medina Vogt
Droogdokkenpark- verdiepte speelzone © Van Belle & Medina Architects

Nieuwsbrief Onze kaaien